Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

"Ο ρυπαίνων τη Νάξο, πληρώνει..."

ΠΡΙΝ εκπνεύσει ο μήνας Μάιος αναμένεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για να εγκρίνει το νέο Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας.

Εκπονήθηκε, αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες τής «Κ», το Σ.Κ.Κ., αφού προηγουμένως οι αρμόδιοι τού οικείου Δήμου έλαβαν υπ’ όψιν τους: Το νομοθετικό πλαίσιο, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, το διοικητικό πλαίσιο, την υφιστάμενη εγχώρια και διεθνή τεχνογνωσία και πρακτική, τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά τού Δήμου στην πόλη, στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, αλλά και στα νησιά, την υπάρχουσα κατάσταση και υποδομή των Υπηρεσιών Καθαριότητας και τα διαθέσιμα συστήματα διαχειρίσεως και τελικής διαθέσεως στερεών αποβλήτων.
Τα άρθρα τού Κανονισμού Καθαριότητας, α) γνωστοποιούν την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις, β) λαμβάνουν υπ’ όψιν τις υφιστάμενες ειδικές διατάξεις (Π.Δ.) χρήσεων γης των διαφόρων περιοχών τής πόλεως και γ) προωθούν τις αρχές οικολογικής διαχειρίσεως και προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται σε οδηγίες τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τις οποίες έχει υιοθετήσει η χώρα μας.
ΣΕ πενήντα (50) και πλέον σελίδες αναλύεται το νέο Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας• ένα σχέδιο που κάνει εκτενή αναφορά στις αρχές και στους στόχους τού Σχεδίου, στις γενικές διατάξεις, στις υποχρεώσεις του Δήμου, στις υποχρεώσεις των πολιτών και στους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και στους υπεύθυνους τηρήσεως των διατάξεων, στις υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων, που δεν μεταφέρονται από τα συνεργεία του Δήμου, στην ανακύκλωση, στις υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώρων), που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, στην μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων, στα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και μηχανήματα, στην καθαριότητα ιδιωτικών χώρων, στην καθαριότητα οικοπέδων, στις οικοδομικές εργασίες και στα δημόσια έργα και στα πρόστιμα.
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ…
«Ο ρυπαίνων, τη Νάξο, τιμωρείται» επισημαίνουν οι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Και προσθέτουν: «Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, δεν είναι μόνο η Νάξος. Είναι και τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Ό,τι ισχύσει στο νησί μας, θα ισχύσει και στα νησιά Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι και Δονούσα».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ…
ΣΤΟΧΟΙ…
Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισµού είναι:
Η µεγιστοποίηση της σωστής διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων, ώστε να µειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη Φυσικών πόρων, να επιτευχθεί µείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος συλλογής, αποκοµιδής και µεταφοράς αυτών
Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφεροµένων υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήµου και η αναβάθµιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζοµένων.
Ειδικότερα:
Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους µέσων και την ενίσχυση του εξοπλισµού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πολιτών και την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται:
-Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής Καθαριότητας της πόλης
Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση
-Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζοµένων από την ανάμιξη οικιακών απορριµµάτων µε επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυση τους στο περιβάλλον
-Ο περιορισµός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που µπορούν να ανακυκλωθούν
-Η µείωση της οικονοµικής επιβάρυνσης των πολιτών, µε τον περιορισµό των δαπανών αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, ειδικών απορριµµάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα 'οικιακά' απορρίµµατα και δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήµου
-Η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών µε την παροχή κινήτρων, την ενηµέρωση και την κατάρτιση
-Η παροχή στοιχείων στη Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανοµή των οικονοµικών βαρών µε αντικειµενικά κριτήρια.
ΑΝ ο όγκος των απορριµµάτων που παράγονται από κατάστηµα «υγειονοµικού ενδιαφέροντος» είναι µεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα µέσα µηχανικής αποκοµιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίµµατα και υλικά συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκοµιδή, να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενηµερώνουν την αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτηµα προσθήκης µέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τις επιχείρησής τους.
Τα πρόσθετα µέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και εντός των ορίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή ο Δήµος επιβάλλει κάθε φορά και για κάθε αντικείµενο, σακούλα ή συσκευασία πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής µε τον όγκο και την έκταση της ρύπανση
Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δε πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή και δεν υπάρχουν µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από τους υπεύθυνους των καταστηµάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκοµιδής. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά διπλάσιο πρόστιµο…
Στα καταστήµατα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα από την άµεση κατανάλωση των προσφερόµενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κτλ) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριµµάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έµπροσθεν χώρο και περίγυρο. Κατόπιν έγκρισης από το Δήµο επιτρέπεται η τοποθέτηση µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς καταβολή τέλους κάλυψης κοινόχρηστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα µέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων δε θα φέρουν διαφήµιση, ο αριθµός και η θέση τους θα περιλαµβάνεται στη χορηγούµενη άδεια κοινόχρηστων χώρων. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνίας για το σκοπό αυτό µε τη Δ/νση Καθαριότητας. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφ' όσον το κατάστηµα δε διαθέτει ειδικό απορριµµατοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα διατιθέµενα απορριµµατοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα
Εάν στην περιοχή, εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά µέσα για κάθε είδος. Στους µη συµµορφούµενους ισχύουν όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προιόντων καθαρισµού καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου. Για τη ρήψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόµιο, το δρόµο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων που προέρχονται από καθαρισµό καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται κάθε Φορά στους παραβάτες πρόστιµο.
Καθαριότητα κοινόχρηστων (δηµοτικών ή δηµοσίων χώρων) που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, όπως καφενεία, καφετέριες ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς µε δικά τους µέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισµού από τα συνεργεία του Δήµου
Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν ειδικό συµπιεστή απορριµµάτων και κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να µεριµνούν για την τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων.
Να διαθέτουν µικρά καλαίσθητα µέσα προσωρινής αποθήκευσης µικροαπορριµµάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου