Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ...ΛΙΜΑΝΑΚΙΕνέκρινε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Νάξου τις μελέτες που αφορούν στην βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του λιμένος Νάξου. Μ’ άλλα λόγια «πέρασε» τον σχετικό φάκελο ενός έργου που τόσο πολύ έχει ανάγκη το νησί μας.
Οι μελέτες για τις οποίες παραπάνω κάναμε λόγο, είναι οι εξής: Τοπογραφικές μελέτες (11.134,46), λιμενικές μελέτες (183.920,90), συγκοινωνιακές μελέτες (12.370,46), μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων (25.425,00), οικονομικές μελέτες (18.645,00), περιβαλλοντικές μελέτες (53.175,19). Στα παραπάνω ποσά αν προστεθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ο αυξημένος Φ.Π.Α. και άλλα ποσά, το συνολικό κονδύλι που θα επενδύσει ο δήμος Νάξου στο συγκεκριμένο έργο («μικρό λιμάνι»-λύση Α), είναι 375.095,38 ευρώ.
Η «Κ» κατ’ αποκλειστικότητα παρουσιάζει σήμερα τον φάκελο του συγκεκριμένο έργου, για το οποίο έγινε εχθές το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση κατασκευής του.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ
1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.1 Τεχνική Περιγραφή
1.1.1 Γενικά
Η προς ανάθεση µελέτη αφορά στη. βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων στο λιμένα Νάξου που βρίσκεται στη χώρα της Νάξου.
Η ανάθεση της µελέτης διενεργείται σύµφωνα µε την περίπτωση α παρ. 5, άρθρο 5 του Ν.3316/05 µε ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του ιδίου Νόµου.
1.1.2 Υφιστάµενη κατάσταση
Η Νάξος, το µεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, βρίσκεται περίπoυ στό κέντρο του
Αιγαίου. Απέχει 103 ναυτ. µίλια από τον Πειραιά, και 87 ναυτ. µίλια από τη Ραφήνα. Το Λιµάνι της Νάξου καλύπτει το βορειοανατολικό τµήµα του όρµου Νάξου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Νησιού.
Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις του Λιµένα της Νάξου αποτελούνται από δύο προβλήτες, τον κύριο και το δευτερεύοντα, ως επίσης και από δύο . κυµατοθραύστες το βόρειο και το νότιο. Ο Λιµένας της Nάξoυ εξυπηρετεί σήµερα τις ανάγκες της επιβατικής και της εµπορευµατικής κίνησης;
Κύριος Προβλήτας
Ο κύριος προβλήτας έχει ορθογωνικό σχήµα διαστάσεων 35,0 Χ 135,0 µμέτρων περίπου και συνδέεται µε το παραλιακό δρόµο διαμέσου διαδρόµου προσπέλασης µήκους 100,0 μέτρων περίπου και πλάτους 13,0 µέτρων. Στο σημείο ένωσης του κύριου προβλήτα µε το διάδροµο προσπέλασης σχηματίζεται αποβάθρα, µε κατεύθυνση προς νοτιοανατολικά· συνολικού µήκους 80,0 µέτρων, πλάτους 20,0 µέτρων για τα πρώτα 20,0 µέτρα και 10,0 µέτρων για το υπόλοιπο µήκος της. Κατά µήκος του διαδρόµου προσπέλασης, λίγα µέτρα πριν το σημείο ένωσης του κύριου προβλήτα µε την αποβάθρα βρίσκεται’ κεκλιμένο επίπεδο (γλίστρα) για την εξυπηρέτηση µικρών και µεσαίων σκαφών.
Ο κύριος προβλήτας, η αποβάθρα και o διάδροµος προσπέλασης είναι κατασκευασµένα από σκυρόδεµα και η άνω στάθµη της επιφάνειας τους βρίσκεται αντίστοιχα στο +1,50, +1,30 και +1,20 περίπου από τη µέση στάθμη της θάλασσας. Στο δυτικό τµήµα της πλευράς Α-Β του κύριου προβλήτα και σε µήκος 60,0 µέτρων περίπου πλαγιοδετούν εµπορικά πλοία ή υδροπτέρυγα. Στην πλευρά ‘Β-Γ, πρυµνοδετούν αποκλειστικά πλοία της ακτοπλοΐας Ε/Γ-Ο/Γ και στο µεγαλύτερο τµήµα της πλευράς Γ-Δ πρυµνοδετούν Ε/Γ-Ο/Γ πλοία και catam·aran µεταφοράς επιβατών
και οχηµάτων. Στο υπόλοιπο τµήµα πλαγιοδετούν υδροπτέρυγα ή µικρότερα catamaran µεταφοράς επιβατών. Η πλευρά Δ-Ε δεν χρησιμοποιείται λόγω µικρού βάθους.
Επί του χερσαίου χώρου του κυρίου προβλήτα υπάρχουν ένα οίκημα ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Νάξου το οποίο χρησιμεύει ως αναψυκτήριο, ένα λιμενικό φυλάκιο, υπόστεγο αναμονής επιβατών.
Δευτερεύοντας προβλήτας
Ο δευτερεύοντας προβλήτας έχει σχήμα Γ. Το τμήμα του προς τον παραλιακό δρόμο έχει μήκος 115,0 μέτρα και πλάτος 16,0 μέτρα. Το τμήμα με κατεύθυνση προς νοτιοανατολικά έχει μήκος 70,0 μέτρα και πλάτος 9,0 μέτρα. Στην επέκταση του τελευταίου τμήματος έχει κατασκευαστεί καταφύγιο τουριστικών σκαφών δυναμικότητας 88 σκάφη, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο Γενικής Διάταξης Έργου του Φ.τ.Ε. Ο δευτερεύοντας προβλήτας είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα και η άνω στάθμη της επιφάνειας του βρίσκεται στο +1,05 περίπου από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Τα κρηπιδώματά του χρησιμοποιούνται για την πλαγιοδέτηση τουριστικά ημερόπλοιων και τουριστικών σκαφών.
Λιμενολεκάνη μεταξύ κύριου και δευτερεύοντα προβλήτα
Η λιμενολεκάνη αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από αλιευτικά σκάφη και μερικώς από σκάφη αναψυχής. Ο χώρος είναι δυναμικότητας 100 μικρών σκαφών περίπου. Προς το νότιο άκρο της λιμενολεκάνης βρίσκεται μικρός ναός επάνω σε μικρή νησίδα.
Βόρειος Κυματοθραύστης
Ο βόρειος κυματοθραύστης ξεκινάει από την νησίδα των ερειπίων του αρχαίου ναού του Απόλλωνα και καταλήγει σε απόσταση 425 µέτρων περίπου µε κατεύθυνση προς νοτιοδυτικά. Είναι κατασκευασμένος από φυσικούς ογκολίθους και η .διαµορφωµένη άνω στάθµη της στέψης του µετά την επισκευή και ενίσχυσή του κατόπιν τη θεοµηνία της 22ας Ιανουαρίου 2004 βρίσκεται στο +2,21 και στο ακροµώλιο ότο +2,41 από τη µέση στάθµη θάλασσας. Το ανατολικό τµήµα της λιµενολεκάνης, που σχηµατίζεται µεταξύ του βορείου κυµατοθραύστη και του κύριου προβλήτα, είναι µικρού βάθους. Νότια της λιµενολεκάνης προς τον κύριο προβλήτα εντοπίζεται αρχαίος κυµατοθραύστης σε σχήµα τόξου.
Νότιος Κυματοθραύστης
Ο νότιος κυµατοθραύστης ξεκινάει λίγο µετά το νέο κτίριο του Δηµαρχείου της Νάξου και καταλήγει σε απόσταση 70,0 µέτρων περίπου µε κατεύθυνση βορειοδυτική, Είναι κατασκευασµένος από φυσικούς ογκολίθους και η άνω στάθµη της στέψης του κυμαίνεται µεταξύ + 1,05 και + 1,65 από τη µέση στάθµη της θάλασσας. Ο νότιος κυµατοθραύστης µε τη σηµερινή διάταξη, µήκος και σύνθεση του υλικού θωράκισης δεν. προσφέρει την απαιτούµενη προστασία από νότια κατεύθυνση στις υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις.
1.1.3 Έργα βελτίωσης του λιµένα
Τα προς µελέτη έργα βελτίωσης της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του Λιµένα Νάξου παρουσιάζονται στο συνηµµένο σχέδιο Γενικής Διάταξης Έργου
του Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) και αποτελούν προκαταρκτική πρόταση της Υπηρεσίας. Η πρόταση αυτή δίνεται µε σκοπό τη διευκόλυνση των συµµετεχόντων στην κατανόηση του έργου και τη σύνταξη των προσφορών τους.
Τα έργα βελτίωσης περιλαμβάνουν:
-Διαπλάτυνση του διαδρόµου πρoσπέλασης σε όλο το µήκος του κατά 10,0 µέτρα ώστε το συνολικό πλάτος του να είναι 23,0 µέτρα. Η υφισταμένη γλίστρα καταργείται λόγω αυτής της διαπλάτυνσης και το κατακόρυφο µέτωπο που δηµιουργείται προς την πλευρά της λιµενολεκάνης θα έχει καθαρό βάθος στο -1,50 µ ενώ η άνω στάθµη στέψης του θα είναι στο + 1,20 µ από τη µέση στάθµη της θάλασσας .
-Επέκταση του χερσαίου χώρου του κύριου προβλήτα και της αποβάθρας ως παρακάτω:
Α- Από το σηµείο Β προς τα νοτιοδυτικά κατά 20,0 µέτρα-παράλληλα
του νοτιοδυτικού µετώπου και στην επέκταση του βορειοδυτικού,
β- Προς τα νοτιοανατολικά κατά 15,0 µέτρα: παράλληλα µε το νοτιοανατολικό µέτωπο ώστε το συνολικό νέο πλάτος του νοτιοδυτικού µετώπου να είναι 50,0 µέτρα και του νοτιοανατολικού 115,60 µέτρα,
γ- Διαπλάτυνση της αποβάθρας κατά 10,0 µέτρα από .το σηµείο Ε νοτιοανα-τολικά και _ κατά 20,0 µέτρα βορειο-δυτικά ώστε το νέο κατακόρυφο µέτωπο Δ’-Ε’ να είναι µήκους 68,0 µέτρων.
-Τη χωροθέτηση µονόροφου κτηρίου εξυπηρέτησης επιβατών επιφάνειας , 150 Μ2 περίπου στο χερσαίο χώρο του κύριου προβλήτα· και της αποβάθρας.
-Τη διαµόρφωση του συνολικού χερσαίου χώρου του λιµένα µε σκοπό την οργάνωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και των επιβατών καθώς και τη στάθµευση των οχηµάτων εξυπηρέτησης όπως ΚΤΕΛ, Ταξί, Τουριστικά λεωφορεία.
-Τις απαιτούµενες Η/Μ εγκαταστάσεις όπως δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, νερού κ.λπ. καθώς και πρόβλεψη αγωγών και φρεατίων για τη µμελλοντική σύνδεση του κτιρίου εξυπηρέτησης επιβατών.
-Επέκταση του βόρειου κυματοθραύστη κατά 240,0 µέτρα περίπου όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο Γενικής Διάταξης. Η τελική διάταξη και το τελικό µήκος του βορείου κυµατοθραύστη θα προκύψουν κατόπιν του ελέγχου της κυματικής διαταραχής (διείσδυσης) εντός της λιµενολεκάνης µε µαθηµατικό προσοµοίωµα.
-Κατασκευή νέου νότιου κυματοθραύστη µήκους 300,0 µέτρων περίπου όπως φαίνεται στo συνηµµένο σχέδιο Γενικής Διάταξης. Η τελική διάταξη και το τελικό µήκος του νοτίου κυματοθραύστη θα προκύψουν κατόπιν του ελέγχου της κυματικής διαταραχής εντός της λιµενολεκάνης µε µαθηµατικό προσοµοίωµα. Ο υφιστάμενος νότιος κυματοθραύστης καθαιρείται και τα προϊόντα της καθαίρεσης θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του νέου. Το καθαρό άνοιγμα στην είσοδο του λιμένα προβλέπεται να είναι 300,0 µέτρα και ο κύκλος ελιγμών D = 450,0 µέτρα. Το άνοιγμα µπορεί ελαφρώς να µμειωθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον έλεγχο της κυματικής διείσδυσης.
Η κατασκευή του νέου νοτίου κυματοθραύστη όπως και η επέκταση του βορείου προτείνονται αποκλειστικά για την απαιτούμενη θωράκιση και προστασία των υφιστάμενων και νέων έργων βελτίωσης του λιμένα και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προτάσεις για πρόβλεψη κατακόρυφου µμετώπου σε καμία από τις πλευρές τους.
-Εκβάθυνση της λιµενολεκάνης στα νότια και νοτιοανατολικά σε βάθος 8,00 µέτρα από τη µέση στάθμη της θάλασσας, όπως φαίνεται· στο συνηµµένο σχέδιο της Γενικής Διάταξης.
1.1.4 Διαθέσιµα στοιχεία
. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι το συνηµµένο σχέδιο Γενικής Διάταξης Έργου σε κλίµακα 1: 500 που περιλαμβάνει οριζοντιογραφία των υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων επί τοπογραφικού και βυθομετρικού διαγράµµατος.
Τα χαρακτηριστικά µεγέθη του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου σχεδιασμού είναι τα εξής:
- Ολικό µήκος: 170,00 µ
- Πλάτος: 26,00 µ
- Έµφορτο βύθισµα 6,50 µ
Νεκρό βάρος: =5.100 dwt
Η επιλογή των παραπάνω χαρακτηριστικών βασίστηκε· στα σκάφη τύπου Bluestar 1 και Bluestar 2 που εξυπηρετούν ικανοποιητικά τα νησιά: των Κυκλάδων. Επισημαίνεται ότι τα τελικά χαρακτηριστικά του πλοίου σχεδιασμού είναι ελάχιστα προσαυξημένα.
Ο Ανάδοχος κατά την εκπόνηση της µμελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τα υφιστάμενα ή υπό µμελέτη έργα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και άλλα δημόσια έργα που υπάρχουν στην περιοχή του λιμανιού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης µε τη συνεργασία της Υπηρεσίας να ενηµερώνει τους αρμόδιους ενδιαφερομένους φορείς για την εξέλιξη της µελέτης καθώς και για τις τυχόν αλλαγές σε κάθε φάση ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη συνεργασία και η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργηθούν.Πέραν των ανωτέρω ισχύουν όσα αναφέρονται στον Ν.3316/2005 περί ελέγχου ακριβείας στοιχείων που χορηγούνται από την Υπηρεσία.
1.1.5 Διαθέσιµες µελέτες - υποστηρικτικές µελέτες
Οι διαθέσιµες µελέτες - υποστηρικτικές µελέτες είναι:
1. Τοπογραφική και βυθοµετρική αποτύπωση η οποία απαιτεί έλεγχο και συµπλήρωση στην περιοχή βόρεια του κύριου προβλήτα καθώς και στην περιοχή του υφιστάµενου βόρειου κυµατοθραύστη που έχει ενισχυθεί.
2. Γεωτεχνική έρευνα - µελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια της αρχικής µελέτης επέκτασης του λιµένα Νάξου.
3. Μελέτη επισκευής και ενίσχυσης του βόρειου κυµατοθραύστη.
1.1.6 Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου
Από την ανάλυση των δεδοµένων του έργου προκύπτει το φυσικό αντικείµενο, οργανωμένο ανά κατηγορία µελέτης. Συνοπτικά η προς εκπόνηση µελέτη περιλαµβάνει:
α. Τοπογραφική Αποτύπωση
β. Προµελέτη Λιµενικών,
γ. Προµελέτη Διαµόρφωσης Χερσαίου Χώρου, .
δ. Οριστική Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
ε. Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
στ. Μελέτη Κυµατικής Διαταραχής
ζ. Ακτοµηχανική Μελέτη
η. Οικονοµοτεχνική µελέτη
θ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ι. Οριστική Μελέτη Λιµενικών
κ. Μελέτη Εφαρµογής Η/Μ εγκαταστάσεων
λ. Οριστική Μελέτη Διαµόρφωσης Χερσαίου Χώρου
μ. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ
ν. Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης.
«Ναι» είπε ομόφωνα, επίσης, το δημοτικό συμβούλιο στην αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «μελέτη αποκατάστασης καταθλιπτικού αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. δήμου Νάξου.
Ο Βιολογικός του οικείου δήμου θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Θησέας» με το ποσό των 550.000,00 ευρώ. Και κατά το υπόλοιπο ποσό (σ.σ.: που είναι 35.440,00) από πόρους του δήμου Νάξου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου