Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Επιτροπή Διαβουλεύσεως Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: «Δεν χορηγείται η άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε μορφής καθυστερημένες οφειλές προς τον Δήμο ή δεν έχουν υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση»

Τα θέματα «Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τον υπό κατάρτιση κανονισμό παραχώρησης και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και «Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τον υπό κατάρτιση κανονισμό παραχώρησης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού - παραλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» κλήθηκε να συζητήσει το απόγευμα της προηγούμενης Τρίτης η Επιτροπή Διαβουλεύσεως του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εξ αυτών συζητήθηκε μόνο το ένα. Η δε απόφαση που ελήφθη – ομόφωνη ήταν – αφορούσε στο πρώτο μισό του θέματος…
Διαμετρικά αντίθετες απόψεις ακούστηκαν, οι οποίες ήταν ομολογουμένως ενδιαφέρουσες. Άλλωστε το θέμα αυτό προσφερόταν για «γεμάτη» συζήτηση…
Στο τραπέζι της διαβουλεύσεως ετέθη το εξής θέμα: « Καθορισμός πλαισίου κανονισμού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων της διοικητικής περιφερείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.»
Υπό την προεδρία του αρμοδίου αντιδημάρχου Δημήτρη Λιανού συσκέφθηκε και διαβουλεύτηκε η Επιτροπή.
Οι σημαντικές παράμετροι του εν λόγω μείζονος σημασίας θέματος είναι και οι εξής:
Κοινόχρηστα είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ' όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών. Εκτός του Δήμου, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν για εκμετάλλευση. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης , είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου.
Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
Σύμφωνα με το νόμο τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν χορηγείται η άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε μορφής καθυστερημένες οφειλές προς τον Δήμο ή δεν έχουν υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. Σε όσα τμήματα πεζοδρόμων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα χορηγείται σε χώρο που αντιστοιχεί σε πλάτος μέχρι το 25% του πλάτους του πεζόδρομου με την προϋπόθεση ότι το πλάτος του εναπομένοντος πεζόδρομου να είναι τουλάχιστον 2,00 μ.
Δεν πρέπει να  εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των αρχαιολογικών μνημείων της πόλης. Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1μ από την οικοδομική γραμμή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 2 μ. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.). Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.
Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο που δεν έχει νόμιμα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση όπως και η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος που έχει λάβει άδεια χρήσης.
Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και με τις υποδείξεις των οργάνων της Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την υποχρέωση των φορέων - διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία τους από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.
Οι  κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων είναι και οι ακόλουθες :
1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, τραπεζοκαθισμάτων, σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Η άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων διατίθενται στους εκμεταλλευόμενους, σύμφωνα με τον Ν. 1080/80 άρθρο 3, παράγραφο 4& 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα: -«Η χρήση των πλατειών διατίθεται εις τους εκμεταλλευόμενους τα περί αυτές καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα δι' αποφάσεως της δημοτικής αρχής ειδικότερων οριζόμενα. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου, εφ' όσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαιωμένου της χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιούμενοι αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήση του συνεχόμενου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ). Εν ουδεμία περιπτώσει ο κατά χρήση παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, ειμή μόνον την εγγράφω συγκαταθέσει του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα.
2. Προκειμένου περί πλατειών ένθα προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, εις έκαστον εκμεταλλευτή τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήση του εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) του αντιστοιχούντως εις την προβολή του χώρου, το υπόλοιπο δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται υπό του δημάρχου εις τους αυτούς εκμεταλλευτές εφ' όσον κατά την κρίσιν αυτού δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήση αυτού. Εν περιπτώσει μη χρησιμοποιήσεως υπό δικαιουμένου του αναλογούντος αυτώ κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήση του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθεί υπό του δήμου εις εκμεταλλευτές συνερχομένων μετ' αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των.»
3. Η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και αφορά την τρέχουσα ετήσια χρονική περίοδο. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, η οριοθέτηση των τμημάτων αυτών καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης. Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται, με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που για την σκίαση χρησιμοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% (Απόφαση α.π.52716/20-11-01 της Γεν. Δ/νσης Πολεοδομίας Δ/νση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ), της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου - πλατείας και χωρίς διαφημιστικά μηνύματα.
4. Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή τεντών σε πλατείες ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία του Δήμου, θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό που θα εκπονεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,20μ καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Με τη λήξη των αδειών, εφ' όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
Στην συζήτηση του παραπάνω θέματος πήραν μέρος, πλην του κ. Λιανού, οι κ. Β. Συμεώνογλου, Ν. Μαργαρίτης, Γ. Καραμανής, Α. Γρυλλάκης, Ε. Βερύκοκκος, Ι. Αναματερός, Ε. Καραμανής, Ι. Πρωτονοτάριος, Χ. Λαγογιάννης, Ε. Βασαλάκης, Μ. Τουλούπης, Α. Μαργαρίτη, Ν. Κουτελιέρης κ.ά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου