Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

«Προβλέπω, εκπλήξεις…»

Ο πρώτος ψήφους και για την πλειονότητα των συνδημοτών μας πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Μάκης Συμεώνογλου, μιλάει σήμερα στην «Κ» και «διαβάζει», αναλύοντας τα προγράμματα της 3ετίας 2011-2013, που το Συμβούλιο τής Δ.Κ. Νάξου ενέκρινε… Σταχυολογεί τα «συν» και τα «πλην» του έργου που μέχρι σήμερα υλοποιήθηκε στην Δ.Κ. Νάξου και παρατηρεί, μεταξύ των άλλων:
 Δημοτική Κοινότητα Νάξου: Ο απολογισμός, για ό,τι έγινε και ό,τι δεν έγινε από 1.1.2011 - 20.8.2013 στην πιο μεγάλη δημοτική κοινότητα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων...


«Συμπερασματικά: Ο τρόπος αντιμετώπισης της δημοτικής κοινότητας Νάξου από τις πρώτες μέρες ήταν απαξιωτικός. Όχι μόνο γιατί δεν αναφερόταν καν η Δημοτική Κοινότητα Νάξου στο προεκλογικό πρόγραμμα του Μανώλη Μαργαρίτη - τυχαίο; Δε νομίζω… -, αλλά γιατί, σε πρόσφατο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., ο δήμαρχος είχε ψηφίσει και αυτός για κατάργηση της δημοτικής κοινότητας Νάξου, «επειδή βρισκόταν», λέει, «στην έδρα τού δήμου». Πρόταση, που τελικά δεν πέρασε… Τέλος, οι πρόεδροι της δημοτικής κοινότητας Νάξου, που θέλησε να’ λανσάρει’ και να ‘πατρονάρει’ ο δήμαρχος, τελείως παράτυπα, και παρά την γνώμη του αρμοδίου Τμήματος του υπουργείου Εσωτερικών, επέφερε ανεπανόρθωτη ζημία στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου.
Θεωρώ  ότι οι δήμαρχοι δεν είναι πουκάμισα της γκαρνταρόμπας τού εκάστοτε δημάρχου, αλλά εκλέγονται και επιβάλλονται από τους δημότες.
Την όλη συμπεριφορά τού δημάρχου και των παρατρεχάμενών του, θα την αξιολογήσει την κατάλληλη στιγμή ο κόσμος της Χώρας της Νάξου… Προβλέπω εκπλήξεις!
Ας σταματήσει επιτέλους η αλαζονεία τής δημοτικής εξουσίας…
Όποιος αμφισβητεί τα λεγόμενά μου, τον προσκαλώ και τον προκαλώ σε δημόσια αντιπαράθεση».
Αυτά ήταν  τα πρώτα λόγια τού πρώτου και πρώτου σε ψήφους προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, όταν του ζητήσαμε να μας κάνει τον απολογισμό του έργου της  από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 20 Αυγούστου 2013…
Έβαλε κάτω τα προγράμματα που εκπονήθηκαν και ψηφίστηκαν από το Συμβούλιο της Δ.Κ. Νάξου και τα οποία προέβλεπαν την υλοποίηση έργων για την πιο μεγάλη σε έκταση και αριθμό κατοίκων δημοτική κοινότητα τού «καλλικράτειου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Και σχολίασε:
(σ.σ.: με κεφαλαία γράμματα, οι δηλώσεις Συμεώνογλου)

Τί έγινε και τί δεν έγινε το 2011…
ΑΠΟ το πρακτικό της 6ης/2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της 12ης Απριλίου 2011.
Αριθμ. Απόφασης: 26 /2011. ΘΕΜΑ:  Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος έτους  2011
Στη Νάξο, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου (Δημαρχείο), σήμερα στις 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του νόμου 3852/2010 μετά την με (αρ.πρωτ:98/8-4-2011) πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, ο οποίος αναπληρώνει νόμιμα τον Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:
Παρόντες: Παπαδόπουλος Σπυρίδων,(Αντιπρόεδρος), Ανδριανή Ξενάκη, Σταμάτιος Καπίρης
Απόντες: Βαρσαμάς Συμεώνογλου (Πρόεδρος), ο οποίος απουσιάζει δικαιολογημένα, Νικόλαος Σέργης
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  κ. Νικόλαος Σέργης.
 Παρούσα στη συνεδρίαση  η υπάλληλος του Δήμου Νάξου Στυλιανή Βερνίκου για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Aντιπρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  εξέθεσε ότι:       με το με αρίθμ. πρωτ.2731/17-3-2011 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ζητείται να σταλεί απόφαση του Συμβουλίου μας, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2011, προκειμένου τα στοιχεία να επεξεργαστούν από την Εκτελεστική Επιτροπή για την κατάρτιση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και του πρ/σμού στη συνέχεια. Σύμφωνα με το ανωτέρω  έγγραφο και βάσει της με αρίθμ. 59/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκε το ποσοστό κατανομής των πόρων που αφορούν τις δημοτικές ενότητες και ειδικότερα το ποσό της ΣΑΤΑ που θα διατεθεί για την εκτέλεση νέων έργων σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, το ποσό που κατανέμεται πληθυσμιακά στην Κοινότητάς μας ανέρχεται στο ποσό των 452.000€.  Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κατέθεσε σχέδιο που είχε  καταρτίσει  με προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2011 και έδωσε το λόγο στους Συμβούλους κ.κ. Σέργη Νικόλαο και Καπίρη Σταμάτιο  οι οποίο πρότειναν να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα,  το έργο «Τσιμεντόστρωση  περιοχής Αγκιδίων πρ/σμού 10.000 €» και να προστεθεί στο υπ. αρίθμ.4 του σχεδίου τα έργο «δρόμος από πλατεία νεκροταφείου- ξενοδοχείο Αστέρια  ».
Ο σύμβουλος κ. Καπίρης ανάφερε ότι τα χρήματα είναι ελάχιστα, όμως  γίνεται καλή προσπάθεια  για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Προτείνει επίσης την ένταξη του έργου « Αναβάθμιση των δημ. λουτρών πρ/σμού 50.000€» καθώς  και την «Μελέτη υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΗ περιοχής παραλίας ». Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  κάλεσε το  Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, έχοντας υπόψη του: την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010, το με αρίθμ.2731/17-3-2011 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα Δημοτικής Κοινότητας Νάξου για το έτος 2011,  ως ακολούθως:
1.Ανάπλαση παραλιακής ζώνης ( πλακόστρωση, παγκάκια, φωτισμός , κάδοι πεζόδρομος κ.λπ) από κατάστημα « OCEAN» έως κατάστημα «Καβούρι » έως Δημαρχιακό Mέγαρο,  πρ/σμού, 60.000€
(ΜΑΣ ΠΡΟΛΑΒΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ! ΤΟ ΧΑΛΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ… ΑΚΟΜΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ, ΕΝΩ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ – ΠΑΓΚΑΚΙΑ – ΦΩΤΙΣΜΟ – ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ)
2.Παλιά πόλη-Αγορά -Κάστρο
Ηλεκτροφωτισμός και ανάδειξη  παλιάς πόλης και κάστρου Χώρας Νάξου (φωτισμός, σήμανση και ανάρτηση χαρτών, σηματοδότηση στις δημόσιες  πινακίδες) πρ/σμού: 40.000€
(ΤΙΠΟΤΕ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ)
3.Κατασκευή Δημοτικών τουαλετών στο πάρκο της Έλλης,  πρ/σμού:  7.000€
(ΤΙΠΟΤΕ)
4. Μελέτη κατασκευής πεζοδρομίων και διαμόρφωση σήμανσης διαβάσεων για άτομα ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης – Κατασκευή πεζοδρομίου από Άλσος Έλλης- Κόκκινα Σπίτια και από Σινεμά Άστρα- πλατεία πρωτοδικείου- δρόμος από  πλατεία νεκροταφείου-ξενοδοχείο Αστέρια. Κυκλοφοριακή μελέτη,  πρ/σμού: 80.000 €
(ΤΕΛΙΚΑ, ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘ΓΡΟΤΤΑ’. ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ…)
5.Μελέτη και εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων διαχείρισης α)απορριμμάτων, β)πεζοδρομίων, γ)σταθμού αυτοκινήτων, δ)επέκταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης , πρ/σμού 20.000€
(ΚΑΠΟΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ…)    
6.Εκπόνηση μελέτης νέας οδαρίθμησης, πρ/σμού: 7.000 €
(ΤΙΠΟΤΕ. Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΔΑΡΙΘΜΙΣΗΣ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΤΟΜΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ – ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΣ.
ΙΣΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Η ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΞΕΝΑΚΗ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΘΙΓΑΝ.
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΑ ΟΣΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ, ΜΑΚΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ;
ΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ, Η ΑΝΔΡΙΑΝΗ…)

7.Tσιμεντοστρώσεις - πλακοστρώσεις , πρ/σμού:  50.000 €
(ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΓΙΝΑΝΕ. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΓΙΝΑΝΕ…)
8.Ασφαλτοστρώσεις πρ/σμού: 50.000€
(ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ. ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ, ΤΟΤΕ, ΕΠΕΒΛΕΠΕ Ο ΤΟΤΟΜΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ Η Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ)
9.Επέκταση αποχετευτικού δικτύου  περιοχής Αγίου Πολυκάρπου, πρ/σμού 20.000€
(ΤΙΠΟΤΕ)
10.Επέκταση αποχετευτικού δικτύου  περιοχής Αγγιδίων, πρ/σμού 20.000€
(ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΑ. ΕΧΟΥΝΕ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ…)
11.Τσιμεντοστρώσεις  περιοχής Αγίου Πολυκάρπου, πρ/σμού 20.000€
(ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΓΙΝΑΝ ΕΚΕΙ…)
12.Ασφαλτοστρώσεις περιοχής Αγίου Πολυκάρπου, πρ/σμού: 30.000€
(ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΓΙΝΑΝ…)
13.Ηλεκτροφωτισμός πάρκινγκ Δημοτικής Κοινότητας , πρ/σμού: 20.000€
(ΟΧΙ)
14.Συντήρηση- Αντικατάσταση παιδικών χαρών, πρ/σμού: 20.000€
(ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ. ΚΑΛΩΣ ΕΓΙΝΑΝ! ΚΟΣΤΙΣΑΝ, ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ…)
15.Κατασκευή χώρου στάθμευσης στον περιβάλλοντα  χώρο του Σταδίου και του
κλειστού, πρ/σμού 30.000€
(ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ…)
16.Εξωραισμός της Λαϊκής αγοράς,  πρ/σμού: 10.000€
(ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ!)
17.Ανάπλαση παραλίας  Αγίου Γεωργίου (σήμανση, επισκευή –επέκταση ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ πεζόδρομου,  ντουζιέρες) , πρ/σμού: 30.000€
(ΕΓΙΝΕ)
18. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων,  πρ/σμού: 10.000€
(ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ, ΑΠΟ ΟΣΕΣ ΕΠΡΕΠΕ…)
19.Τσιμεντοστρώσεις  περιοχής Aγκιδίων, πρ/σμού: 10.000€
(ΕΓΙΝΑΝ, ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΓΚΙΔΙΑ)
20.Αναβάθμιση δημ. λουτρών, πρ/σμού: 50.000€
(ΤΙΠΟΤΕ)
 Β. Δαπάνες για τη συντήρηση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικής Κοινότητας Νάξου για το έτος 2011.
(ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ». ΤΟ 2011 ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ. ΕΓΙΝΑΝ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΝΑΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ», ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΟ 2011, ΕΝΩ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΟ 2013, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ Η Δ.Κ., ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΗ ΘΑ ΗΘΕΛΕ)
1.Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου,  πρ/σμού 5.000 €
(ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ. ΤΟ 2011 ΔΟΘΗΚΑΝ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟ 2013, ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ... ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΚΑΙ, ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ‘ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΚΕΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑ - ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ: ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Κ.ΛΠ. ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΩΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΜΑ ‘ΑΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΛΑΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ, ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΒΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ)
2.Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης  Δημοτικής Κοινότητας Νάξου,  πρ/σμού 5.000 €
(ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
3.Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικής Κοινότητας Νάξου,  πρ/σμού  50.000 €
(ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ. ΕΙΝΑΙ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ», ΑΥΤΑ…)
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 26/2011
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                       
 ΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΞΕΝΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΓΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΠΙΡΗΣ.                                                                                                                         

                                                      

Τί έγινε και τί δεν έγινε το 2012 - Η Σ.Α.Τ.Α.ΤΟΥ 2012
Από το πρακτικό της 1ης/2012 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της 30ης Ιανουαρίου 2012.
 Αριθμός Απόφασης: 3 /2012 - ΘΕΜΑ:  ΣΑΤΑ 2012                                             
Στη Νάξο, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου (Δημαρχείο),  σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του νόμου 3852/2010 μετά την με αρ. πρωτ: 10/26-01-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 ήτοι: Παρόντες: Βαρσαμάς Συμεώνογλου (Πρόεδρος), Παπαδόπουλος Σπυρίδων, Νικόλαος Σέργης ,Σταμάτιος Καπίρης ,  Ανδριανή  Ξενάκη
Απόντες: Κανείς. Παρούσα στη συνεδρίαση  η υπάλληλος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πιτταρά Νεκταρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και  ανέφερε τα εξής:
Η ΣΑΤΑ της Δημοτικής Κοινότητας για το έτος 2012 είναι 452.000 ευρώ, τα διαθέσιμα υπόλοιπα της ΣΑΤΑ του 2011 είναι 188.000 ευρώ ήτοι συνολικό διαθέσιμο ποσό  640.000 ευρώ. Προτείνω η κατανομή των 640.000 ευρώ να γίνει ως εξής: Για το έργο της ανάπλασης της Πλατείας Δημαρχείου  417.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό που είναι 223.000 ευρώ  να κατανεμηθεί σε έργα που θα προταθούν και από τον Δήμο.
Το σκεπτικό είναι ότι  το 2011 παρά το ότι προτάθηκαν από την Δημοτική Κοινότητα Νάξου, είκοσι ένα (21) έργα και δείξαμε την καλή μας διάθεση με τέσσερις (4) αναμορφώσεις που μας ζητήθηκαν, δεν εισακουστήκαμε ούτε καν για την μοναδική αναμόρφωση που αποφασίσαμε. Επειδή τέλος δεν έχει αλλάξει τίποτα  μέχρι σήμερα στη δομή του Δήμου ως προς τον συντονισμό και την εκτέλεση των έργων, δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι θα γίνουν τα έργα που προτείνει ο Δήμος. Προτείνω ένα βασικό έργο που είναι έτοιμο για δημοπράτηση. Επισημαίνω ότι  η νοοτροπία του Δήμου για επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων(παράνομης στάθμευσης, καταλήψεις πεζοδρομίων κ.τ.λ. που έγιναν το 2011) δεν εγγυάται  και την αποτελεσματική εφαρμογή του κυκλοφοριακού.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Λιανός  σε συνάντηση που είχαμε προ ημερών σχετικά με την κατανομή της ΣΑΤΑ της Δημοτικής Κοινότητας για το έτος 2012, δεν αποδέχθηκε την διευκρίνιση  του Δ/ντη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , ότι θα μπορούσε να γίνει η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης με αρχική εγγραφή  ποσού 50-60.000 ευρώ και συγχρόνως μπορούσε να γίνει και το έργο της  ανάπλασης της Πλατείας Δημαρχείου.
Ο σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Σπύρος ανέφερε  ότι το έτος 2011 ήταν μια δύσκολη χρονιά και προτείνει τα κάτωθι έργα για το έτος 2012:
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ: 235.000 ευρώ.
(ΤΑ ΠΗΡΕ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΟΣ, ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΝΩ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ Η Δ.Κ. ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ… ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΡΥΛΛΑΚΗ, ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΕΒΛΑΒΗ, ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΤΟΥ ΤΟΤΟΜΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;’, Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ‘ΟΧΙ’. Ο ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ, ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕ ‘ΓΙΑΤΙ;’. ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΟΣ, ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ: 80.000 ευρώ.
(ΕΓΙΝΑΝ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΟΥΝ, ΤΩΡΑ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…)  
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ PARKING:  60.000 ευρώ.
(ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.)
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ : 50.000 ευρώ.
(Η ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΕΙΑΙ. ΚΑΝΑΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΑΝΕ)
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ: 50.000 ευρώ.
(ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΓΙΝΑΝ…)
ΑΝΤ/ΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 50.000 ευρώ.
(ΚΑΠΟΙΑ ΕΓΙΝΑΝ. ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ», ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ… ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ!)
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ: 20.000 ευρώ.
(ΤΙΠΟΤΕ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΤΗΚΑΝ… ΒΟΥΝΑ! ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ: 43.000 ευρώ.
(ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ, ΑΚΟΜΗ, Η ΜΕΛΕΤΗ!)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑϊΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: 30.000 ευρώ.
(ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ, Η ΜΕΛΕΤΗ!)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΤΟΙΧΙΩΝ ΟΔΩΝ 15.000 ευρώ.
(ΕΓΙΝΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...)
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΑΡΙΘΜΗΣΗΣ:  7.000 ευρώ.
(ΤΙΠΟΤΕ...)
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ.
(ΑΚΟΜΗ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ε.Σ.Π.Α., ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ)
ΣΥΝΟΛΟ: 640.000
Οι σύμβουλοι κ.κ. Σέργης Νικόλαος και Καπίρης Σταμάτης συμφωνούν με τις προτάσεις του κ. Παπαδόπουλου, με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Τα έργα όλα που προτείνονται  θα εξειδικευτούν πρώτα από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και μετά θα πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Β) Αν δεν προχωράνε τα έργα θα γίνει αναμόρφωση σε εύλογο χρονικό διάστημα  από την Δημοτική Κοινότητα ώστε να πραγματοποιηθεί και το έργο  Ανάπλασης της Πλατείας Δημαρχείου.
Γ) Το έτος 2013 το πρώτο έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας να είναι το έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Δημαρχείου.
Η Πρόταση του κ. Παπαδόπουλου μαζί με τις προϋποθέσεις που έθεσαν οι κ.κ. Σέργης και Καπίρης ψηφίστηκε από τους: Παπαδόπουλο Σπύρο, Ξενάκη Ανδριανή, Καπίρη Σταμάτη, Σέργη Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος κ. Συμεώνογλου Βαρσαμάς, μειοψήφησε. 
Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης .
Το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του συμβούλου Παπαδόπουλου Σπύρου, τις προϋποθέσεις που έθεσαν οι σύμβουλοι κ.κ. Καπίρης Σταμάτης και Σέργης Νικόλαος, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προτείνει τα κάτωθι έργα για το έτος 2012:
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ: 235.000 ευρώ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ: 80.000 ευρώ.
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ PARKING: 60.000 ευρώ.
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ : 50.000 ευρώ.
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ: 50.000 ευρώ.
ΑΝΤ/ΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 50.000 ευρώ.
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ: 20.000 ευρώ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ: 43.000 ευρώ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: 30.000 ευρώ.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΤΟΙΧΙΩΝ ΟΔΩΝ: 15.000 ευρώ.
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΑΡΙΘΜΗΣΗΣ:  7.000 ευρώ.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ.
ΣΥΝΟΛΟ: €640.000
Με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Τα έργα όλα που προτείνονται  θα εξειδικευτούν πρώτα από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και μετά θα πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Β) Αν δεν προχωρήσουν τα έργα θα γίνει αναμόρφωση σε εύλογο χρονικό διάστημα  από την Δημοτική Κοινότητα για να πραγματοποιηθεί και το έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Δημαρχείου.
Γ) Το έτος 2013 το πρώτο έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας να είναι το έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Δημαρχείου.
Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 3/2012
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ                                               
ΤΑ ΜΕΛΗ:  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 
Τί έγινε και τί δεν έγινε το 2013
«Συντάχθηκε Τεχνικό Πρόγραμμα και υποχρέωσαν την δημοτική κοινότητα να μην κοστολογήσει τα έργα της, όπως ο νόμος ορίζει. (παγκόσμια πρωτοτυπία, παρά τω νόμω ή υποκρύπτει σκοπιμότητα εκτέλεσης έργων από τον κεντρικό δήμο, χωρίς να γνωρίζει η δ.κ. ποια ποσά θα αφαιρεθούν από την ΣΑΤΑ που δικαιούται και για ποια συγκεκριμένα έργα;) Εδώ, έχουμε κατάργηση της δημοτικής κοινότητας Νάξου και υποκατάσταση αυτής από τον κεντρικό δήμο.
Να αναφερθεί ότι το 2013 διανύει τον όγδοο μήνα του, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να προδικάσουμε καταστάσεις.»
Για το ΚΕΓΕ: «Εμείς, Γιάννη, είχαμε προτείνει να κατασκευαστεί στο ΚΕΓΕ διώροφο υπόγειο πάρκινγκ με χρηματοδότηση από την εκμετάλλευση των ισογείων καταστημάτων, αφού προηγουμένως ο δήμος θα είχε κατασκευάσει στο Σαγκρί κτήριο που απαιτούσε η σχετική συμφωνία με το Υπουργείο Γεωργίας.
Η δημοτική κοινότητα ήταν πρόθυμη να συμβάλει οικονομικά για την προώθηση της ανταλλαγής αυτής. Αυτή τη στιγμή η ανταλλαγή είναι μετέωρη και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να ακυρωθεί επιφέροντας για την δημοτική κοινότητα Νάξου και την Χώρα Νάξου ανυπολόγιστη ζημία (αξία οικοπέδων ΚΕΓΕ; Πολύ μεγάλη!)»
ΑΠΟ το πρακτικό της 1ης/2013 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της 12ης Φεβρουαρίου 2013.
Αριθμός Απόφασης: 1 /2013    ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2013»   
Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του νόμου 3852/2010 μετά την με αρ.πρωτ: 18/11-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι: Παρόντες: Παπαδόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος ), Σέργης  Νικόλαος, Σταμάτιος Καπίρης. Απόντες: Βαρσαμάς Συμεώνογλου, Ανδριανή  Ξενάκη 
Παρούσα στη συνεδρίαση  η υπάλληλος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Καραμπίνη Ειρήνη , για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
Ο Πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεδρίαση εξηγώντας το λόγο που έγινε έκτακτη λόγω της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2013 και τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν.
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για το έτος 2013 τα κάτωθι έργα:
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών πάρκινγκ (Αγ. Μηνά-Κατσάγρας).
(ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ…)
Δημοτικές τουαλέτες (συντήρηση και επισκευή).
(ΤΙΠΟΤΕ... )
Αποκατάσταση-επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων.
(ΜΑΛΙΣΤΑ! ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΑ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Σ.Α.Τ.Α., ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ)
Διαμόρφωση χώρου λαϊκής αγοράς.
(ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ, Η ΜΕΛΕΤΗ!)
Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις.
(ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ…)
Πεζοδρόμια (κατασκευή πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές).
(ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ…)
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  αφού έλαβε υπ’ όψιν του: την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Για το έτος 2013 τα κάτωθι έργα:
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών πάρκινγκ (Αγ. Μηνά-Κατσάγρας).
Δημοτικές τουαλέτες (συντήρηση και επισκευή).
Αποκατάσταση-επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων.
Διαμόρφωση χώρου λαϊκής αγοράς.
Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις.
Πεζοδρόμια (κατασκευή πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές).
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1/2013
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                               
ΤΑ ΜΕΛΗ: ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου