Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: «Μισό χαρτί», για το λιμάνι...

ΤΗΝ σύμφωνη γνώμη τού δημοτικού συμβουλίου θα επιδιώξει να πάρει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην συνεδρίαση τής 30ης Αυγούστου, προκειμένου να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση (τού άρθρου 3 του Ν. 3316/2005) με την «Εγνατία», για την «Μελέτη σκοπιμότητας – Διεύρυνση εναλλακτικών προτάσεων χωροθετήσεως τού λιμένα Νάξου και προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τής «Κ», θα χρηματοδοτήσει και την αποκατάσταση-επισκευή τού «τσακισμένου» σε πολλά σημεία του (επισφαλούς) λιμανιού τού νησιού μας, με περίπου 480.00 «ευρώ».
Τα σημαντικότερα αποσπάσματα τής εν λόγω «Συμβάσεως», δημοσιεύουμε σήμερα:
Έχοντας υπ’ όψιν την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
- Την Απόφαση 64011/20-10-2010 του Δ.Σ. της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. με την οποία εγκρίνει «Την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων που προτείνονται από τους ΟΤΑ στις περιπτώσεις εκείνες όπου το αντικείμενο της σύμβασης εμπίπτει στο πνεύμα της ΚΥ Α με την οποία ανατέθηκαν τα έργα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΕΟΑΕ».
- Τις επιστολές με αρ. πρωτ. οικ. 3959/13-04-2011 και οικ. 3999/14-04-2011 του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, την με αρ. πρωτ. … τού Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Νάξου καθώς και την με αρ. πρωτ. 19855/515/2-6-2011 απάντηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τις οποίες οι σχετικές υπηρεσίες δηλώνουν αδυναμία να συνδράμουν το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να εκπονήσει την μελέτη του έργου.
-Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Nάξoυ (…) με την οποία
αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Εγνατία Οδό Α.Ε. και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μαργαρίτης για την υπογραφή της.
-Την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου (…) με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Έργου και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Εγνατία Οδό Α.Ε. και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μαμουζέλος για την υπογραφή της.
-Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΕ (…) με την
οποία αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τους ως άνω αντισυμβαλλόμενους και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Μουρατίδης για την υπογραφή της.
-Το με τα αριθ. πρωτ. 7514/27-11-08 και 6716/25-09-09 έγγραφα επιβεβαίωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας» (Ε.Υ.Δ. / Ε.Π.-Ε.Π.), με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης - Νήσων Αιγαίου 2007-2013, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης « ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ », η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Το έργο συνίσταται στη διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων χωροθέτησης του Λιμένα της νήσου Νάξου, στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και στην εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης « ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 8 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ », («το Έργο»), από τον Κύριο του Έργου και τον Φορέα Χρηματοδότησης στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι των Αρχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
-Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
-Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
-Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
-Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
-Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
-Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
-Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Τ Α ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την ομαλή εξέλιξη το Έργου.
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές, που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου…
Ο «Καπετάνιος»
Προ ετών, ο συνταξιούχος πλοίαρχος Ε.Ν., συντοπίτης μας (Εγκαρίτης) Ιάκωβος Λιανός, έγραφε για το έργο «Κατασκευή λιμανιού στην Νάξο»• έργο που κατέπεσε, όπως είναι γνωστό, στο Συμβούλιο τής Επικρατείας:
««Στις 21/2/2007 διεξήχθη στο Ε' τμήμα στο ΣτΕ, που ασχολείται με τις ενάλιες αρχαιότητες, η εκδίκαση της προσφυγής των 33 Ναξίων, οι οποίοι δεν επιθυμούν την κατασκευή ενός σύγχρονου, ασφαλούς και ευπρεπούς σταθμού άφιξης - αναχώρησης επιβατών και ενός ασφαλούς λιμένα για τα πλοία που ελλιμενίζονται. Δυστυχώς, υπουργική απόφαση του ΥΠΠΟ του 1992 χαρακτηρίζει τον χώρο γύρω από το λιμάνι της Νάξου ως αρχαιολογικό, αναφέροντας ταυτοχρόνως ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και έτσι θεώρησαν σωστό, επειδή ήτο δωρεάν να δεσμεύσουν περιοχή πλέον των 600.000 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του ενεργού λιμένα του νησιού, όπου αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν αρχαιότητες γιατί στους χώρους του ενεργού λιμένα έχουν γίνει έργα με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., όπως καταφύγιο σκαφών αναψυχής και τουριστικών σκαφών, κατασκευές και ανακατασκευές του βόρειου λιμενοβραχίονα, εκβαθύνσεις λιμένα για την εξυπηρέτηση των πλοίων της γραμμής.
Στην κυριολεξία, ο χώρος του ενεργού λιμένα έχει ανασκαφθεί επανειλημμένως και ερευνηθεί χωρίς να βρεθεί κάτι και κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε παρόλο που υπήρχε αυτή η Υ.Α. του ΥΠΠΟ.
Τώρα όμως, που επρόκειτο να δημιουργηθούν οι προβλήτες και ο επιβατικός σταθμός οι 33 Νάξιοι, όπως δηλώνουν ευθαρσώς, επιμένουν να τα σταματήσουν και για αυτό θυσιάζουν τον χρόνο και την καλοπέρασή τους, δηλαδή δεν είχαν δουλειά να κάνουν και σπάζοντας την ανία τους συνένωσαν τις δυνάμεις τους για την άμεση ακύρωση των έργων βρίσκοντας αρωγούς την Υ.Α. του ΥΠΠΟ και το ΣτΕ, του οποίου η εισηγήτρια της υπόθεσης πρότεινε χωρίς περιστροφές την ακύρωση των έργων αμέσως.
Από εδώ όμως, αρχίζουν τα παράξενα της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν επεμβαίνει γιατί κάτι είναι παράνομο, επεμβαίνει γιατί κάποιοι το απαιτούν με το αιτιολογικό του νομικού όρου έννομο συμφέρον. Τώρα πώς είναι δυνατόν κάποιος να έχει έννομο συμφέρον από τη μη κατασκευή του λιμανιού της Νάξου, δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό γιατί το δημόσιο συμφέρον που προτάσσει η ελληνική πολιτεία και υποστηρίζουν 15.000 κάτοικοι του νησιού, ακυρώνεται από το ΣτΕ δικαιώνοντας το κατ' ευφημισμόν έννομο συμφέρον 33 προσώπων, οι οποίοι όπως δηλώνουν αποφάσισαν να προσφύγουν στο ΣτΕ για το σκοπό αυτό και το οποίο ΣτΕ ικανοποιώντας την επιθυμία τους απλά τους έκανε το κέφι.
Έχω την εντύπωση ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αναθεωρήσει τις απόψεις της εάν το κατ' ευφημισμόν έννομο συμφέρον 33 προσώπων είναι ισχυρότερο του δημοσίου συμφέροντος της πολιτείας, το οποίο υποστηρίζουν σύσσωμοι οι κάτοικοι ενός τόπου που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξή του».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου