Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο Χ.Υ.Τ.Α. ΝΑΞΟΥ, ΠΑΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ…


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΑΚΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ σημασίας για την εξέλιξη του έργου που ακούει στο όνομα «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου, στην Κορυφή Ξύδη» είναι οι αναμενόμενες - σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» - σήμερα ή το αργότερο αύριο διαδικασίες που θέλουν να υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο Νάξου από τον οικείο δήμο η Αίτηση Καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδας σε ό,τι αφορά στην συντέλεση της απαλλοτριώσεως 25-30 ιδιοκτησιών στην εν λόγω περιοχή. Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν επίσης ότι, από την στιγμή που καθοριστεί η «προσωρινή τιμή», ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα καταβάλει στο σύνολό του το απαιτούμενο ποσό για τις απαλλοτριώσεις. Παράλληλα θα «τρέξουν» και οι ενδεικνυόμενες διαδικασίες δημοπρατήσεως του ζωτικής σημασίας για το νησί μας έργου. Υπενθυμίζουμε ότι, το προαναφερθέν έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 
Ο Χώρος Υγειονομικής ταφής Απορριμμάτων θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εκτάσεως περίπου 170 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή «Κορφή Ξύδη» στην βορειοδυτική πλευρά της Νάξου. Θα καταλαμβάνει περίπου 44 στρέμματα, θα έχει μέση ετήσια δυναμικότητα  15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων και εκτιμάται ότι θα καλύψει τις ανάγκες του νησιού για 20 χρόνια. Το έργο που θα υλοποιηθεί με φορέα την «Εγνατία Α.Ε.» περιλαμβάνει επίσης έργα οδοποιίας, πρασίνου, περιφράξεως και προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος διαστρώσεως και συμπυκνώσεως απορριμμάτων. Ας αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι, το περί ου ο λόγος έργο έχει διασφαλίσει σχεδόν όλες τις μελέτες και εγκρίσεις, ωστόσο υπάρχει πάντα η εκκρεμότητα του ΣτΕ, στο οποίο έχουν προσφύγει τοπικοί σύλλογοι και κάτοικοι, που διαφωνούν με την κατασκευή ΧΥΤΑ στη συγκεκριμένη θέση…
Τον προηγούμενο Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγειονομική ταφή αποβλήτων.
Στο σημείο αυτό επιβεβλημένο θεωρούμε είναι να συμπεριλάβουμε στην σημερινή έρευνά μας το εξής αξιοπρόσεκτο γεγονός: Σύμφωνα με την απάντηση του επιτρόπου Περιβάλλοντος, Γιανς Ποτότνικ, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, η Ελλάδα προβαίνει σε υγειονομική ταφή έως και του 82% των αστικών αποβλήτων, ανακυκλώνει το 17 και κάνει λίπασμα το 2%, ενώ δεν πραγματοποιείται ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα. Στην Ευρώπη των "27" θάβεται το 37% των σκουπιδιών, το 24% ανακυκλώνεται, το 18% λιπασματοποιείται και το 20% αποτεφρώνεται.

Ο «μπούσουλας» της διαδικασίας
ΜΕ ΒΑΣΗ τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 18 και 19 του τροποποιημένου Ν. 2882/01)  η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί ως προς την δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υποχρέου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης αιτήσεως, το εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για την δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας όσο και για την δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως.
Να, πώς έχουν τα προαναφερθέντα άρθρα τού «περί απαλλοτριώσεων» και «διαδικασίας προσδιορισμού αποζημιώσεως» τροποποιημένου Ν. 2882/01:
Άρθρο 18: Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης        
1. Η αποζημίωση του απαλλοτριωμένου, καθώς και η τυχόν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερη αποζημίωση, προσδιορίζεται κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου και των αμέσως επομένων 19 έως 20.
Τα άρθρα 1 έως 590 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται και στην ειδική αυτή διαδικασία, εκτός αν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης διεξάγεται ατελώς…
3. Οι Διάδικοι παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, στον οποίο η πληρεξουσιότητα δύναται να δοθεί και προφορικώς επ` ακροατηρίου ή με έγγραφο που φέρει βεβαίωση δημόσιας αρχής ή αρχής Ο.Τ.Α. Α` και Β`βαθμού για τη γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος.
4«Η δικαστική δαπάνη, μαζί με τη νόμιμη, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων, επιδικάζεται από το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση…
Στο ΦΕΚ Α 82/10.4.2012, ορίζεται ότι:
«Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1 Β του ν. 2362/1995 (Α` 247) η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης στις περιπτώσεις που υπολογίζεται με βάση
την αξία του αντικειμένου της δίκης…»…
Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί ως προς τη δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υποχρέου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο Διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης αίτησης, το εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης.
5. Διακοπή της δίκης δεν επιτρέπεται, μη εφαρμοζομένων των άρθρων 286 έως 292 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
6. Αίτημα για τον προσδιορισμό της κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερης αποζημίωσης είναι απαράδεκτο αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποβάλλει την κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 αίτηση.
«Η αίτηση για την ιδιαίτερη αποζημίωση υποβάλλεται στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία ή στην αρμόδια για την εκτέλεση του έργου υπηρεσία, εφόσον η προεκτίμηση διενεργείται ή διενεργήθηκε από ανεξάρτητο Εκτιμητή, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος από
το αρμόδιο για τον καθορισμό της προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης δικαστήριο. Με την αίτηση, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά α) απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, επί του οποίου εμφαίνεται το απομένον εδαφικό τμήμα του ακινήτου μετά την απαλλοτρίωση και επισημειωματική δήλωση, ύστερα από έλεγχο των τίτλων του ακινήτου, την οποία υπογράφει διπλωματούχος μηχανικός, ο οποίος βεβαιώνει περί της πολεοδομικής κατάστασης του ακινήτου, των ισχυόντων όρων δόμησης, της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του ακινήτου, πριν και μετά την απαλλοτρίωση, με ρητή αναφορά περί της τυχόν ισχύουσας παρέκκλισης, β) πλήρεις τίτλοι ιδιοκτησίας και σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας κάθε δημόσιο έγγραφο από το οποίο  να προκύπτει το ακριβές εμβαδό και η θέση του ακινήτου.
Αν δεν συνυποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση και το δικαστήριο ελέγχει, στην περίπτωση αυτή, κατά τη συζήτηση του αιτήματος επιδίκασης ιδιαίτερης αποζημίωσης, τα στοιχεία που επικαλείται ο καθ` ου η απαλλοτρίωση, για την απόδειξη της μείωσης της αξίας των απομενόντων τμημάτων, όπως, ιδίως, του εμβαδού και των λοιπών  προσδιοριστικών στοιχείων τους και του όγκου των κτισμάτων.»
Άρθρο 19: Προσωρινός προσδιορισμός αποζημίωσης
1. Αρμόδιο να προσδιορίσει προσωρινώς την αποζημίωση είναι το μονομελές πρωτοδικείο…
2. Το μονομελές πρωτοδικείο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, που κατατίθεται στο γραμματέα του.
3. Ο αρμόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης σε χρόνο όχι βραχύτερο από είκοσι ημέρες ούτε μακρότερο από σαράντα ημέρες από την κατάθεσή της και συγχρόνως διατάσσει να γίνει,με επιμέλεια του αιτούντος και δέκα ημέρες πριν από τη δικάσιμο, επίδοση, σε όσους φέρονται ως ιδιοκτήτες στον κτηματολογικό πίνακα και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο, αντιγράφου της αίτησης αυτής μαζί με την πράξη προσδιορισμού της δικασίμου και την κλήση εμφάνισης σε αυτήν. Εάν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση είναι κάτοικος αλλοδαπής ή
άγνωστης διαμονής η προθεσμία για την επίδοση είναι πενήντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο, παρατεινομένου αναλόγως του χρόνου προσδιορισμού της δικασίμου…
4. Όταν εκείνοι που φέρονται ως ιδιοκτήτες στον κτηματολογικό πίνακα υπερβαίνουν τους εκατό (100), η κλήτευσή τους γίνεται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Επιπλέον η αίτηση, μαζί με την πράξη προσδιορισμού της δικασίμου, τοιχοκολλάται, δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο, στο κατάστημα του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, στην περιφέρεια των οποίων
βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Η τοιχοκόλληση πιστοποιείται με έκθεση που συντάσσεται από το γραμματέα του δικαστηρίου και το γραμματέα του δήμου ή της κοινότητας, αντιστοίχως.
Η ειδοποίηση, στην οποία μνημονεύονται το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, η τοιχοκόλληση αυτής, η δικάσιμος, περίληψη του αιτήματος και περίληψη της απαλλοτριωτικής πράξης, δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα καθώς και σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής…
5. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να παρέμβει με δήλωσή του κατά τη συζήτηση της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς καμία Προδικασία.
Η δήλωση καταχωρίζεται στα πρακτικά και περιέχει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία του παρεμβαίνοντος ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, την επωνυμία και την έδρα αυτού. Η δήλωση περιέχει επίσης και τον αριθμό του κτηματολογικού πίνακα του ακινήτου στο οποίο προβάλλει δικαιώματα ο ενδιαφερόμενος.
6. Αναβολή της συζήτησης της αίτησης επιτρέπεται μόνο μια φορά για σοβαρό λόγο και ιδιαίτερα εάν πιθανολογείται ότι κάποιος από τους ενδιαφερομένους δεν κλήθηκε ούτε παρενέβη στη δίκη. Το δικαστήριο ορίζει τη νέα δικάσιμο μέσα στις δεκαπέντε επόμενες ημέρες και διατάσσει την χωρίς κλήση εμφάνιση σε αυτήν των παριστάμενων διαδίκων, καθώς και εκείνων που έχουν ήδη κληθεί. Επίσης διατάσσει εφόσον το κρίνει αναγκαίο την επίδοση, με επιμέλεια του αιτούντος, πέντε ημέρες
πριν από τη νέα δικάσιμο, στον ενδιαφερόμενο που τυχόν δεν έχει ειδικώς κληθεί, αντιγράφου της αίτησης μαζί με κλήση προς εμφάνιση, με την ποινή του απαραδέκτου της συζήτησης ως προς αυτόν και της καταδίκης του αιτούντος στη δικαστική δαπάνη. Εάν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση είναι κάτοικος αλλοδαπής ή άγνωστης διαμονής, η προθεσμία προς εμφάνιση στη νέα δικάσιμο είναι τριάντα ημέρες πριν από αυτήν, παρατεινομένου αναλόγως του χρόνου προσδιορισμού της συζήτησης μετά την αναβολή.
7. Η συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να τερματίζεται σε μια δικάσιμο…
8. Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι Διάδικοι αναπτύσσουν τους ισχυρισμούς τους προφορικά…
9. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.
Ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψν.
Πραγματογνωμοσύνη δεν επιτρέπεται να διαταχθεί.
Εάν υπάρχει ανάγκη αυτοψίας, διεξάγεται μέσα σε πέντε ημέρες από τη συζήτηση…
10. Το δικαστήριο εκτιμά ελευθέρως τα αποδεικτικά μέσα που προσήχθησαν από τους διαδίκους και οφείλει να εκδώσει απόφαση μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συζήτηση...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου