Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, «ΚΑΙΝΕ» ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΤΟΥ 1999…

Για την προμήθεια καυσίμων ενός δικύκλου (Honda GLX) και ενός αυτοκινήτου (Honda Orion) to 1999 ο Δήμος Νάξου πλήρωσε 1.459.330 δρχ.!
 Τα αμείλικτα ερωτήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
Ποια πρόσωπα προμηθευότανε την βενζίνη;
Ήταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι;


Τα αμείλικτα ερωτήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι: «Ποια πρόσωπα προμηθευότανε την βενζίνη; Ήταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι;». Ο λόγος / αιτία; Η προμήθεια καυσίμων ενός δικύκλου, (Honda GLX) και ενός αυτοκινήτου, (Honda Orion) τότε, που ο (ήδη καταργηθείς) Δήμος Νάξου, πλήρωσε 1.459.330 δρχ.!
Ακάθεκτο συνεχίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο τους ελέγχους και «ενημερώνει» τους τότε αιρετούς, επισημαίνοντας: «Παρακαλούμε για την τακτοποίηση των ανωτέρω ελλείψεων.
Υπόλογοι για τα ανωτέρω είναι όσοι υπέγραψαν την εκκαθάριση, την έκδοση και την εξόφληση των έναντι χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής».
Στα δίχτυα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λοιπόν, η τότε Δημοτική Αρχή, για τα «καύσιμα» (που καίνε) του 1999
Η «Κ» στην σημερινή έρευνά της και στο αποτέλεσμα αυτής (που κατ’ αποκλειστικότητα φέρνει στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας) σταχυολόγησε τα παρακάτω στοιχεία τα οποία και δημοσιοποιεί.
Αφορούν τα στοιχεία αυτά στον «Απολογισμό Δήμου Νάξου, οικ. έτους 1999»
Το Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Επιτρόπου, στο με αριθ. πρωτ.: 12033/19-2-2014 και αριθ. φύλλου: 2/12014, έγγραφό του, που απεστάλη αρμοδίως (σ.σ.: στους εμπλεκόμενους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στα παρακάτω χρηματικά εντάλματα) αναφέρει τα ακόλουθα:

 Φύλλο Μεταβολών & Ελλείψεων
Προς:
1.       Πρώην Αντιδήμαρχο Ιωάννη Ποσάντζη
2.       Πρώην Γραμματέα, …
3.       Πρώην αναπληρωτή της ελεγκτού εσόδων – εξόδων, εφοριακός, …
4.       Πρώην αναπληρώτρια της ελεγκτού εσόδων – εξόδων, εφοριακό, …
5.       Πρώην Αντιδήμαρχο, Νικόλαο Μαράκη
6.       Πρώην Γραμματέα, …
(Σημείωση: Για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας η «Κ» δεν κάνει αναφορά στα ονόματα των εμπλεκομένων δημοτικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων)

Σας στέλνουμε αυτό το φύλλο σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4129/13 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52τ. Α’ / 2013) και παρακαλούμε να μας το επιστρέψετε εκτελεσμένο μέσα σε 15 μέρες.
Προσδιορισμός ελλείψεως
Κατά τον διενεργούμενο έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 337/10-11-2008 έγγραφο του κ. Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί των απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Νάξου, οικ. έτους 1999, διαπιστώσαμε ότι, με τα έναντι αναγραφόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής καταβλήθηκαν τα αντίστοιχα ποσά σε διάφορους δικαιούχους, τα οποία αφορούσαν δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου, χωρίς να προκύπτει από τα συνημμένα στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δικαιολογητικά ότι α) είχε γίνει διαγωνισμός για την προμήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΕΚΠΟΤΑ, β) δεν επισυνάπτονται δελτία κίνησης και διαταγές πορείας κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.Δ/τος 2396/53 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως οχημάτων του Δημοσίου» ΦΕΚ 117Α και γ) δεν υπάρχουν στοιχεία (καταστάσεις) από τα οποία να προκύπτει ποιο αυτοκίνητο κινήθηκε, η ιπποδύναμη αυτού, τα διανυθέντα κατά μήνα χιλιόμετρα, η δικαιούμενη ποσότητα καυσίμων κατά μήνα και η καταναλωθείσα ποσότητα, κατά παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ 1450/550/1982 ΦΕΚ93τ.Β’).
Επίσης από τον έλεγχο προέκυψε η προμήθεια βενζίνης Σούπερ και αμόλυβδης 6.883 λίτρα συνολικά για όλο το έτος και αξίας 1.459.330 δρχ., ενώ από τον πίνακα των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου προκύπτει ότι το έτος 1999 ο Δήμος κατείχε μόνο ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο το με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2326 FORD ORION με ημερομηνία 1ης αδείας την 8-11-1996, με ισχύ 10 φορολογήσιμους ίππους και με μηνιαία κατανάλωση βενζίνης περίπου 140 λίτρα και, ένα δίκυκλο HONDA GLX, με μηνιαία κατανάλωση 21 λίτρα βενζίνης. Γεννάται επομένως το ερώτημα. Ποια πρόσωπα προμηθευότανε την βενζίνη; Ήταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι;
Παρακαλούμε για την τακτοποίηση των ανωτέρω ελλείψεων.
Υπόλογοι για τα ανωτέρω είναι όσοι υπέγραψαν την εκκαθάριση, την έκδοση και την εξόφληση των έναντι χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, ήτοι ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ποσάντζης, η Γραμματέας … και ο αναπληρωτής της ελεγκτού εσόδων – εξόδων εφοριακός …, για τα με αριθ. 366, 532, 556, 648, 650-652, 735, 764, 766-769, 790-791, 967, 976, 978, 981, 1034, 1052, 1053 και 1120.
Για το ΧΕΠ 582 το οποίο είναι ανυπόγραφο από τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο υπόλογοι είναι η Γραμματέας … και ο … αναπληρωτής της ελεγκτού εσόδων – εξόδων.
Για τα ΧΕΠ 792, 793 και 1035 ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ποσάντζης, η Γραμματέας … και η … εφοριακός ως αναπληρώτρια της ελεγκτού εσόδων και εξόδων.
Για το ΧΕΠ 1116 ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μαράκης, η Γραμματέας … και ο …
Για το 1295 το οποίο είναι ανυπόγραφο από την γραμματέας, υπόλογοι είναι ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ποσάντζης, η δε υπογραφή του ελεγκτή είναι δυσανάγνωστη και χωρίς σφραγίδα για το όνομα.
Για τα ΧΕΠ 1417, 1668 και 1777 υπόλογοι είναι ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μαράκης, η Γραμματέας … η δε υπογραφή της αναπληρώτριας ελεγκτού είναι δυσανάγνωστη και χωρίς σφραγίδα για το όνομα. (Ο Επίτροπος, Κων/νος Λουρίδας)

Τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα…
Αυξ. Αριθμός: 95 / Ποσό: 135.600
Αυξ. Αριθμός: 146 / Ποσό: 429.650
Αυξ. Αριθμός: 171 / Ποσό: 152.582
Αυξ. Αριθμός: 172 / Ποσό: 139.410
Αυξ. Αριθμός: 173 / Ποσό: 107.948
Αυξ. Αριθμός: 188 / Ποσό: 111.250
Αυξ. Αριθμός: 189 / Ποσό: 237.100
Αυξ. Αριθμός: 207 / Ποσό: 42.651
Αυξ. Αριθμός: 247 / Ποσό: 41.000
Αυξ. Αριθμός: 290 / Ποσό: 184.237
Αυξ. Αριθμός: 339 / Ποσό: 475.399
Αυξ. Αριθμός: 368 / Ποσό: 230.702
Αυξ. Αριθμός: 404 / Ποσό: 29.000
Αυξ. Αριθμός: 437 / Ποσό: 195.117
Αυξ. Αριθμός: 518 / Ποσό: 544.870
Αυξ. Αριθμός: 535 / Ποσό: 48.441
Αυξ. Αριθμός: 613 / Ποσό: 157.677
Αυξ. Αριθμός: 624 / Ποσό: 189.185
Αυξ. Αριθμός: 659 / Ποσό: 445.448
Αυξ. Αριθμός: 720 / Ποσό: 82.970
Αυξ. Αριθμός: 857 / Ποσό: 335.950
Αυξ. Αριθμός: 935 / Ποσό: 34.450
Αυξ. Αριθμός: 980 / Ποσό: 389.650
Αυξ. Αριθμός: 1007 / Ποσό: 162.539
Αυξ. Αριθμός: 1008 / Ποσό: 74.000
Αυξ. Αριθμός: 1019 / Ποσό: 131.160
Αυξ. Αριθμός: 1022 / Ποσό: 374.350
Αυξ. Αριθμός: 1339 / Ποσό: 100.886
Αυξ. Αριθμός: 1042 / Ποσό: 79.500
Αυξ. Αριθμός: 1155 / Ποσό: 34.500
Αυξ. Αριθμός: 1219 / Ποσό: 104.209
Αυξ. Αριθμός: 1223 / Ποσό: 95.600
Αυξ. Αριθμός: 1366 / Ποσό: 75.512
Αυξ. Αριθμός: 1416 / Ποσό: 284.699
Αυξ. Αριθμός: 1440 / Ποσό: 245.500
Αυξ. Αριθμός: 1479 / Ποσό: 241.300
Αυξ. Αριθμός: 1480 / Ποσό: 112.500
Αυξ. Αριθμός: 1488 / Ποσό: 272.500
Αυξ. Αριθμός: 1489 / Ποσό: 286.250
Αυξ. Αριθμός: 1522 / Ποσό: 55.500
Αυξ. Αριθμός: 1541 / Ποσό: 171.000
Αυξ. Αριθμός: 1574 / Ποσό: 159.014
Αυξ. Αριθμός: 1608 / Ποσό: 100.000
Αυξ. Αριθμός: 1619 / Ποσό: 103.504
Αυξ. Αριθμός: 1685 / Ποσό: 25.000
Αυξ. Αριθμός: 1691 / Ποσό: 370.358
Αυξ. Αριθμός: 1692 / Ποσό: 320.698
Αυξ. Αριθμός: 1700 / Ποσό: 114.000
Αυξ. Αριθμός: 1701 / Ποσό: 43.399
Αυξ. Αριθμός: 1736 / Ποσό: 55.000
Αυξ. Αριθμός: 1739 / Ποσό: 100.000
Αυξ. Αριθμός: 1789 / Ποσό: 282.668
Αυξ. Αριθμός: 1790 / Ποσό: 99.686
Αυξ. Αριθμός: 1791 / Ποσό: 172.000
Αυξ. Αριθμός: 1792 / Ποσό: 160.800
Αυξ. Αριθμός: 1793 / Ποσό: 171.000
Αυξ. Αριθμός: 1814 / Ποσό: 206.050

Η Νάξος, τα «σοκάκια» και το Ελεγκτικό Συνέδριο…

Με την 230/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 37/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 35.864,40, του Δ. Νάξου, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την προμήθεια 1200 βιβλίων με τίτλο «Ζωγραφικό Οδοιπορικό στα σοκάκια του Δήμου Νάξου», με την αιτιολογία ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη δεν συντελούσε στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου, κατά την έννοια της διάταξης του αρθ.158 παρ. 3 περ. γ΄ του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114), β) δεν προέκυπτε με ποιο τρόπο θα συνέβαλε στην προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης του Δ., όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ. και γ) δεν προέκυπτε από τα συνημμένα στο Χ.Ε. δικαιολογητικά αν και σε ποιους δόθηκαν αντίτυπα του ανωτέρω βιβλίου.
Κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς την Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους, η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών και τέλος η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων.

Οι συμβάσεις δημοσίων έργων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών (τους) Πρόσωπων / Το προσυμβατικό στάδιο

Βάσει του ισχύοντος νομικού καθεστώτος, η ανάθεση των εκτέλεσης των δημοσίων έργων διέπεται από το ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116), ο οποίος έχει ψηφισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 και 7 του Συντάγματος και επομένως έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις που έχουν κωδικοποιηθεί σε αυτόν και είναι καταχωρημένες στο παράρτημα αυτού.
Ειδικότερα, για τις συμβάσεις δημοσίων έργων των δήμων ισχύει και ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ. - Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), ο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), καθώς και το Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 84).
Υπαγωγή των συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 3669/2008 πριν από την εκ μέρους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης έργου, προϋπολογισμού δαπάνης, χωρίς συνυπολογισμό του Φ.Π.Α., μεγαλύτερου του ποσού των 1.000.000 ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυτής από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται από την προϊσταμένη αρχή φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κειμένη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν συνάπτεται. Στις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων εκτέλεσης έργων ο έλεγχος αυτός διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψη τους από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

 
Η προθεσμία των 15 ημερών…
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των συμπληρωματικών στοιχείων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με αιτιολογημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο θεωρείται εγκεκριμένο.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 278 παρ. 1 του ν.3852/2010 στις συμβάσεις προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών, στις προγραμματικές συμβάσεις, στις εκτελεστικές διετών προγραμμάτων δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων συμβάσεις, των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων (χωρίς ΦΠΑ) είναι μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ, διενεργείται, πριν από τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των ως άνω συμβάσεων είναι μεγαλύτερη των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο έλεγχος νομιμότητας διενεργείται από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επισημαίνεται ότι με την ΦΓ8/16805/1999 (ΦΕΚ Β΄, 1970) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συστάθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ Κλιμάκια ορίστηκαν οι αρμοδιότητές τους. Ειδικότερα, το Ε΄ Κλιμάκιο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, το ΣΤ΄ Κλιμάκιο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων για τις προμήθειες αγαθών, και το Ζ΄ Κλιμάκιο είναι
αρμόδιο για διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. (στα οποία περιλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α.) και τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτών (χωρίς ΦΠΑ) σε όλες τις προμνησθείσες περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ, εφόσον χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, ή των 5.000.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα έργα. Προκειμένου όμως, για τις συμβάσεις που συνάπτουν οι νέοι Ο.Τ.Α. (δήμοι και περιφέρειες) και τα νομικά τους πρόσωπα, τις προγραμματικές συμβάσεις και τις εκτελεστικές συμβάσεις των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, το χρηματικό όριο υπαγωγής τους στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίστηκε στο ποσό των 100.000 ευρώ και άνω (χωρίς ΦΠΑ).
Επισημαίνεται ότι, λόγω της κατά τα ανωτέρω αλλαγής των χρηματικών ορίων με το ν.3852/2010, κρίσιμος χρόνος υπαγωγής των συμβάσεων των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο χρόνος έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης, αφού με την ανακοίνωση του αποτελέσματος αυτού στον ανάδοχο ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία και η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα.
Κατά συνέπεια, δεν υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας οι συμβάσεις δημοσίων έργων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερη των 1.000.000 ευρώ, εφόσον η σχετική κατακυρωτική απόφαση έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.2010 . Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 278 του ν.3852/2010 ως προς την καθιέρωση διαφορετικών χρηματικών ορίων υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο, δεν αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, αφού γι’ αυτά υπάρχει η προμνησθείσα ειδική διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ν.3669/2008.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου