Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Τι φέρνει το άγνωστο 2013 για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες...Η νέα χρονιά που ανέτειλε ασφαλώς και θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς τα προβλήματα που επί σειρά ετών αποτελούν τον μόνιμο πονοκέφαλο των κατοίκων των νησιών μας και των διοικούντων παραμένουν προβλήματα…
Πρέπει τα νησιά μας να «τρέξουν» με επιτυχία (σ)τα δύσβατα τα μονοπάτια του Νέου Έτους. Αυτό βεβαίως εν πολλοίς θα εξαρτηθεί από τον σωστό – κατάλληλο – εποικοδομητικό – υλοποιήσιμο σχεδιασμό που θα εκπονήσει η νυν διοίκηση του ημετέρου δήμου. Θα πρέπει η τελευταία να αναθεωρήσει και αναπροσαρμόσει στα νέα οικονομικά δεδομένα τον μέχρι πρότινος προγραμματισμό της θέτοντας «προτεραιότητες».

του Γιαννη Βλαχάκη


 Ο «στρατηγικός σχεδιασμός» που ασφαλώς θα εκπονηθεί στις πρώτες εβδομάδες μέσα του 2013 επιτακτική ανάγκη είναι να «ακουμπήσει» στα αντικειμενικά προσόντα των νησιών μας και στα ετήσια τακτικά έσοδα του δήμου, αφού γνωστόν είναι ότι οι προβλεπόμενες κρατικές επιχορηγήσεις με το σταγονόμετρο θα «βγαίνουν» από τα ταμεία του καθημαγμένου οικονομικά κράτους μας.

Η ενιαία αντιμετώπιση…
Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την επόμενη τουλάχιστον κρίσιμη τριετία (2013-2015) αποτελεί η υλοποίηση μέρους του προγράμματος «Καλλικράτης», βάσει του οποίου δημιουργήθηκε ο ενιαίος δήμος μας. Αυτό διαμορφώνει εντελώς νέα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα αναπτυκτικά πρότυπα της κάθε επιμέρους Δημοτικής Ενότητας.
Σήμερα πια αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της ομογενοποιήσεως όσον αφορά στην κοινωνική συνοχή του ημετέρου δήμου.
Η ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων και παθολογιών του παρελθόντος, καθώς και η διαμόρφωση κοινού «βηματισμού»  στην υποστήριξη ενός συνεκτικού προτύπου,  που θα μετασχηματίζει σε σύγχρονα αναπτυκτικά καύσιμα την αυτοδιοικητική μας
διεύρυνση, αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για το σύνολο του προγραμματισμού του ενιαίου δήμου.
Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να αγνοήσουμε τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το χαρακτήρα της εποχής, με βάση τους οποίους καλούμαστε με περιορισμένα οικονομικά να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλότερους στόχους και ευθύνες.

Τα προβλήματα και πώς πρέπει αυτά να αντιμετωπιστούν…
Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να κάνουμε μνεία στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο 2007-2013 που αποτελούν άλλωστε την βάση και για το επόμενο διάστημα, και αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών, όπως οι αστικές και αγροτικές ζώνες. Οι κατευθύνσεις αυτές ενθαρρύνουν, ας επισημανθεί, μια «ολοκληρωμένη προσέγγιση» της πολιτικής συνοχής, η οποία πρέπει όχι μόνον να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και να επιδιώκει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Άλλωστε,  η περίοδος 2007-2013 έχει χαρακτηρισθεί, θυμίζουμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «Ευρώπη των Πόλεων και των Περιφερειών».
Η οικονομική ευημερία, η κοινωνική ένταξη, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος μπορούν να αποτελέσουν αλληλοσυμπληρούμενους στόχους μιας στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη.
Η στρατηγική αναπτύξεως του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την επόμενη τριετία επιβάλλεται να υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορίας και της βιωσιμότητας
όπως αυτές εφαρμόζονται την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.
Η δημοτική Αρχή οπωσδήποτε θα πρέπει να αναλύσει την επικρατούσα κατάσταση και να περιγράψει προβλήματα και προοπτικές…
Πρέπει να γίνει: α) Προσδιορισμός αναπτυκτικών στόχων για κάθε περιοχή και ανάπτυξη ενός οράματος για ολόκληρη την πόλη της Νάξου (που αποτελεί την πιο μεγάλη δημοτική κοινότητα του δήμου μας), β) Συντονισμός δημοσίων και ιδιωτικών πόρων και χωρική τους επικέντρωση, γ) Συντονισμός του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο νησιών (Σχοινούσας, Δονούσας, Κουφονησίου, Ηρακλειάς), δ) Δημιουργία και εξασφάλιση δημοσίων-δημοτικών χώρων υψηλής ποιότητας, ε) Εισαγωγή μιας νέας κατασκευαστικής «αντιλήψεως» σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή δημοτικών έργων. Η συμβολή του Συλλόγου Μηχανικών είναι αναγκαία, αφού επιβάλλεται να δημιουργηθούν ελκυστικοί δημόσιοι χώροι προσανατολισμένοι προς τον χρήστη και να επιτευχθούν υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον διαβιώσεως των πολιτών, στ) Εκσυγχρονισμός δικτύων υδρεύσεως, και αποχετεύσεως, ζ) Διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος και διασύνδεση των  μέσων μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης της ενδεικνυόμενης υποδομής για ποδηλάτες και πεζούς, καθώς και συντονισμός των αστικών μεταφορών µε τις ανάγκες στεγάσεως, απασχολήσεως, δημοσίων χώρων και προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από την κατάλληλη χωροθέτηση, µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής, η) Έγκαιρη βελτίωση της τεχνικής υποδομής, ιδιαίτερα του δικτύου επεξεργασίας λυμάτων και προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, για κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων ψηλής ποιότητας διαβιώσεως, θ) Στήριξη των συστημάτων εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, ι) Στήριξη των κοινωνικών και πολιτιστικών οργανώσεων και δομών. Και ακόμη: Εφαρμογή στρατηγικών για την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, αποκατάσταση του φθαρμένου - τσακισμένου - κομματιασμένου δημοτικού δικτύου, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και προώθηση αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών αστικών μεταφορών.

Ζητούμενο η τήρηση των «αρχών»
Η υλοποίηση του σχεδιασμού για την περιοχή ευθύνης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οφείλει να πραγματοποιηθεί µε την τήρηση κατ’ ελάχιστον των παρακάτω κατευθυντηρίων αρχών:
1. Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων (κομβική θέση, δίκτυα, ενέργεια, υγρό στοιχείο, πολιτισμός) του νέου διευρυμένου δήμου
2. Πιστή τήρηση των αρχών της αειφόρου αναπτύξεως.
3. Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
4. Ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων.
5. Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.
6. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς.
7. Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.
8. Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών.
9. Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση.
10. Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις.
Η μετάβαση από τη σημερινή κατάσταση του Δήμου στη νέα,  που θα
διαμορφωθεί με την υλοποίηση του συνολικού οράματος, προϋποθέτει μία
σειρά διαδικασιών,  το αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί τη Στρατηγική του
Δήμου για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από κρίσιμα ζητήματα, φίλες και φίλοι αναγνώστες –συνδημότες. Από αυτά επιλέγονται εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν αναπτυκτικές προτεραιότητες στο χρονικό διάστημα εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ημετέρου δήμου για την τριετία κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον των νησιών μας τριετία 2013-2015
Οι προσδιορισθείσες αναπτυκτικές δραστηριότητες (μέτρα) που προαναφέραμε επιβάλλεται να ομαδοποιηθούν και ταξινομηθούν σε θεματικούς τομείς (άξονες) και για κάθε μία από αυτές πρέπει να προσδιορίζονται ένας ή περισσότεροι στόχοι για την αντιμετώπισή τους. Η υλοποίηση των γενικών στόχων αν μη τι άλλο θα οδηγήσει στην δημιουργία μιας νέας καταστάσεως που θα μοιραία θα καθορίζεται από το συνολικό όραμα της δημοτικής Αρχής. Γι’ αυτό επιτακτική ανάγκη είναι να καταγράψουμε, να περιγράψουμε, να αναλύσουμε τα υφιστάμενα προβλήματα και να δρομολογήσουμε τις ενδε3ικνυό,μενες λύσεις τους χωρίς άλλες χρονοτριβές.

Τουρισμός: Ξεκάθαρη «εικόνα» και «ταυτότητα»
Αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο θα πρέπει να επεξεργαστούμε ένα  Ολοκληρωμένο Σχέδιο  Δράσεως  για την υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής – Τουριστικής Προβολής των νησιών του ημετέρου δήμου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην  δημιουργία και επικοινωνία μιας ξεκάθαρης «εικόνας» και «ταυτότητας» για τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ως  τουριστικό προορισμό.
Είναι κοινή διαπίστωση πως η διαχείριση ενός τουριστικού προορισμού προϋποθέτει την ύπαρξη ξεκάθαρων αναπτυκτικών στόχων, οι οποίοι µε την σειρά τους θα πρέπει να βασίζονται στους διαθέσιμους πόρους, υποδομές, προοπτικές αλλά και τα υπάρχοντα προβλήματα. Απαιτείται σχεδιασμός, προγραμματισμός και  συνεργατική  προσπάθεια.
Η επιτυχημένη διαχείριση και διοίκηση ενός τουριστικού προορισμού προϋποθέτει    ένα αριθμό απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής     και στοχοθεσίας σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Ζητούμενο είναι η σύμπραξη όλων  µας προς μία κατεύθυνση γόνιμης και αποδοτικής συνεργασίας, η οποία είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρες ενέργειες, μετρήσιμους στόχους, αποτελέσματα και αξιολόγηση.
Συγκεκριμένα, µέσω της φάσεως της Διαβουλεύσεως πρέπει να επιτύχουμε τα εξής:
Να  καταγράψουμε το τουριστικό προφίλ των νησιών μας και να το αναβαθμίσουμε.
Να καθορίσουμε την εικόνα αλλά και το όραμα της δημοτικής μας ενότητας.
Να διαγνώσουμε τις  αγορές  -  στόχους, στις  οποίες  θα  πρέπει  στοχεύσει  η επικοινωνιακή στρατηγική του δήμου.
Να επιλέξουμε τα κατάλληλα εργαλεία και δράσεις υλοποίησης της στρατηγικής   για  την τουριστική προβολή της Νάξου, της Σχοινούσας, του Κουφοησίου, της Δονούσας, της Ηρακλειάς.
Τα παραπάνω σημεία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Τ πλάνο προβολής να βασισθεί σε μετρήσιμους στόχους -οι οποίοι να είναι παράλληλα ευέλικτοι ως προς την τροποποίησή τους µε βάση τις συνθήκες της αγοράς-, να ενθαρρυνθεί η συνεχής αξιολόγησης αλλά και η ανατροφοδότηση του όλου πλάνου µε επικαιροποιημένα στοιχεία, µε απώτερο στόχο την επιτυχή τοποθέτηση όλων των νησιών μας στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά.
Με αυτό τον τρόπο η προβολή η τουριστική τους θα γίνει αποτελεσματικότερη. Στοχευόμενες ενέργειες θα πρέπει να υλοποιήσουμε. Να αξιοποιήσουμε θα πρέπει τη συνεργατικότητα και τις στρατηγικές συμμαχίες µε όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς και την ενθάρρυνση του πνεύματος ευθύνης αναφορικά   µε την αποτελεσματικότητα των δράσεων προβολής και προωθήσεως.
Να επιδιώξουμε, τέλος, καλύτερη συνεργασία με τον ΕΟΤ. Διότι, πιστεύουμε πως µε την αρωγή και την τεχνογνωσία του ΕΟΤ αλλά και την συνεργασία µε όλους τους  επαγγελματικούς φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, θα μπορέσουμε να  αξιοποιήσουμε κατά τον μέγιστο δυνατό τρόπο τα οφέλη που μπορεί να µας δώσει η επιτυχής τοποθέτηση των νησιών του πολυνησιακού δήμου μας στον εγχώριο και διεθνή τουριστικό χάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου