Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Η "Συμπαράταξη" για τους Ορκωτούς Λογιστές

Η Δημοτική Κίνηση «Συμπαράταξη Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και ιδιαίτερα οι σύμβουλοι Στάθης Αγγελής, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής και ο Στάθης Πιτταράς, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής ρωτούν τον δήμαρχο Μανόλη Μαργαρίτη, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα του διαγωνισμού για την επιλογή Ορκωτού Λογιστή.
"Την 8η Μαρτίου 2011 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Τα δύο πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο α) της χρήσεως 2010 του Δήμου Νάξου και β) του ισολογισμού έναρξης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν δύο Ανώνυμες Εταιρείες Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών οι: ΣΟΛ και η BDO. Από την προκήρυξη της 22/02/2011 (αρ. πρωτ. 1663 και 1664), οι διαγωνισμοί τελούνταν με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80) και (μοναδικό) κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Η εταιρεία BDO προσέφερε το ποσό των 13.300€ πλέον Φ.Π.Α. για τους δύο διαγωνισμούς (6.850€ και 6.450€ αντίστοιχα), ενώ η εταιρεία ΣΟΛ προσέφερε το ποσό των 16.130€ πλέον Φ.Π.Α. (8.000€ και 8.130€, αντίστοιχα). Η εταιρεία ΣΟΛ έκανε μνεία στις προσφορές της ότι: «Στην περίπτωση όμως που λάβετε προσφορά μικρότερης αξίας από την παρούσα, τότε η Εταιρεία μας δεσμεύεται να αναπροσαρμόσει την αμοιβή της στο ύψος της μικρότερης αυτής προσφοράς». Παραλόγως σκεπτόμενη η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του κ. Δημάρχου (και με ψήφους 5 έναντι 2) δέχθηκε την αναφορά αυτή της εταιρείας ΣΟΛ και ανακήρυξε και τις δύο εταιρείες ως μειοδότριες. Μάλιστα, κατοχύρωσε τους δύο αυτούς διαγωνισμούς, στην εταιρεία ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή της αυτή.
Ευλόγως προκύπτουν οι επόμενες απορίες:
1. Προβλέπεται από την νομοθεσία η υποβολή δύο οικονομικών προσφορών από διαγωνιζόμενο ή μήπως θα έπρεπε να κηρυχτεί έκπτωτος γιατί δεν υπέβαλε σαφή οικονομική προσφορά;
2. Από την στιγμή που η εταιρεία ΣΟΛ κοστολογεί την εργασία της στα 16.130€ πλέον Φ.Π.Α., δεν θα υπάρξει επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων προς τον Δήμο υπηρεσιών όταν θα κληθεί να εκτελέσει το ίδιο έργο με 13.300€ πλέον Φ.Π.Α.;
3. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι είναι σύννομη η υποβολή διπλής οικονομικής προσφοράς από διαγωνιζόμενο, γιατί δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 19 (παράγραφος 1η) του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11Α/1980) που προβλέπει την κλήρωση στις περιπτώσεις υποβολής ίσης οικονομικής προσφοράς;
Καλούμε την πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να πράξει τα νόμιμα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα ήμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε ένσταση κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων της Επιτροπής. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου