Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Η καθαριότητα, η αποκομιδή απορριμμάτων και ο ευπρεπισμός στις ζώνες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου το μεγάλο ζητούμενο για τον ημέτερο δήμο και το Δ.Λ.Τ.Ν. Αμφότεροι, επικεντρώνουν την προσοχή τους, εν όψει καλοκαιριού, στους χώρους που είναι σε «απόσταση αναπνοής» από το κύμα…Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου αλλά και του ημετέρου «καλλικράτειου» δήμου επίσης, η καθαριότητα, η αποκομιδή απορριμμάτων και ο ευπρεπισμός στις ζώνες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου και Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εστιάζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή τους στην εικόνα που θα πρέπει να έχουν, μέσα στους επόμενους μήνες, το λιμάνι της Νάξου, το Αλιευτικό Καταφύγιο Καλαντού καθώς και οι εξομοιούμενοι με την χερσαία ζώνη, λιμένες: Αγίας Άννας Νάξου, Απόλλωνα, Μουτσούνας, Κουφονησίων, Δονούσας, Σχοινούσας και Ηρακλειάς

Περίπου €200.000 θα δαπανηθούν για τον ευπρεπισμό των προαναφερθέντων χώρων. Η δε προσπάθεια, αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επομένων ημερών, ώστε
χερσαίοι χώροι και λιμάνια να είναι σε «ετοιμότητα» εν όψει Ιουνίου…
Το Δ.Λ.Τ. πήρε τις αποφάσεις του ως προς αυτό το εξαιρετικής σημασίας αυτό θέμα μέσα στα τελευταία εικοσιτετράωρα του προηγουμένου μηνός.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, υπενθύμισε στο Σώμα την αριθμόν 145/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Νάξου με την οποία εγκρίθηκε α) η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης Δ.Λ.Τ. Νάξου, ετήσιας διάρκειας με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνολικού ποσού €197.000 και β) το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης τα οποία εστάλησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση .

Πάρθηκε και το «Ο.Κ» της «Αποκεντρωμένης»
Να σημειωθεί ότι η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεως. Και υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 5 του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης που αναγράφει ότι «τα έργα που προβλέπονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα εκτελούνται από τον ίδιο τον ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους» λόγω του ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν διαθέτει προσωπικό για την ανταπόκρισή του στις ανάγκες των περιοχών αρμοδιότητας μας (Καλαντός- Μουτσούνα Απόλλωνας- Δονούσα- Σχοινούσα - Ηρακλειά - Κουφονήσια) και να δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο να συνάψει σύμβαση με τρίτους βάσει τον Ν 3979/2011, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στις ανωτέρω περιοχές. Πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης ως εξής : «Τα έργα που προβλέπονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση και αφορούν τη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και τον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας Νάξου, θα εκτελούνται από τον ίδιο τον ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους.
Για τους εξομοιούμενους χώρους λιμένων Απόλλωνα Νάξου, Μουτσούνας Νάξου, Δονούσας - Ηρακλειάς – Κουφονησίων - Σχοινούσας καθώς και για την περιοχή του Αλιευτικού Καταφυγίου Καλαντού λόγω του ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν διαθέτει προσωπικό για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών στις περιοχές αυτές, δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτους των υπηρεσιών αυτών.
Το σύνολο των προβλεπομένων υπηρεσιών θα εκτελείται από τον πρώτο των συμβαλλομένων κατά τρόπο που να μην προκαλούνται προβλήματα στη λειτουργία των λιμένων και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ,ώστε να μην προκύπτει κίνδυνος οποιουδήποτε ατυχήματος»
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε όλα όσα κατά την διάρκεια της ομολογουμένως ενδιαφέρουσας συνεδριάσεως ακούστηκαν, ομόφωνα αποφάσισε 1) Να δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να συνάψει σύμβαση με τρίτους για την καθαριότητα – ευπρεπισμό – αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ. βάσει του άρθρου 61 του Ν 3979/2011, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καλαντού καθώς και στους εξομοιούμενους χώρους με χερσαία ζώνη λιμένες Αγίας Άννας Νάξου, Απόλλωνα, Μουτσούνας, Κουφονησίων, Δονούσας, Σχοινούσας, Ηρακλειάς λόγω του ότι δεν διαθέτει προσωπικό,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του βάσει της απόφασης με αριθμό 145/2012 του Δ.Λ.Τ. Νάξου. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης ως εξής: «Τα έργα που προβλέπονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση και αφορούν τη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και τον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας Νάξου, θα εκτελούνται από τον ίδιο τον ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους. Για δε τους εξομοιούμενους χώρους λιμένων Απόλλωνα Νάξου, Μουτσούνας Νάξου, Δονούσας - Ηρακλειάς - Κουφονησίων - Σχοινούσας καθώς και για την περιοχή του Αλιευτικού Καταφυγίου Καλαντού λόγω του ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν διαθέτει προσωπικό για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών στις περιοχές αυτές, δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτους των υπηρεσιών αυτών.

Ετησίως, οι αυτοψίες κρηπιδωμάτων…
Για τη λειτουργία λιμένων / λιμενικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και να τελούν σε ισχύ περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας. Συγκεκριμένα στην Κ.Υ.Α. Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να περιγράφονται όλες οι λειτουργίες / δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο λιμένα / λιμενική εγκατάσταση (π.χ. φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων, επικίνδυνων φορτίων, λειτουργία χώρων επισκευής και διαχείμασης σκαφών κ.λπ.)
Τα λιμενικά ταμεία θα πρέπει να εκτελούν υποθαλάσσιες αυτοψίες κρηπιδωμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον 1-2 φορές ετησίως σε θέσεις πρυμνοδέτησης ή παραβολής πλοίων Ε/Γ –Ο/Γ.
Για τη μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του δημοσίου τομές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο «Άρθρο 25 Προγραμματικές Συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα» του Ν.2971/01». Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιχειρήσεων των ΟΤΑ, Συνδέσμων δήμων και Κοινοτήτων, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο.
Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμματικών συμβάσεων καθορίζονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διατεθούν, τα ποσά χρηματοδότησης, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων ή των προγραμμάτων ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και το αρμόδιο διοικητικό όργανο επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν.
Όπως προκύπτει από το άρθρο 14 του Ν. 3044/2002 πριν από την προκήρυξη μελέτης ή έργου θα πρέπει να προωθείται με μέριμνα των αρμοδίων φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων σχετικό αίτημα με πλήρη περιγραφή του έργου ή της μελέτης, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση ορισμού Προϊσταμένης Αρχής & Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η Απόφαση αυτή θα είναι ανάλογα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο περιπτώσεις: α) Κοινή Απόφαση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας οπότε το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί στη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, β) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας οπότε το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
Λιμενική Πολιτική – κατάρτιση και αποστολή των Στρατηγικών - Επιχειρησιακών σχεδίων 2012-2015): Η σημασία της λιμενικής λειτουργίας για την οικονομική - κοινωνική ανάπτυξη, για τη συνοχή του Ελληνικού χώρου καθώς και το γεγονός ότι το λιμενικό προϊόν δεν είναι ενιαίο ως προς τα χαρακτηριστικά του, καθιστά τη διαδικασία χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής ιδιαίτερα σύνθετη.
Ειδικότερα, στο ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της λιμενικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο, επιβάλλεται η δημιουργία σύγχρονων λιμενικών υποδομών και ανωδομών στη χώρα μας, καθώς επίσης η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, που θα αποβλέπουν στο τρίπτυχο «ασφάλεια – ταχεία εξυπηρέτηση – χαμηλό κόστος»
Η προσπάθεια για καταγραφή και ανάλυση των χαρακτηριστικών της λιμενικής λειτουργίας με σκοπό να τεθούν οι κατευθυντήριες γραμμές, στις οποίες θα στηριχθεί η άσκηση της λιμενικής πολιτικής της χώρας, επηρεάζεται από παράγοντες και συνθήκες που διαμορφώνουν τις ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει το λιμενικό σύστημα καθώς και τους στόχους που τίθενται προς αυτή την κατεύθυνση και οι πολιτικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξή τους. Καταλυτικό ρυθμιστικό ρόλο ασκούν πλέον, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καθώς και ο Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Στην παράγραφο με το τίτλο «υποχρεώσεις» τονίζεται: Αν και δεν υπάρχει σχετική διάταξη για την σύνταξη Στρατηγικού-Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2015 από τους φορείς διοίκησης των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Λιμενικών Ταμείων, κρίνεται σκόπιμη η σύνταξη τους με τρόπο που να συνδέεται οριζόντια με ήδη εγκεκριμένο ή προς έγκριση Αναπτυξιακό

Το master plan του λιμανιού
Σε ό,τι έχει να κάνει με το Στρατηγικό-Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012-2015, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι, τα επιχειρησιακά σχέδια θα πρέπει να αποστέλλονται στο εποπτεύον Υπουργείο, με κοινοποίηση στην Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός - συνεννόηση για την παροχή των σχετικών παρατηρήσεων επί αυτών. Η έγκαιρη αποστολή των προαναφερόμενων στοιχείων είναι απαραίτητη καθώς θα χρησιμοποιηθούν για τη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τους λιμένες τον καθορισμό του ρόλου τους στο εθνικό λιμενικό σύστημα μεταφορών και για την αναθεώρηση κατάταξης των λιμένων της χώρας.
Στο κεφάλαιο «Στόχοι για την Λιμενική πολιτική των κρατικών λιμένων», υπογραμμίζεται ότι: Η κατάρτιση των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει με βάση τους εξής στόχους: Πρέπει να επιδιωχθεί μέση ετήσια αύξηση εσόδων για τα έτη 2012-2015 της τάξης του 10% μέσω: α) διεύρυνσης της πελατειακής βάσης είτε αναζητώντας νέους πελάτες για υφιστάμενες υπηρεσίες / προϊόντα είτε προσελκύοντας τους ήδη υφιστάμενους πελάτες σε νέες υπηρεσίες / προϊόντα είτε και τα δύο, μεριμνώντας παράλληλα για την καλή σχέση ποιότητας / τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων β) αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων δημιουργίας εσόδων από τα περιουσιακά στοιχεία των φορέων, γ) εντοπισμού νέων καινοτόμων πηγών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δ) μεγιστοποίησης εισοδημάτων από παραχωρήσεις, ελαχιστοποιώντας, συγχρόνως, τα κόστη λειτουργίας και διαχείρισης ιδιοκτησίας. Πρέπει να επιδιωχθεί μέση ετήσια μείωση των λειτουργικών εξόδων για τα έτη 2012 – 2015 μέσω της : α) στρατηγικής, διαρθρωτικής και λειτουργικής βελτιστοποίησης των παραγόντων κόστους σε όλα τα επίπεδα, β) επανεξέτασης λειτουργικών δαπανών και δραστικής μείωσης τυχόν σπατάλης, γ) επαναδιαπραγμάτευσης κόστους προμηθειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου