Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΤΙΣ 25 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Νάξου για να συζητήσει και να λάβει ομόφωνη απόφαση -παρακαλώ!- επί ενός θέματος που απασχολεί εντονότατα τις Μικρές Κυκλάδες. Στο θέμα που αφορά στην εφαρμογή τού άρθρου 207 του Ν. 3852/2010 (εκλογή προέδρου άσκηση καθηκόντων προέδρου στις Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων), αναφερόμαστε…


Το οικείο δημοτικό συμβούλιο τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της ισοπολιτείας και της ισονομίας που θα έπρεπε να υπάρχει σ’ όλες τις Δημοτικές Κοινότητες καθώς και υπέρ της βασικής αρχής που προβλέπεται στον «Καλλικράτη», εις ό,τι αφορά στην Εγγύτητα και την Τοπικής Δημοκρατίας, που δεν έχει εφαρμογή σε Δημοτικές Κοινότητες οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρα νησιά. Γι’ αυτό και ζητεί από το αρμόδιο καθ’ ύλην υπουργείο να τροποποιηθεί ο «Καλλικράτης».

Κατά γενική ομολογία ενδιαφέρουσες – ουσιαστικής σημασίας οι παρεμβάσεις όλων όσοι πήραν τον λόγο και διατύπωσαν επί του περί ου ο λόγος θέματος τις θέσεις/απόψεις τους.

Η «Κυκλαδική» φέρνει σήμερα στο προσκήνιο τής τοπικής επικαιρότητας απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου…

Να, πώς έχει το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αποσπάσματος:

«Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 25-02-2011, ημέρα και ώρα 19:30, ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 1624/21-02-2011 πρόσκληση τού προέδρου τού Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 24, παρόντος τού δημάρχου Νάξου κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτη, άρχισε η συνεδρίαση.

Παρόντες Σύμβουλοι: Ανεβλαβής Αργύριος, Ελευθέριος Ελευθερίου, Ζούλης Στυλιανός, Καραπάτης Δημήτριος, Λιανός Δημήτριος, Μαυρομμάτης Φώτιος, Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Μανιός Αντώνιος, Μανιός Δημήτριος, Μάνης Ηλίας, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Σιγάλας Μαρίνος, Συμιγδαλά Αικατερίνη, Ψαρράς Απόστολος, Αγγελής Ευστάθιος, Βλησίδης Νικόλαος, Καπούνης Δημήτριος, Καραμανής Γεώργιος, Μαράκης Νικόλαος, Πιτταράς Ευστάθιος, Ψαρρά Αικατερίνη, Φρατζέσκος Στέφανος, Ψαρρά Ευδοκία, Κίζη – Χατζηανδρέου Θέκλα.

Απόντες Σύμβουλοι: Μαργαρίτης Ιωάννης, Σουλής Γεώργιος, Μανιός Στέφανος.

Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου Γιώργος Χατζηανδρέου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγαγε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι στις 4 Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δεν θα έπρεπε να έχει εκλεγεί Πρόεδρος γιατί καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Κατόπιν εγγράφου που αποστείλαμε και της ενημέρωσης που είχαμε με το α.π. 2497/2011 έγγραφο του Υπουργείου, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στις Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες Κουφονησίου, Ηρακλειάς, Δονούσας και Σχοινούσας γιατί χρέη Προέδρου εκτελεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Αυτό σημαίνει ότι τα πρακτικά για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου των παραπάνω Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων, που απεστάλησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εγκρίθηκαν απ’ αυτή, δεν έχουν ισχύ και θα ακυρωθεί η έγκριση που έχει δοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Θεωρούμε ότι η πρόβλεψη του Νόμου δεν είναι σωστή γιατί αφενός δεν διασφαλίζεται η ισοπολιτεία και η ισονομία που θα έπρεπε να υπάρχει σ’ όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και αφετέρου η βασική αρχή που προβλέπεται στον Καλλικράτη, της εγγύτητας και της Τοπικής Δημοκρατίας δεν έχει εφαρμογή σε Δημοτικές Κοινότητες που εκπροσωπούν ολόκληρα νησιά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιγάλας Μαρίνος, είπε: Με βάση τα άρθρα 79 και 81 ο Νόμος 3852/2010 είναι σαφής ως προς την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στις Δημοτικές Κοινότητες. Με το άρθρο όμως 207 υπάρχει ασάφεια. Προτείνω να τροποποιηθεί το άρθρο 207 του Ν.3852/2010 και να ισχύσουν όσα ορίζονται στα άρθρα 79 και 81 του Νόμου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαράκης Νικόλαος, είπε: Υπάρχει δυσερμηνεία του Νόμου. Προτείνω έως ότου τακτοποιηθεί το θέμα να οριστούν δυο Αντιδήμαρχοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους των Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων Κουφονησίου, Ηρακλειάς, Δανούσας και Σχοινούσας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε: Η πρόταση μας είναι να τροποποιηθεί το άρθρο 207 του Ν. 3852/2010, το οποίο προβλέπει ότι χρέη Προέδρου εκτελεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και να ισχύσουν ακριβώς και στις Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες όσα ορίζονται στα άρθρα 79 και 81 του Νόμου που αφορούν τις Δημοτικές Κοινότητες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που πήραν το λόγο

Τα άρθρα 79,81 και 207 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα:

Να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να τροποποιήσει το άρθρο 207 του Ν. 3852/2010, το οποίο προβλέπει ότι χρέη προέδρου στις Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες εκτελεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, και να ισχύσουν όσα ορίζονται στα άρθρα 79 και 81 του Νόμου, γιατί αφενός δεν διασφαλίζεται η ισοπολιτεία και η ισονομία που θα έπρεπε να υπάρχει σ’ όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και αφετέρου η βασική αρχή που προβλέπεται στον Καλλικράτη, της Εγγύτητας και της Τοπικής Δημοκρατίας δεν έχει εφαρμογή σε Δημοτικές Κοινότητες που εκπροσωπούν ολόκληρα νησιά».

*Η παραπάνω απόφαση, που πήρε αριθμό 30/2011, υπογράφεται από τους: πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, Μαυρομμάτη Φώτιο και Ανεβλαβή Αργύριο, Ελευθέριο Ελευθερίου, Καραπάτη Δημήτριο, Λιανό Δημήτριο, Ζούλη Στυλιανό, Πρωτονοτάριο Τοτόμη, Μανιό Αντώνιο, Μανιό Δημήτριο, Μάνη Ηλία, Πολυκρέτη Εμμανουήλ, Σιγάλα Μαρίνο, Συμιγδαλά Αικατερίνη, Ψαρρά Απόστολο, Αγγελή Ευστάθιο, Βλησίδη Νικόλαο, Καπούνη Δημήτριο, Καραμανή Γεώργιο, Μαράκη Νικόλαο, Πιτταρά Ευστάθιο, Ψαρρά Αικατερίνη, Φρατζέσκο Στέφανο, Ψαρρά Ευδοκία, Κίζη – Χατζηανδρέου Θέκλα, δημοτικούς συμβούλους.

* Η παραπάνω απόφαση έλαβε τον αριθμό 30/2011

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου