Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Η "Νησιωτικότητα" επαναφέρει τις Εργολαβίες Καθαριότητας...

ΤΟ υπουργείο Εσωτερικών στην προσπάθειά του να υποστηρίξει το έργο των (νέων) «καλλικράτειων» σε ό,τι αφορά στον τομέα τής καθαριότητας, λέει «ναι» στις «εργολαβίες». Μάλιστα, επίκειται να κατατεθεί η σχετική τροπολογία - στο σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»-, προς ψήφιση στην Βουλή…

ΟΙ ΔΙΑΡΚΩΣ εξελισσόμενες συνθήκες διαχειρίσεως των στερεών αποβλήτων, λόγω των διαφοροποιημένων αναγκών κάθε δήμου, των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν (ορεινότητα, νησιωτικότητα κ.ο.κ.), αλλά και των δυνατοτήτων, που έχουν οι δήμοι - διατείνονται οι τού υπουργείου Εσωτερικών- δεν επιτρέπουν πάντα, και συνολικά, την αποκομιδή με τις καθιερωμένες μεθόδους και προσωπικό που οι δήμοι έχουν στην διάθεσή τους. Εξ αυτού, επιβάλλεται πολλές φορές συμπληρωματικά η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για να ανταποκριθούν στην άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, την οικονομία κλίμακας και κυρίως την προστασία και τον σεβασμό του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Προς ψήφιση στην Βουλή, λοιπόν, τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», στην οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
Καθαριότητα / Περί δημοσίων συμβάσεων με «τρίτους»
…Και συγκεκριμένα:
-Διάταξη για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
Με την ρύθμιση προσδιορίζονται ο τρόπος και οι επιπλέον προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές αρχές μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν χρήση τού ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους στον τομέα τής καθαριότητας των δημοτικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες.
-Επισημαίνεται ότι: Οι συμβάσεις αυτές επειδή είναι εξαιρετικής σημασίας απαιτείται τόσο η εξειδίκευση των όρων τους όσο και η έγκρισή τους από την πλειοψηφία τού συνολικού αριθμού των μελών τού οικείου δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αρχή τής διαφάνειας και τού ελέγχου της εφαρμογής τής παρούσας διατάξεως.
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ των δημοσίων συμβάσεων προκύπτει εντονότερα ιδίως στις περιπτώσεις τής καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων σε απομακρυσμένους οικισμούς καθώς και σε δημοτικούς χώρους και κτήρια, τα οποία είναι πολλά και διάσπαρτα στην περιφέρεια τού δήμου.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για την προτεινόμενη διάταξη που αφορά την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για θέματα καθαριότητας και συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών - επισημαίνεται-, η ΚΕΔΚΕ με σχετική απόφασή της πρότεινε την δημιουργία μικτού καθεστώτος αποκομιδής των απορριμμάτων ή την παράταση των σχετικών συμβάσεων τουλάχιστον ενός έτους στους «καλλικράτειους» δήμους.
Περί ισοσκελίσεως τού προϋπολογισμού
…Και συγκεκριμένα:
Διάταξη για τη διασφάλιση τής ισοσκελίσεως των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
Με αυτή τη ρύθμιση προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο τού έτους το ύψος των εσόδων τού προϋπολογισμού των ΟΤΑ δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των εγγεγραμμένων δαπανών, το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά στην αναμόρφωση τού προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίζεται η - υποχρεωτική από το νόμο – ισοσκέλισή του.
Σημείωση πρώτη: Στο άρθρο 43 του ανωτέρω σχεδίου νόμου με τίτλο « Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
4. Μετά το τρίτο εδάφιο των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του ν.3852/2010, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό, έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα, ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.
β. Το τελευταίο εδάφιο των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του ν.3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Σημείωση δεύτερη: 5. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011 (61 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές αμιγών επιχειρήσεων του ΠΔ 410/1995, που λύθηκαν».
Περί πλεονάζοντος προσωπικού
…Και συγκεκριμένα:
- Διάταξη με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα υποχρεωτικής μετατάξεως πλεονάζοντος προσωπικού ΟΤΑ α’ βαθμού.
Η ρύθμιση στοχεύει στην ορθολογική αξιοποίηση τού ανθρώπινου δυναμικού, που υπηρετεί στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι, σε ικανό αριθμό δήμων, υπηρετεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων σε σχέση με εκείνον, που έχουν πραγματικά ανάγκη για την επιτέλεση τής αποστολής τους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ΟΤΑ και άλλοι φορείς τού δημοσίου, που δεν διαθέτουν τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων προκειμένου να ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες παροχής δημοσίων υπηρεσιών
Το πλεονάζον προσωπικό προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμιακά, οικονομικά, γεωγραφικά) και με βάση το εύρος των ασκούμενων στην πράξη αρμοδιοτήτων από τους δήμους στους οποίους υπηρετεί το εν λόγω προσωπικό σε σχέση με τις αρμοδιότητες που ασκούν οι φορείς υποδοχής. Ο προσδιορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού και η διαδικασία μετατάξεως ή μεταφοράς του ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), προκειμένου για την κατάρτιση τού προεδρικού διατάγματος να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των εκπροσώπων τής τοπικής αυτοδιοικήσεως.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου