Τρίτη 29 Μαΐου 2012

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο Χ.Υ.Τ.Α. ΝΑΞΟΥ, ΠΑΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ…


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΑΚΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ σημασίας για την εξέλιξη του έργου που ακούει στο όνομα «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου, στην Κορυφή Ξύδη» είναι οι αναμενόμενες - σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» - σήμερα ή το αργότερο αύριο διαδικασίες που θέλουν να υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο Νάξου από τον οικείο δήμο η Αίτηση Καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδας σε ό,τι αφορά στην συντέλεση της απαλλοτριώσεως 25-30 ιδιοκτησιών στην εν λόγω περιοχή. Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν επίσης ότι, από την στιγμή που καθοριστεί η «προσωρινή τιμή», ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα καταβάλει στο σύνολό του το απαιτούμενο ποσό για τις απαλλοτριώσεις. Παράλληλα θα «τρέξουν» και οι ενδεικνυόμενες διαδικασίες δημοπρατήσεως του ζωτικής σημασίας για το νησί μας έργου. Υπενθυμίζουμε ότι, το προαναφερθέν έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 
Ο Χώρος Υγειονομικής ταφής Απορριμμάτων θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εκτάσεως περίπου 170 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή «Κορφή Ξύδη» στην βορειοδυτική πλευρά της Νάξου. Θα καταλαμβάνει περίπου 44 στρέμματα, θα έχει μέση ετήσια δυναμικότητα  15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων και εκτιμάται ότι θα καλύψει τις ανάγκες του νησιού για 20 χρόνια. Το έργο που θα υλοποιηθεί με φορέα την «Εγνατία Α.Ε.» περιλαμβάνει επίσης έργα οδοποιίας, πρασίνου, περιφράξεως και προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος διαστρώσεως και συμπυκνώσεως απορριμμάτων. Ας αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι, το περί ου ο λόγος έργο έχει διασφαλίσει σχεδόν όλες τις μελέτες και εγκρίσεις, ωστόσο υπάρχει πάντα η εκκρεμότητα του ΣτΕ, στο οποίο έχουν προσφύγει τοπικοί σύλλογοι και κάτοικοι, που διαφωνούν με την κατασκευή ΧΥΤΑ στη συγκεκριμένη θέση…
Τον προηγούμενο Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγειονομική ταφή αποβλήτων.
Στο σημείο αυτό επιβεβλημένο θεωρούμε είναι να συμπεριλάβουμε στην σημερινή έρευνά μας το εξής αξιοπρόσεκτο γεγονός: Σύμφωνα με την απάντηση του επιτρόπου Περιβάλλοντος, Γιανς Ποτότνικ, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, η Ελλάδα προβαίνει σε υγειονομική ταφή έως και του 82% των αστικών αποβλήτων, ανακυκλώνει το 17 και κάνει λίπασμα το 2%, ενώ δεν πραγματοποιείται ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα. Στην Ευρώπη των "27" θάβεται το 37% των σκουπιδιών, το 24% ανακυκλώνεται, το 18% λιπασματοποιείται και το 20% αποτεφρώνεται.

Ο «μπούσουλας» της διαδικασίας
ΜΕ ΒΑΣΗ τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 18 και 19 του τροποποιημένου Ν. 2882/01)  η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί ως προς την δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υποχρέου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης αιτήσεως, το εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για την δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας όσο και για την δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως.
Να, πώς έχουν τα προαναφερθέντα άρθρα τού «περί απαλλοτριώσεων» και «διαδικασίας προσδιορισμού αποζημιώσεως» τροποποιημένου Ν. 2882/01:
Άρθρο 18: Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης        
1. Η αποζημίωση του απαλλοτριωμένου, καθώς και η τυχόν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερη αποζημίωση, προσδιορίζεται κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου και των αμέσως επομένων 19 έως 20.
Τα άρθρα 1 έως 590 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται και στην ειδική αυτή διαδικασία, εκτός αν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης διεξάγεται ατελώς…
3. Οι Διάδικοι παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, στον οποίο η πληρεξουσιότητα δύναται να δοθεί και προφορικώς επ` ακροατηρίου ή με έγγραφο που φέρει βεβαίωση δημόσιας αρχής ή αρχής Ο.Τ.Α. Α` και Β`βαθμού για τη γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος.
4«Η δικαστική δαπάνη, μαζί με τη νόμιμη, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων, επιδικάζεται από το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση…
Στο ΦΕΚ Α 82/10.4.2012, ορίζεται ότι:
«Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1 Β του ν. 2362/1995 (Α` 247) η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης στις περιπτώσεις που υπολογίζεται με βάση
την αξία του αντικειμένου της δίκης…»…
Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί ως προς τη δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υποχρέου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο Διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης αίτησης, το εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης.
5. Διακοπή της δίκης δεν επιτρέπεται, μη εφαρμοζομένων των άρθρων 286 έως 292 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
6. Αίτημα για τον προσδιορισμό της κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερης αποζημίωσης είναι απαράδεκτο αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποβάλλει την κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 αίτηση.
«Η αίτηση για την ιδιαίτερη αποζημίωση υποβάλλεται στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία ή στην αρμόδια για την εκτέλεση του έργου υπηρεσία, εφόσον η προεκτίμηση διενεργείται ή διενεργήθηκε από ανεξάρτητο Εκτιμητή, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος από
το αρμόδιο για τον καθορισμό της προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης δικαστήριο. Με την αίτηση, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά α) απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, επί του οποίου εμφαίνεται το απομένον εδαφικό τμήμα του ακινήτου μετά την απαλλοτρίωση και επισημειωματική δήλωση, ύστερα από έλεγχο των τίτλων του ακινήτου, την οποία υπογράφει διπλωματούχος μηχανικός, ο οποίος βεβαιώνει περί της πολεοδομικής κατάστασης του ακινήτου, των ισχυόντων όρων δόμησης, της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του ακινήτου, πριν και μετά την απαλλοτρίωση, με ρητή αναφορά περί της τυχόν ισχύουσας παρέκκλισης, β) πλήρεις τίτλοι ιδιοκτησίας και σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας κάθε δημόσιο έγγραφο από το οποίο  να προκύπτει το ακριβές εμβαδό και η θέση του ακινήτου.
Αν δεν συνυποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση και το δικαστήριο ελέγχει, στην περίπτωση αυτή, κατά τη συζήτηση του αιτήματος επιδίκασης ιδιαίτερης αποζημίωσης, τα στοιχεία που επικαλείται ο καθ` ου η απαλλοτρίωση, για την απόδειξη της μείωσης της αξίας των απομενόντων τμημάτων, όπως, ιδίως, του εμβαδού και των λοιπών  προσδιοριστικών στοιχείων τους και του όγκου των κτισμάτων.»
Άρθρο 19: Προσωρινός προσδιορισμός αποζημίωσης
1. Αρμόδιο να προσδιορίσει προσωρινώς την αποζημίωση είναι το μονομελές πρωτοδικείο…
2. Το μονομελές πρωτοδικείο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, που κατατίθεται στο γραμματέα του.
3. Ο αρμόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης σε χρόνο όχι βραχύτερο από είκοσι ημέρες ούτε μακρότερο από σαράντα ημέρες από την κατάθεσή της και συγχρόνως διατάσσει να γίνει,με επιμέλεια του αιτούντος και δέκα ημέρες πριν από τη δικάσιμο, επίδοση, σε όσους φέρονται ως ιδιοκτήτες στον κτηματολογικό πίνακα και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο, αντιγράφου της αίτησης αυτής μαζί με την πράξη προσδιορισμού της δικασίμου και την κλήση εμφάνισης σε αυτήν. Εάν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση είναι κάτοικος αλλοδαπής ή
άγνωστης διαμονής η προθεσμία για την επίδοση είναι πενήντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο, παρατεινομένου αναλόγως του χρόνου προσδιορισμού της δικασίμου…
4. Όταν εκείνοι που φέρονται ως ιδιοκτήτες στον κτηματολογικό πίνακα υπερβαίνουν τους εκατό (100), η κλήτευσή τους γίνεται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Επιπλέον η αίτηση, μαζί με την πράξη προσδιορισμού της δικασίμου, τοιχοκολλάται, δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο, στο κατάστημα του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, στην περιφέρεια των οποίων
βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Η τοιχοκόλληση πιστοποιείται με έκθεση που συντάσσεται από το γραμματέα του δικαστηρίου και το γραμματέα του δήμου ή της κοινότητας, αντιστοίχως.
Η ειδοποίηση, στην οποία μνημονεύονται το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, η τοιχοκόλληση αυτής, η δικάσιμος, περίληψη του αιτήματος και περίληψη της απαλλοτριωτικής πράξης, δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα καθώς και σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής…
5. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να παρέμβει με δήλωσή του κατά τη συζήτηση της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς καμία Προδικασία.
Η δήλωση καταχωρίζεται στα πρακτικά και περιέχει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία του παρεμβαίνοντος ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, την επωνυμία και την έδρα αυτού. Η δήλωση περιέχει επίσης και τον αριθμό του κτηματολογικού πίνακα του ακινήτου στο οποίο προβάλλει δικαιώματα ο ενδιαφερόμενος.
6. Αναβολή της συζήτησης της αίτησης επιτρέπεται μόνο μια φορά για σοβαρό λόγο και ιδιαίτερα εάν πιθανολογείται ότι κάποιος από τους ενδιαφερομένους δεν κλήθηκε ούτε παρενέβη στη δίκη. Το δικαστήριο ορίζει τη νέα δικάσιμο μέσα στις δεκαπέντε επόμενες ημέρες και διατάσσει την χωρίς κλήση εμφάνιση σε αυτήν των παριστάμενων διαδίκων, καθώς και εκείνων που έχουν ήδη κληθεί. Επίσης διατάσσει εφόσον το κρίνει αναγκαίο την επίδοση, με επιμέλεια του αιτούντος, πέντε ημέρες
πριν από τη νέα δικάσιμο, στον ενδιαφερόμενο που τυχόν δεν έχει ειδικώς κληθεί, αντιγράφου της αίτησης μαζί με κλήση προς εμφάνιση, με την ποινή του απαραδέκτου της συζήτησης ως προς αυτόν και της καταδίκης του αιτούντος στη δικαστική δαπάνη. Εάν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση είναι κάτοικος αλλοδαπής ή άγνωστης διαμονής, η προθεσμία προς εμφάνιση στη νέα δικάσιμο είναι τριάντα ημέρες πριν από αυτήν, παρατεινομένου αναλόγως του χρόνου προσδιορισμού της συζήτησης μετά την αναβολή.
7. Η συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να τερματίζεται σε μια δικάσιμο…
8. Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι Διάδικοι αναπτύσσουν τους ισχυρισμούς τους προφορικά…
9. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.
Ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψν.
Πραγματογνωμοσύνη δεν επιτρέπεται να διαταχθεί.
Εάν υπάρχει ανάγκη αυτοψίας, διεξάγεται μέσα σε πέντε ημέρες από τη συζήτηση…
10. Το δικαστήριο εκτιμά ελευθέρως τα αποδεικτικά μέσα που προσήχθησαν από τους διαδίκους και οφείλει να εκδώσει απόφαση μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συζήτηση...

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΝΑΞΟΥ: "Ζούμε στα …σκοτεινά


γραφει ο ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
Επαγγελματίες στην περιοχή της Πλάκας εκφέρουν την άποψή τους για το καλοκαίρι που έρχεται έχοντας στα χέρια τους τις πρώτες ενδείξεις από τις κρατήσεις ή τις κινήσεις των επισκεπτών – Ποια η προβλεπόμενη πτώση αλλά και τι καταλογίζουν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς θεωρούν ότι «κάπου τους έχει ξεχάσει» σε απλά θέματα καθημερινότητας 

Πλάκα Νάξου, μία από τις ωραιότερες περιοχές στο νησί που έχει χαρακτηριστεί στο μεγαλύτερο μέρος της ως Natura και ουσιαστικά έγινε γνωστή στους περισσότερους από εμάς μέσω των Χίπις ή των γυμνιστών περασμένων δεκαετιών. Μάλιστα, οι περισσότεροι εξ αυτών συνεχίζουν ακόμη και σήμερα (μετά από 30 μίνιμουμ χρόνια) να έρχονται στη περιοχή και να απολαμβάνουν τις διακοπές τους ενώ οι νεώτεροι ακολουθώντας τα βήματα των μεγαλύτερων δεν χάνουν την ευκαιρία για μία επίσκεψη που λειτουργεί περισσότερο ως φόρος τιμής σε μία ρομαντική εποχή που χάνεται… Όμως, αυτό είναι πρόλογος από άλλο …επεισόδιο. Βρισκόμαστε στο τέλος Μαΐου και επιχειρούμε μία χαρτογράφηση της περιοχής που πλέον θεωρείται η πλέον τουριστική για τη Νάξο καθώς η ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια είναι αλματώδης και όπως αναφέρει ο Γιώργος, ιδιοκτήτης του Cocktail Bar Restaurant Yazoo “στόχος μας είναι να φύγουμε από τις τριάντα ημέρες του παρελθόντος που ήταν η τουριστική περίοδος στην περιοχή και να την αυξήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και μάλιστα παρέχοντας όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίες όπως στο φουλ της σεζόν. Άλλωστε κι εμείς (η οικογένειά του δηλαδή) ήρθαμε ως επισκέπτες στη Πλάκα, γοητευτήκαμε από την μοναδικότητά της, τον πλούτο της είχαμε περάσει καλά ως επισκέπτες και θέλουμε να βιώσουν την εμπειρία αυτή και οι σημερινοί επισκέπτες»…

Δρόμος
Η Πλάκα λοιπόν ανοίγει… Εδώ και ένα Σαββατοκύριακο έχει ανοίξει τις …πύλες της μέσα από τα ξενοδοχεία είτε αυτά είναι 5 αστέρων είτε είναι διαμερίσματα, τα bar το ένα μετά το άλλο ανοίγουν όπως και τα εστιατόρια. Οι προετοιμασίες όπως τις είδαμε είναι πυρετώδεις σε όλα τα επίπεδα. Όμως, υπάρχουν πράγματα που κανονικά θα έπρεπε ο Δήμος να βάλει το χεράκι του ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες τις περιοχής να «πουλήσουν» καλύτερα το προϊόν τους. Βασικό πρόβλημα στην περιοχή αποτελεί ο δρόμος. Κανείς από τους επαγγελματίες δεν ζητάει να μπει άσφαλτος όμως όλοι θέλουν ή δυνατόν έναν μηχάνημα του Δήμου σε εβδομαδιαία βάση να περνάει και να πατάει τον υπάρχον χωμάτινο δρόμο. Επίσης όπως αναφέρει ο Γιώργος «καλό θα είναι να υπάρχει σήμανση που να προειδοποιεί τους οδηγούς τι θα συναντήσουν. Αρκετά ατυχήματα έχουμε, ευτυχώς όχι σοβαρά, τα περισσότερα εκ των οποίων γιατί οι οδηγοί εύκολα ξεφεύγουν. Θεωρούν ότι έχουν μπροστά τους μία γρήγορη ευθεία αλλά ξεχνάμε τις στροφές ή δεν υπολογίζουν την κλίση του δρόμου με αποτέλεσμα τα ατυχήματα. Ήδη τον Μάιο έχουμε δύο ευτυχώς επαναλαμβάνω όχι σοβαρά. Επίσης καλό θα ήταν να προσέξουν λίγο  τους ποδηλάτες, οι οποίοι αυξάνονται σημαντικά κάθε χρόνο. Το ποδήλατο κερδίζει συνεχώς νέους θαυμαστές, αλλά δυστυχώς κανείς δεν τους δίνει σημασία και ενδεχομένως κι εδώ να έχουμε ατυχήματα. Ίσως εάν υπάρχει μία χάραξη δρόμου για τους ποδηλάτες να είναι μία λύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιμένουμε τα πάντα από το Δήμο. Θα βάλουμε μόνοι μας σήμανση κυρίως για το παρκάρισμα στο δρόμο, από τη στιγμή που τα περισσότερα από τα καταστήματα εδώ παρέχουν παρκινγκ ώστε ο δρόμο σαν μην μπλοκάρει κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο»

Φωτισμός
Ένα άλλο πρόβλημα που μας αναφέρει η κ. Μαρία, ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ αλλά και διαμερισμάτων εδώ και 30 χρόνια στη περιοχή είναι ο φωτισμός… «στο δικό μου κατάστημα εδώ τελειώνει ο φωτισμός. Κι αυτό το φως μπήκε μετά από συζήτηση με ανθρώπους του Δήμου πριν από χρόνια. Από μόνος του ο Δήμος δεν έκανε τίποτα. Μετά από μένα το βράδυ δεν βλέπει κανείς τίποτα και είμαι λίγο μετά το μέσω. Πόσο δύσκολο είναι να βάλουν μερικούς στύλους ακόμη; Επίσης αρκετές από τις λάμπες είναι σπασμένες ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συλλογή απορριμμάτων., Και δεν αναφερόμαστε στα σκουπίδια οικιακής χρήσης αλλά στα ξύλα ή χόρτα που αφήνουν οι  επαγγελματίες μετά από τη συντήρηση των κτηρίων τους. Η υπηρεσία του Δήμου δεν έχει περάσει ακόμη να τα πάρει με αποτέλεσμα η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή να μην είναι και η καλύτερη δυνατή. Καλό πάντως θα ήταν να έρχεται πιο συχνά το φορτηγό για τα αντικείμενα αυτά καθώς δεν επαρκεί να έρχεται μία ή δύο φορές το μήνα». Από κοντά και ο Στέφανος, ιδιοκτήτης του καταστήματος με τα αντικείμενα για θαλάσσια σπορ που αισίως φτάνει πλέον τα 12 χρόνια στην Πλάκα. Αυτό που τον ενοχλεί είναι ότι «εδώ και 3-4 χρόνια έχουν χαθεί οι κάδοι από τις παραλίες. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι επισκέπτες να μην έχουν δοχεία για να πετάξουν τα όποια σκουπίδια και είτε να τα παρατάνε στη παραλία είτε να αναγκάζονται να μετακινηθούν ακόμη και 200 μέτρα μακριά για να τα τοποθετήσουν στους κάδους που είναι στο δρόμο. Δεν ξέρω γιατί έβγαλαν τους κάδους από τις παραλίες, ίσως γιατί δεν είχαν άτομα ώστε καθημερινά να γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών. Όμως είναι ένα πρόβλημα για όλους εμάς εδώ στην Πλάκα».

Απουσία
Η απουσία λοιπόν των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε θέματα καθημερινότητας είναι αυτό που ενοχλεί περισσότερο τους επαγγελματίες στη περιοχή ενώ συν τοις άλλοις έχουν και το πρόβλημα με τον καιρό (γαρμπής) που φέτος λειτουργεί ανασταλτικά στις προσπάθειές τους, Μάλιστα, όταν στις αρχές του μήνα είχαμε το ξέσπασμα του καιρού με τον γαρμπή να κάνει αισθητή την παρουσία του τα φύκια γέμισαν την παραλία ενώ έφτασαν έως στο δρόμο με αποτέλεσμα η αμμουδιά να χαθεί. Ο Δήμος έδωσε το παρών, βοήθησε αρχικά στον καθαρισμό αλλά και πάλι …χάθηκε, κάτι που αποτελεί το βασικό παράπονο της πλειονότητας των κατοίκων (με δεδομένο ότι εργάζονται εδώ από τον Μάιο έως τα τέλη Οκτωβρίου) της περιοχής…

Safe box
Ποια είναι όμως η εικόνα που έχουν με βάση τα τωρινά δεδομένα για την πορεία του καλοκαιριού; Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι «πιστοί» επισκέπτες της Ελλάδας και δη της Νάξου θα δώσουν κανονικά το παρών. Θεωρούν ως δεδομένο ότι η πτώση θα είναι της τάξης του 30% αν και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι στο τέλος κάτι θα γίνει και θα υπάρξει μία σχετική αντιστροφή του κλίματος. Ίσως γιατί όπως είπαμε οι περισσότεροι από τους επισκέπτες της Πλάκα είναι σχεδόν μόνιμοι και παρά τα όσα ακούγονται στην Ευρώπη αυτοί έρχονται κανονικά. Εντύπωση πάντως προκαλεί η αποκάλυψη της Άννας, υπεύθυνης του ξενοδοχείου Aegean Palace που μας είπε ότι «με το που έρχονται στο ξενοδοχείο η πρώτη ερώτηση που θα κάνουν είναι «εάν έχουμε και που είναι το safe box, το χρηματοκιβώτιο. Κι αυτό γιατί κουβαλούν μαζί τους μετρητά. Τους έχουν πει στη πατρίδα τους ότι η Ελλάδα δεν έχει χρήματα στις τράπεζες, ότι δεν θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις και οι πιστωτικές τους κάρτες είναι άχρηστες. Κάτι που τους ωθεί να έχουν μαζί τους μετρητό ώστε να μην ξεμείνουν». Κάτι που μας επιβεβαίωσε και ο κ. Κυριάκος Καλογείτονας η οικογένειά του οποίου έχει τόσο το κάμπινγκ στην περιοχή όσο και το Plaza Beach (στα σύνορα με τον Ορκό) προσθέτοντας « τους έχουν πιπιλήσει το μυαλό ότι θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Κι έτσι έρχονται στην Ελλάδα με αυτή τη λογική». Εάν μπορούν και είναι ήσυχοι με την επιλογή αυτή κανένα πρόβλημα. Όλα σχεδόν τα ξενοδοχεία σήμερα διαθέτουν το απαραίτητο safe box….

Οι φυλές
Ποιες είναι όμως οι…. φυλές της Πλάκας; Κοινή συνισταμένη ότι η Πλάκα κατοικείται από ανθρώπους που μεγάλωσαν εδώ. Όπως μας λέει η κ. Μαρία «έχω πελάτες που είχαν έρθει με τα παιδιά τους μωρά και τώρα τρομάζω να τα γνωρίσω τόσο μεγάλα που έχουν γίνει. Δύο μέτρα άντρες ή γυναίκες». Ο Κυριάκος από την δική του πλευρά τονίζει «ως επί τω πλείστο είναι είτε Σκανδιναβοί που έρχονται μέσω του Apollo είτε Γερμανοί ή Αυστριακοί που έρχονται με το TUI ή το Thomas Cook…. Αυτός είναι ο κύριος όγκος τους» για να προσθέσει ο Στέφανος «ναι αλλά στη κορύφωση του καλοκαιριού έχουμε Ιταλούς και Γάλλους και νομίζω ότι αυτοί είναι φέτος που θα μας σώσουν όπως και οι Σκανδιναβοί»… Και ο Γιώργος βέβαια έχει την δική του άποψη λέγοντας «όλοι αυτοί που έρχονται, έχουν έρθει και παλιότερα. Η Πλάκα και γενικότερα η Νάξος έχει πιστούς φίλους που δεν τους φοβίζει τίποτα. Έρχονται γιατί τους αρέσει εδώ, απολαμβάνουν την ομορφιά της περιοχής και δεν θα την άλλαζαν με τίποτα». Βέβαια όπως λέει και η Άννα «εντάξει οι περισσότεροι ξέρουν που έρχονται αλλά είναι και άλλοι που θεωρούν ότι οι καταστάσεις στο Σύνταγμα υπάρχουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αλλά όταν έρθουν εδώ κατανοούν ότι τα περισσότερα που ακούν στην πατρίδα τους είναι για λόγους πολιτικής και δεν έχουν σχέση με ότι πραγματικά συμβαίνει στην χώρα μας»

Μείωση
Και φτάνουμε στις προβλέψεις για το φετινό καλοκαίρι και τις τιμές που θα επικρατήσουν την τρέχουσα περίοδο. Κι επειδή η συζήτηση έγινε με διαφορετικούς επαγγελματίες είναι λογικό να υπάρχουν και αντικρουόμενες απόψεις… Ο Κυριάκος θεωρεί ότι η «πτώση είναι περίπου στο 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι τιμές που έχουμε στα καταλύματα είναι επίσης της τάξης του 30% σε σχέση με την αρχή της κρίσης, πριν από δύο χρόνια. Συνεχώς όλο και πιο κάτω». Η κ. Χουζούρη, ιδιοκτήτρια εστιατορίου («Πέτρινο») στη μέση περίπου της παραλίας στην Πλάκα μας αναφέρει «δυστυχώς οι λόγοι είναι αρκετοί που μας έχουν φέρει να μην ξέρουμε τι θα γίνει το φετινό καλοκαίρι. Ακόμη και ο καιρός είναι εναντίον μας. Οι τιμές είναι ακριβές καθώς οι πρώτες ύλες όλο και αυξάνονται συν τους φόρους και το ΦΠΑ που συνεχώς είναι στα πάνω του. Είμαστε υποχρεωμένοι να μειώνουμε συνεχώς το δικό μας ποσοστό κέρδους ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και βέβαια υπάρχει και πρόβλημα με το προσωπικό καθώς λόγω της κατάστασης είναι δύσκολο να προσλάβουμε άτομα και καλύπτουμε με περισσότερη προσωπική εργασία τα όποια κενά».

Βενζίνη
Η κ. Μαρία από το mini market  αναφέρει «έχουμε ανοίξει από τις αρχές Μαΐου και μόλις το Σαββατοκύριακο είδαμε άνθρωπο να μπαίνει στο μαγαζί για να κάνει ερώτηση. Ο Μάης ήταν κακός και πηγαίνουμε στα σκοτεινά. Και οι τιμές είναι ακριβές. Στα διαμερίσματα τα έχουμε κρατήσει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ή και χαμηλότερα αλλά εδώ στο mini market η αγορά των προϊόντων είναι ακριβή από τους προμηθευτές». Ο Στέφανος με τα είδη θαλασσίων σπορ και να θέλει να μειώσει τις τιμές δεν … μπορεί «εμένα το πρόβλημά μου είναι η βενζίνη. Πριν από πέντε χρόνια γέμιζα ένα σκάφος με 70 ευρώ τα 100 λίτρα. Σήμερα χρειάζομαι περίπου 180 ευρώ για τον ίδιο όγκο καυσίμου. Πώς να μειώσουμε τις τιμές; Στα σερφ ή στα υπόλοιπα ναι μείωση υπάρχει, αλλά με την βενζίνη που συνεχώς αυξάνεται πώς να την αντιμετωπίσουμε;» Όσο για τον Γιώργο δίνει μία άλλη παράμετρο λέγοντας «οι τιμές δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με πέρυσι. Όμως ανάλογα τους πελάτες μπορείς να έχεις διαφορετικές παροχές. Κάτι που είναι απόλυτα λογικό και κατανοητό. Στους πελάτες που είναι μόνιμα εδώ έχεις μία διαφορετική οπτική και σχέση με αυτούς που έρχονται και φεύγουν…» Και η Πλάκα, αυτός ο μικρός παράδεισος στην Δυτική πλευρά της Νάξου έχει μάθει να ζει με τους μόνιμους και πιστούς φίλους της που ακόμη και στην κρίση θα δώσουν το παρών για να απολαύσουν τις ομορφιές της που απλόχερα τους χαρίζει και τους ευχαριστεί για την φιλία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές…

Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Τα ίδια Παντελάκη μου...

Αρχισε το καλοκαίρι...

Μικρή Βίγλα: "Παλεύουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί". Τα άκουσε δήμαρχος Νάξου στη γιορτή της Πληθερής...


Η γιορτή «τση Πληθερής» γιορτάστηκε φέτος στην παραλία της Μικρής Βίγλας σε αυτοσχέδια Αγία Τράπεζα χοροστατούντος για πρώτη φορά του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Παροναξίας κ Καλλίνικου – Τι είπαν οι ξενοδόχοι της περιοχής στον Δήμαρχο Μανώλη Μαργαρίτη – Ποια τα προβλήματά τους, ποιες οι προβλέψεις για τη σεζόν που ξεκινάει

Η γιορτή τση Πληθερής αποτελεί ίσως τον πλέον ιδανικό τρόπο για να ανοίξει η τουριστική περίοδος για την περιοχή της Μικρής Βίγλας. Εδώ και μερικά χρόνια δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διοργάνωση και τον εορτασμό της Αναλήψεως με σημείο αναφοράς το ταξίδι στη Παρθένο το νησάκι που βρίσκεται απέναντι από τη παραλία της Μικρής Βίγλας. Τα παιδιά που συγκροτούν το σωματείο Επαγγελματιών Τουρισμού της περιοχής τρέχουν ακατάπαυστα τις προηγούμενες ημέρες ώστε όλα να λειτουργούν στην εντέλεια και να καλύπτουν ακόμη και τους πιο δύσκολους καλεσμένους στην δική τους γιορτή… Φέτος όμως είχαν έναν μεγάλο αντίπαλο, τον καιρό. Με τον γαρμπή σε ρόλο πρωταγωνιστή, η μεταβίβαση των επισκεπτών προς το νησάκι της Παρθένου ήταν σχεδόν αδύνατη με δεδομένο μάλιστα ότι η πρόγνωση του καιρού μιλούσε ακόμη και για ανέμους της τάξης των έξι μποφόρ. Και να σκεφτεί κανείς ότι την προηγούμενη ημέρα, στον εσπερινό όλα κύλισαν ήρεμα…

Μαγεία
Κι έτσι το πρωί της Πέμπτης έπρεπε να βρεθεί μία λύση που να αρμόζει περισσότερο στη λογική των παιδιών του Σωματείου και λιγότερο στο «καθώς πρέπει» που επιβάλλουν οι …γραμμές της παράδοσης. Κι έτσι με την σύμφωνη γνώμη και του Μητροπολίτη Παροναξίας κ Καλλίνικου, ο οποίος θέλησε να παρευρεθεί στο πανηγύρι τση Πληθερής (όπως εκμυστηρεύτηκε αργότερα δεν έχει μπορέσει να μεταβεί στο νησάκι της Παρθένου έως σήμερα για διάφορους λόγους και ήθελε πολύ να χοροστατήσει στην Θεία Λειτουργία ) στήθηκε σε απίστευτα μικρό χρονικό διάστημα μία υπαίθρια εκκλησία με πρωτοβουλία του Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομου Κοττάκη. Με δύο πέτρες και ένα ξύλινο τραπέζι σε ρόλο Αγίας Τράπεζας, με την εικόνα της Παναγιάς να έρχεται με το καΐκι από το νησί, με τους ψάλτες έχοντας στην πλάτη τους την φουσκωμένη θάλασσα να έχουν το μέτρο και τους ιερείς σε μία ξεχωριστή αν μη τι άλλο θέση «μάγεψαν» τους επισκέπτες οι οποίοι αποδέχτηκαν με ικανοποίηση αυτό το διαφορετικό, που όμως ήταν τόσο κοντά στην λογική της περιοχής… Και φυσικά κανείς δεν έφυγε παραπονεμένος. Ο Σεβασμιότατος αργότερα μιλώντας στους κατοίκους της περιοχής μίλησε για μία συναρπαστική εμπειρία, ενώ και ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μαργαρίτης που βρέθηκε στην γιορτή ενθουσιάστηκε από την όλη ατμόσφαιρα. Το μοναδικό που έλειψε ήταν η παραδοσιακή μουσική αλλά κι εδώ υπάρχει ένας ξεχωριστός λόγος. Η όλη εκδήλωση αφιερώθηκε στη μνήμη της μητέρας του Κώστα Λιόφαγου, Καλλιόπης, η οποία πρόσφατα εκοιμήθη.

Εκδίκαση
Όμως, η έλευση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανώλη Μαργαρίτη ήταν μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για κουβεντούλα με τα μέλη του σωματείου Επαγγελματιών Τουρισμού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες καθώς μπήκαν στην άκρη οι όποιες τυπικότητες και σε ένα πολύ φιλικό πλαίσιο ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Έγινε αναφορά στην εκδίκαση της υπόθεσης του δρόμου στα Καλαμούρια στο Συμβούλιο Επικρατείας και την παρέμβαση υπέρ του Δήμου που έγινε τόσο από το Σωματείο Επαγγελματιών Τουρισμού Μικρής Βίγλας, όσο κι από τον Πολιτιστικό- Εξωραϊστικό Σύλλογο Πολιχνίου Νάξου «Αγία Παρασκευή» και πλέον αναμένουν όλοι την απόφαση του ΣτΕ. Μία απόφαση που αναμένεται να γίνει γνωστή το αργότερο στο τέλος του καλοκαιριού κι ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται μέλη της Συμβουλίου να βρεθούν το καλοκαίρι στη Νάξο για να δουν από κοντά την περιοχή και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την απαλλοτρίωση των κτημάτων ώστε να πραγματοποιηθεί επιτέλους ο δρόμος που θα αποτελέσει τη βάση για τον νέο οδικό άξονα που θα ενώσει τη Χώρα της Νάξου με τον νοτιότερο άκρο του νησιού, την Αγιασό και θα δώσει μία τεράστια ώθηση στην νοτιοδυτική πλευρά… Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο δρόμος των Καλαμουριών (Άγιος Ματθαίος – Καλαμούρια – Άγιος Αρσένιος – Αγία Άννα) έχει ενταχθεί πλέον στο ΕΣΠΑ (2007 – 2013) προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίων ευρώ…

Λίμνες
Και εκεί έγινε η πρώτη ενημέρωση προς τον Δήμαρχο καθώς στρώθηκε πριν από μερικές ημέρες ο δρόμος που οδηγεί προς την Παραλία της Μικρής Βίγλας όχι όμως και ο παραλιακός δρόμος που ενώνει με τον Ορκό και την Πλάκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν πέσει τα απαραίτητα χώματα για την επίστρωση, τα μηχανήματα του Δήμου βρίσκονται στον Ορκό και προφανώς τις επόμενες ημέρες θα πιάσουν δουλειά. Όπως είπαν και τα παιδιά στο Δήμαρχο, κάτι τρέχει με τη βροχή καθώς πέρυσι είχε βρέξει στις 18 Μαΐου δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στη περιοχή ενώ φέτος η βροχή έπεσε μία ημέρα αργότερα κι ενώ ήδη είχαν έρθει τα χώματα για την επίστρωση. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι ο δρόμος από την παραλία της Πλάκας έως και το σημείο που ενώνεται με το δρόμο από τις Τρίποδες η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη κι εδώ σημαντικό μερίδιο ευθύνης έστω και άθελά τους έχουν οι γεωργοί της περιοχής. Καθότι είναι η περίοδος που κορυφώνεται η καλλιέργεια της πατάτας τα ποτίσματα είναι συνεχόμενα με αποτέλεσμα αρκετό νερό να πέφτει στο δρόμο και να δημιουργεί μικρές λίμνες από λάσπη που πολύ εύκολα λειτουργούν ως παγίδες κυρίως για τα δίκυκλα ενώ προκαλούν και αρνητική εντύπωση στους επισκέπτες…

Ο δρόμος
Ποια θα είναι η χρησιμότητα του δρόμου για την περιοχή; «θα είναι πολύ μεγάλη. Αφενός μειώνεται η διαδρομή κατά 9 χιλιόμετρα. Και βέβαια υπάρχει αποσυμφόρηση στη διαδρομή των λεωφορείων στο δρόμο Τριπόδων και Γλινάδου. Έχετε πέσει ποτέ σε ένα τέτοιο μποτιλιάρισμα στις Τρίποδες; Πέρυσι που υπήρχε το πρόβλημα με τις Τρίποδες αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν αυτό το δρόμο και παρά το γεγονός ότι ήταν χωματόδρομος δεν υπήρξαν μεγάλα προβλήματα. Όμως για εμάς εδώ τους επαγγελματίες είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κι αυτό γιατί εάν κάποιος θέλει να φύγει από τη Νάξο πρέπει να είναι στη Χώρα μία ώρα νωρίτερα ώστε να αποφύγει απρόβλεπτα γεγονότα. Και να σκεφτείς ότι η διαδρομή δεν είναι μεγαλύτερη των 20 λεπτών. Από εκεί και πέρα έχουμε πρόβλημα με τη συγκοινωνία καθώς το ΚΤΕΛ ως ιδιωτική επιχείρηση που ουσιαστικά είναι μας ζητάει εγγυημένα κάποια εισιτήρια. Εμείς πέρυσι ζητήσαμε τρία δρομολόγια στην περίοδο της αιχμής, πήραμε τελικά δύο και είμαστε ευχαριστημένοι αν και θεωρούμε ότι με την διάνοιξη του δρόμου θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες εδώ στην περιοχή»

Ανταγωνισμός
Και βέβαια το βασικό πρόβλημα είναι η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις άλλες περιοχές του νησιού. «Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καλός δρόμος, η συγκοινωνία δεν είναι και η τέλεια - σε σχέση πάντα με άλλες περιοχές-  και το ταξί χρειάζεται 50 ευρώ για να μεταφέρει ένα επισκέπτη από τη Νάξο στη Μικρή Βίγλα, εμείς εδώ οι ξενοδόχοι οφείλουμε να έχουμε τιμές ανταγωνιστικές που να καλύπτουν λοιπόν κι αυτό το έξοδο. Οπότε καταλαβαίνεται πόσο χαμηλά πηγαίνουν οι τιμές μας. Και προσπαθούμε με συνεχείς αναβαθμίσεις να προσφέρουμε στους επισκέπτες το καλύτερο δυνατό πακέτο ώστε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Στο φουλ της σεζόν τα δίκλινα κινούνται από 50 έως 90 ευρώ ενώ αυτή τη περίοδο μπορείς να βρεις ακόμη και με 30. Άλλωστε δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα περισσότερα από τα ξενοδοχεία καθώς η σεζόν χρόνο με το χρόνο συρρικνώνεται. Δεν νομίζουμε φέτος ότι θα ξεφύγει από το χρονικό διάστημα 18 Ιουλίου με 25 Αυγούστου… «

Δυσκολίες
Όσο για το τι προβλέπουν να γίνει φέτος; «Να πούμε την αλήθεια όλοι φοβόμαστε τον Ιούνιο ότι θα είναι πολύ άσχημος. Αντίθετα περιμένουμε ακόμη να δούμε πως θα κινηθούν οι Ιούλιος και Αύγουστος καθώς οι κρατήσεις ακόμη είναι στον αέρα. Από τις 15 Ιουλίου και μετά πάντως θα αρχίσει να υπάρχει…. ζωή στη περιοχή. Και με την ξεχνάμε ότι εδώ είναι μία ιδιαίτερη ζώνη, Έρχονται άνθρωποι από όλη την Ευρώπη που θέλουν ήταν την ηρεμία της φύσης είτε να ασχοληθούν με τα καλοκαιρινά σπορ με δεδομένο ότι ο αέρας παίζει το ρόλο του. Μαζεύουμε περισσότερο άτομα που τους αρέσουν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και λιγότερο γκρουπ που ζητούν …συνηθισμένα πράγματα. Από εκεί και πέρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουμε κυρίως Ιταλούς και Γάλλους, λάτρεις των σπορ, αλλά και αρκετούς γερμανούς. Μάλιστα όπως μας είπαν σε κουβέντες που είχαμε αυτές τις ημέρες οι περισσότεροι δεν ενοχλούνται από την πολιτική κατάσταση ή την φημολογία για αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Ισα ίσα που αποτελεί και πρόκληση γι αυτούς καθώς θεωρούν ότι θα βρουν καλύτερες τιμές στα καταλύματα που βρίσκουν»…  Η ουσία είναι ότι η Μικρή Βίγλα ετοιμάζεται. Όλοι στη περιοχή έχουν μάθει να ζουν με τις αντιξοότητες της περιοχής, ελπίζουν όμως για το καλύτερο και θεωρούν ότι το άνοιγμα του δρόμου στα Καλαμούρια θα λειτουργήσει ευεργετικά για όλους ώστε στο άμεσο μέλλον να μπορούν να είναι το ίδιο ανταγωνιστικοί με τις άλλες επιχειρήσεις στην Νάξο…  
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΛΙΑΝΟΣ