Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Απερρίφθη ως «απαράδεκτη»Δικαίωση σε πρώτη φάση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου κ. Μαμουζέλου όσον αφορά την υπόθεση «Πλειστηριασμός μισθώματος στο Βίντσι» καθώς απερρίφθη η προσφυγή της κ. Αδελφουλάκου – Έχει δικαίωμα έφεσης εντός ενός 30 ημερών

Ένα από τα τελευταία επεισόδια που έχουν σχέση με το Λιμενικό Ταμείο φτάνει στο τέλος του. Και μιλάμε για την κόντρα που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την ορθότητα του πλειστηριασμού για το κτίσμα και τον περιβάλλοντα χώρο της χερσαίας ζώνης στη θέση Παλάτια. 

Η ιστορία είναι γνωστή με την κατοχύρωση του πλειστηριασμού στην 3η προσπάθεια στον κ. Κιουλαφή έναντι ποσού 820 ευρώ, το οποίο είναι μικρότερο από το ποσό που είχε καταθέσει στην πρώτη δημοπρασία η κ. Αδελφουλάκου (βλ 850) αλλά τότε το ποσό είχε απορριφθεί ως μη συμφέρον για το Λιμενικό Ταμείο. Μετά το πέρας της 3ης δημοπρασίας (στις δύο τελευταίες η κ. Αδελφουλάκου δεν είχε εμφανιστεί) το θέμα έκλεισε για το Λιμενικό Ταμείο, όμως έγινε η ένσταση (κατέθεσε διοικητική προσφυγή) από την κ. Αδελφουλάκου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στις 25/02 και η οποία το βράδυ της Τετάρτης με πεντασέλιδη απάντησή της έκρινε ως «απαράδεκτη» την προσφυγή και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την μίσθωση του κτίσματος στα Παλάτια.  Οι αιτίες της απόρριψης της διοικητικής προσφυγής ουκ ολίγες.

Συμφέρον
Όμως κρατάμε τις δύο τελευταίες παρατηρήσεις που γίνονται από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης κ. Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία αναφέρει ότι «Επειδή, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 1002/2007), το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς, να υπάρχει δε στο πρόσωπο του προσφεύγοντα κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Για την ύπαρξη του έννομου συμφέροντος, κατά τα ανωτέρω, δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο και άμεσο έννομο συμφέρον η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται ευθέως προς τον προσφεύγοντα, μόνον εφόσον δημιουργεί γι’ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων, τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών-προσφεύγων (ΣτΕ 2717/2007, Ολ. ΣτΕ 971/1998, Ολ. ΣτΕ 2856/1985, Ολ. ΣτΕ 2855/1985). Κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και προκειμένου το έννομο συμφέρον να είναι προσωπικό, μεταξύ της προσβαλλόμενης πράξης και του προσφεύγοντος πρέπει να υπάρχει ειδική σχέση, η οποία θίγεται κατά τρόπο βλαπτικό είτε από την προσβαλλόμενη πράξη είτε από την παράλειψη από οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, δηλαδή τούτο να συνδέεται άμεσα με την βλάβη που υφίσταται ο αιτών (ΣτΕ 2998/1998, 2305/1995). Περαιτέρω, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, δηλαδή τη βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη να υφίσταται προσωπικώς ο ίδιος ο αιτών - προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο με το οποίο ο αιτών συνδέεται ή συνδεόταν με ορισμένη σχέση (ΣτΕ 605/2008). Τέλος, πρέπει να είναι ενεστώς, δηλαδή η βλάβη να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης ή της συντέλεσης της παράλειψης, όσο και κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης ακύρωσης (ΣτΕ 4045/1996). Συμφέρον μέλλον ή ενδεχόμενο (ΣτΕ 2449/1980) και αόριστο ή απλώς προσδοκώμενο ή παρελθόν καθιστά την προσφυγή απαράδεκτη.

Απόφαση
«Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας να προσβάλλει την υπ’ αρ. 5/04.02.2013 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, διότι η ίδια, μολονότι είχε τη δυνατότητα, δεν συμμετείχε στην επίδικη δημοπρασία. Ως εκ τούτου, δεν έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον για την ακύρωση της εν λόγω προσβαλλόμενης απόφασης, καθώς η ίδια δεν υφίσταται βλάβη, κατά τα ως άνω αναφερόμενα». Για τους λόγους αυτούς: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την από 25.02.2013 ειδική διοικητική προσφυγή της κας Ελένης Αδελφουλάκου κατά της υπ’ αρ. 5/04.02.2013 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή, που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Σύρο (Επτανήσου 35), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 (“Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.”) παρ. 1 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07.06.2010) και 151 (“Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα”) του ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/30.06.2006)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου