Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Επιτέλους! Γερή «αντιβίωση» για την επιβίωση τής λιμνοδεξαμενής Εγκαρών

Επιτέλους! Γερή «αντιβίωση»
για την επιβίωση τής λιμνοδεξαμενής Εγκαρών. Το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενέκρινε την ένταξη του έργου «Αποκαταστάσεως – στεγανοποιήσεως Λιμνοδεξαμενής Εγκαρών» - με το οποίο θα αποκατασταθούν οι βλάβες – φθορές που έχουν σημειωθεί, λόγω παλαιότητας, στην μεμβράνη και στην στέψη της λιμνοδεξαμενής Εγκαρών, έργο κατασκευής προ 20ετίας – στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013». 


Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, που αφορά στην αποκατάσταση της λιμνοδεξαμενής ανέρχεται στο ποσό των €500.000,00
Στην παραπάνω απόφαση οδηγήθηκε το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν σχετικής προτάσεως - εισηγήσεως, του δ/ντού των Τεχνικών Υπηρεσιών τού ημετέρου δήμου, Μανώλη Ζουγανέλη.  
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο, θα χρηματοδοτηθούν κατά μέσο όρο, κατά 9,49% από Εθνικούς Πόρους και κατά 90,51% από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Αναπτύξεως, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα…
Οι απανωτές / επαναλαμβανόμενες, κατά τα τελευταία χρόνια, αναφορές της «Κ», στις ακαταλληλότητες του εν λόγω επιφανειακού ταμιευτήρα νερού, έπιασαν τόπο!
ΣΤΗΝ γραπτή εισήγησή του ο κ. Ζουγανέλης, υπογράμμισε: «Παρακαλούμε για την έγκριση υποβολής χρηματοδότησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο «Αποκατάστασης – στεγανοποίησης Λιμνοδεξαμενής Εγκαρών», με το οποίο θα αποκατασταθούν οι βλάβες – φθορές που έχουν σημειωθεί, λόγω παλαιότητας, στην μεμβράνη και στην στέψη της λιμνοδεξαμενής Εγκαρών, έργο κατασκευής προ 20ετίας.
Ο επιφανειακός ταμιευτήρας της Λιμνοδεξαμενής Εγκαρών αξιοποιείται στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της Υπηρεσίας ύδρευσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του ταχυδιυλιστηρίου επεξεργασίας νερού του Δήμου μας, με την κατασκευή των πλωτών υδροληψιών στους ταμιευτήρες επιφανειακού νερού  και την εξοικονόμηση ενέργειας με την τροποποίηση των μειωτών πίεσης νερού στην είσοδο και τελικά την διακοπή λειτουργίας των τροφοδοτικών αντλιών ύδρευσης και άρδευσης με ό,τι οικονομία υλικού και πόρων συνεπάγεται αυτή.
Θέμα: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» - κωδικός μέτρου, 321 – Δράση: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας: Μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχειρίσεως υδατικών πόρων.
Οι δικαιούχοι είναι οι φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 321: «Βασικές υπηρεσίες, για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Π.Α.Α.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων (δημόσια έργα) του μέτρου: α) Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών πόρων (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές κ.ά), β) Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος, γ) Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων (Έργα διευθέτησης χειμάρρων - εκτός οικισμού παρεμβάσεις - Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας).
Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €500.000 (πλέον Φ.Π.Α.)
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο, θα χρηματοδοτηθούν κατά μέσο όρο κατά 9,49% από Εθνικούς Πόρους και κατά 90,51% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή) που διατίθεται συνολικά για τη χρηματοδότηση των πράξεων με την παρούσα επιστολή είναι €33.000.000.
Με την παρούσα επιστολή θα καλυφθούν δαπάνες που θα αφορούν σε: κατασκευή έργου και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του μέτρου 321.: «βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό». Του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.)
Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθούν: α) το έντυπο αίτησης, β) το τεχνικό Δελτίο Πράξης (Τ.Δ.Π.) Υποδομών και γ) τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Υποπράξης.
Κάθε φάκελος υποβολής αίτησης, θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο συνημμένο οδηγό ωρίμανσης Δημοσίων έργων.
Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς την χρήση τυποποιημένων εντύπων Τ.Δ.Π./Υ απορρίπτονται.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έχει αρχίσει και λήγει στις 16/09/2013 και ώρα 15:00
Η διαδικασία που τηρείται για τη χρηματοδότηση των πράξεων στο Π.Α.Α., θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:
1.      Υποβολή της πρότασης στα γραφεία (κεντρικά – περιφερειακά) της Ε.Υ.ΕΦ. Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3. Τα Τ.Δ.Π./Υ. πρέπει να είναι ενυπόγραφα, συμπληρωμένα με σαφήνεια και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για την εξέτασή τους έγγραφα. Στην περίπτωση που η πράξη εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Π.Α.Α. 2007-2013 το Τ.Δ.Π./Υ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης χρηματοδότησης.
2.      Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων χρηματοδότησης: Στις υποβαλλόμενες προτάσεις διενεργείται άμεσα έλεγχος πληρότητας, με βάση τη λίστα ελέγχου πληρότητας αίτησης χρηματοδότησης με δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από την Ε.Υ.ΕΦ. Προτάσεις που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις απορρίπτονται και δύναται να ενημερωθεί σχετικά ο Δικαιούχος, με κοινοποίηση της Επιτολής απόρριψης πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.
3.      Αξιολόγηση της πράξης από την Ε.Υ.ΕΦ.: Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις χρηματοδότησης και τα Τ.Δ.Π./Υ. θα αξιολογηθούν με άμεση αξιολόγηση σε δύο διαδοχικά και διακριτά στάδια από την Ε.Υ.ΕΦ. με βάση τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Α.Α. και στη συνέχεια προσαρμόστηκαν. Στο πρώτο στάδιο αξιολογείται η πληρότητα της αίτησης και στο δεύτερο στάδιο η πληρότητα – σκοπιμότητα – ωριμότητα και τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων της πρότασης.
4.      Για να επιλεγεί μια πράξη προς ένταξη / χρηματοδότηση στο μέτρο θα πρέπει να λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα επιμέρους στάδια. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης η Ε.Υ.ΕΦ. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου των παρεχομένων στοιχείων (π.χ. τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας). Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά τη διάρκεια της εξέτασης της πρότασης κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για της αξιολόγησή της, καθώς επίσης και (με επαρκή αιτιολόγηση) να χρηματοδοτήσει την πράξη με μειωμένο προϋπολογισμό σε σχέση με αυτό του αιτήματος ή και να μειώσει ανάλογα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τον Δικαιούχο εκ νέου προσαρμοσμένη στις παρατηρήσεις της Ε.Υ.ΕΦ.
5.      Μετά την αξιολόγηση εκδίδεται Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική η Ε.Υ.ΕΦ. δύναται να ενημερώνει εγγράφως τον Δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης. Εάν είναι θετική η αξιολόγηση τότε η Ε.Υ.ΕΦ. εκδίδει την απόφαση ένταξης / χρηματοδότησης της πράξης.
6.      Η έκδοση της Απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης της πράξης γίνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών και αναρτάται στο Διαδίκτυο (πρόγραμμα «Διαύγεια»). Στην εν λόγω απόφαση θα αναφέρονται οι συγκεκριμένοι όροι – υποχρεώσεις του Δικαιούχου που απορρέουν από το περιεχόμενο των αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πράξεων καθώς και αυτών που απορρέουν από το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. και από την Εθνική Κοινοτική Νομοθεσία.
7.      Η ένταξη των πράξεων θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της παρούσας επιστολής.
8.      Η υλοποίηση και εκτέλεση των πράξεων θα γίνεται σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και προμηθειών, όπως ισχύει κάθε φορά.


Είχε «κρεμάσει», προ πολλού!
ΗΤΑΝ Δεκέμβριος του 2009, όταν η «Κυκλαδική» (δια του υπογράφοντος το σημερινό δημοσίευμα) παρατηρούσε ότι, «για την λιμνοδεξαμενή και την σκισμένη της μεμβράνη, έχουμε γράψει πάρα πολλά από ετούτην εδώ την στήλη. Γράψαμε για τον κίνδυνο να ‘κρεμάσει’ η μεμβράνη στον πάτο, αφού ψηλά στην υπερχείλιση ψηλά, έχει γίνει εδώ και 3-4 χρόνια κομμάτια η μεμβράνη, που συγκρατεί στην λιμνοδεξαμενή μέσα το νερό.
Όσες φορές μέχρι σήμερα ζητήσαμε από τους αρμόδιους να μας απαντήσουν στο ερώτημα «γιατί δεν την μπαλώνουμε την μεμβράνη πριν σκιστεί καλά-καλά, η απάντησή τους ήταν: «Δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι στην αρμοδιότητα του αρμοδίου καθ’ ύλην υπουργείου να την αποκαταστήσει την μεμβράνη και να την καθαρίσει και την απολυμάνει την δεξαμενή». Αυτή ήταν η «κλασική» απάντησή τους. Η αποστομωτική, θα λέγαμε…
Ψάξαμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Αναζητήσαμε πληροφορίες διευκρινιστικές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, για να μπορέσουμε να αρθρώσουμε λόγο εμπεριστατωμένο. Ψάξαμε και βρήκαμε… Τι; Διαβάστε, και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, κυρίες και κύριοι, για να δείτε πώς μας κοροϊδεύουν όλους σε ετούτον εδώ τον τόπο:
Πρακτικά τής 6/99 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου / Αρ. αποφ. 82/99
Περίληψη: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης λιμνοδεξαμενής Εγκαρών στον δήμο.
Στη Νάξο, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, σήμερα, στις 2-4-1999, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, ύστερα από την 29-3-1999 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε σε κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21, παρόντος του κυρίου δημάρχου και των παρέδρων των δύο (2) δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου, άρχισε η συνεδρίαση.
Παρόντες σύμβουλοι: Νίκος Κάβουρας, Στυλιανός Βλησίδης, Καπίρης Κωνσταντίνος, Ιωάννης Ποσάντζης, Βασίλης Μεντζουβής, Νίκος Μαράκης, Δημητροκάλλης Ιωάννης, Απόστολος Κλουβάτος, Δημήτρης Καλογείτονας, Ευαγγελία Τουλούπη, Γερμανός Καπίρης, Δημητροκάλλης Δημήτρης, Καλογείτονας Δημήτρης, Γαλατερός Ευάγγελος, Κουτσογιαννάκη Μαρία. Απόντες σύμβουλοι:…
Παρόντες πάρεδροι: Κλουβάτος Αποστόλης (δημοτικού διαμερίσματος Κυνιδάρου), Γρυλλάκης Βασίλης (δημοτικό διαμέρισμα Ποταμιάς),. Απόντες πάρεδροι: Μαϊτός Ευάγγελος (δημοτικού διαμερίσματος Γαλανάδου), Ιωάννης Βαθρακοκοίλης (δημοτικού διαμερίσματος Γαλήνης), Κονδύλης Κωνσταντίνος (δημοτικού διαμερίσματος Εγκαρών),.
Στη συζήτηση του θέματος είχαν προσέλθει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αγγελής Ευστάθιος, Σκορδιαλός Στυλιανός, Σοφικίτης Αντώνιος Καραμανής Γεώργιος, Παπαδόπουλος, Ευάγγελος, Φραγκίσκος Δημήτρης.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ποσάντζη, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. εγκ. 1318/9-3-1999, είναι δυνατόν εγγειοβελτιωτικά έργα Α και Β τάξης, όπως είναι η λιμνοδεξαμενή Εγκαρών, να μεταβιβαστούν για διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η λιμνοδεξαμενή Εγκαρών είναι χωρητικότητας 532.380 Μ3 και θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση του δήμου Νάξου ως και την άρδευση περιοχών του παραπάνω δήμου (650 στρεμμάτων).
Καταλήγοντας, ο εισηγητής ανέφερε ότι για την περαιτέρω αξιοποίηση του νερού της ανωτέρω λιμνοδεξαμενής κατά χρήσεις εισηγούμεθα την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης της λιμνοδεξαμενής Εγκαρών στον δήμο Νάξου με τον όρο οι δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρηση του έργου και των αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων που θα υδροδοτούνται από αυτό θα βαρύνουν αποκλειστικά τους ωφελούμενους και θα καταβάλλονται από αυτούς υπό μορφή ανταποδοτικού τέλους.
Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Ποσάντζη Ιωάννη, και ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Δέχεται να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης της λιμνοδεξαμενής Εγκαρών στο δήμο Νάξου.
2. Οι δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου ως και των αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων που θα υδροδοτούνται από αυτό, θα βαρύνουν αποκλειστικά τους ωφελούμενους και θα καταβάλλονται από αυτούς υπό μορφή ανταποδοτικού τέλους.
3. Την ευθύνη για την παρακολούθηση συμπεριφοράς της λιμνοδεξαμενής να έχουν οι δ/νσεις Τεχνικών Μελετών – Κατασκευών και Γεωλογίας-Υδρολογία του υπουργείου Γεωργίας.
*Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 82/1999
*Ο πρόεδρος, Νίκος Κάβουρας, τα μέλη, Σ.Βλησίδης, Ι. Ποσάντζης, Ν. Μαράκης, Α. Κλουβάτος, Ε. Γαλατερός, Ε. Τουλούπη, Α. Λαγογιάννης, Ε. Αγγελής, Γ. Καραμανής, Ε. Παπαδόπουλος, Κ. Καπίρης,. Β. Μεντζουβής, Μ. Κουτσογιαννάκη, Δ. Καλογείτονας, Ι. Δημητροκάλλης, Γ. Καπίρης, Δ. Δημητροκάλλης, Σ. Σκορδιαλός, Α. Σοφικίτης, Δ. Φραγκίσκος.
*Οι δημοτικοί πάρεδροι, Κλουβάτος Α. (Κυνιδάρου), Γρυλλάκης Β. (Ποταμίας).
*Ακριβές απόσπασμα: Ο δήμαρχος. Α.Α., ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ποσάντζης.
Καταλάβατε, πιστεύω, πως έχουν τα πράγματα…
Εμείς, θα περιμένουμε να δούμε πότε θα φιλοτιμηθούν οι αρμόδιοι να κάνουν ό,τι οι αποφάσεις που οι ίδιοι πήραν το 1999 επιτάσσουν.
Δεν χωρά δικαιολογία καμία.
Η λιμνοδεξαμενή πρέπει να αποκατασταθεί, πρέπει να μπαλώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μεμβράνη της και εν ευθέτω χρόνω, να την αδειάσουμε, και να την ξελασπώσουμε.
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, σύμφωνα με όσα μας έλεγαν χείλη υπεύθυνα, ότι οι λιμνοδεξαμενές στον πυθμένα τους έχουν λάσπη για λόγους ευνόητους (για να συγκρατείται στον πάτο η μεμβράνη. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την καθαρίσουμε και να την απολυμάνουμε.
Ποιος ξέρει τι μπορεί να υπάρχει στον πάτο της κάτω, αφού από τότε που κατασκευάστηκε και παραδόθηκε προς χρήση, ουδέποτε φροντίσαμε να απαλλάξουμε τον πυθμένα της από την επιπλέον σαβούρα που έχει κατακάτσει εκεί…
Αφήστε, λοιπόν, κύριοι τις ανυπόστατες δικαιολογίες και τα ψέματα…
Πιάστε δουλειά, σήμερα κιόλας…
-Για να μπαλωθεί η μεμβράνη δεν χρειάζεται τρελό κονδύλι…»
 
Παρεμβάσεις – δαπάνες
*Σύμφωνα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των €500.000, για την πλήρη αποκατάσταση - στεγανοποίηση της λιμνοδεξαμενής Εγκαρών, (και με βάση τα αποκλειστικά στοιχεία που φέρνουμε σήμερα στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας) το ποσό που θα «απορροφήσει» η «επιδιόρθωση διαρρήξεων μεμβράνης», είναι μόλις €2.000!
Για τις αποστραγγίσεις σε γεωσυνθετικά φύλλα, θα δαπανηθούν €117.920,00
Για τα κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης μεμβράνης, €14.280,00
Για την προμήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσματος προστασίας μεμβράνης,€14,522,50
Για την προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών πολυαθυλενίου υψηλής πυκνότητας, πάχους 1.0mm, €32.185,00
Για την κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου, €116.100,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου