Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Η παράταση συνολικής προθεσμίας που δόθηκε στην υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής μελέτης και Σημάνσεως Χώρας Νάξου», ήταν αναμενόμενη, αφού… ΤΟΥΣ «ΕΔΕΣΕ ΚΟΜΠΟ» Η ΙΔΙΑ Η ΜΕΛΕΤΗ

Η παράταση συνολικής προθεσμίας, που δόθηκε στην υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σημάνσεως Χώρας Νάξου», ήταν αναμενόμενη, αφού αυτή η ίδια η μελέτη, που αμφισβητήθηκε, και εξακολουθεί να αμφισβητείται, από πολύ κόσμο, εμποροεπαγγελματικό και μη, του νησιού μας, τους αρμοδίους του ημετέρου δήμου, τους «έδεσε κόμπο». Ήταν πράγμα ανέφικτο η υλοποίησή της, την εποχή ετούτη…
Από τους πιο σοβαρούς λόγους, που «πήγε πίσω», κατά τρείς μήνες η υλοποίηση / εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης Περιμένη, στην πόλη της Νάξου, ήταν και/αυτός, που έχει να κάνει με το πλάτος των υφισταμένων πεζοδρομίων στην περιοχή από πλατεία Π. Ευριπαίου προς Α.Τ.Νάξου και παραλία λουομένων Αγίου Γεωργίου. Η κυκλοφοριακή μελέτη, ως γνωστόν, προβλέπει τοποθέτηση κατακόρυφης σημάνσεως, κάτι, όμως, που δεν είναι εφικτό, μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου, να γίνει… 

Δεν υπάρχει το απαιτούμενο πλάτος πεζοδρομίων, διαπίστωσαν οι αρμόδιοι που καταγίνονται με την υλοποίηση των απαραίτητων /ενδεικνυομένων παρεμβάσεων στην πόλη της Νάξου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή μεσοκαλόκαιρα το νέο Κυκλοφοριακό…  Γι’ αυτό και επελέγη η λύση που ακούει στο όνομα «επιτοίχιες στηρίξεις».
 
Το 3μηνο «ξήλωνε-μπάλωνε»…
Στο μεταξύ, το «ξήλωνε-μπάλωνε», σε πολυσύχναστα σημεία της πόλεως Νάξου, δεν θα το αποφύγουμε μέσα στους επομένους τρείς μήνες. Η παράταση εκπνέει στις 3 Οκτωβρίου. Ευελπιστούν οι υπεύθυνοι του ημετέρου δήμου ότι, θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του προαναφερθέντος έργου σε ενενήντα ημέρες από σήμερα…
Προ ημερών, και κατά την διάρκεια της πραγματοποιηθείσας έκτακτης συνεδριάσεως «για την παράσταση», στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του «καλλικρατείου» δήμου μας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η συζήτηση του οποίου καθώς και το κατεπείγον αυτού εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα και έθεσε υπ’ όψιν του Σώματος την με α.π. 8555/01-07-2013 εισήγηση της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 3η Ιουλίου 2013. Σύμφωνα με τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 48 του Ν. 36690/2008, η Υπηρεσία μας αιτείται την έγκριση παράτασης τριών (3) μηνών (ίση με την οριακή προθεσμία) και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά, αφού λάβετε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα: Α. Ιστορικό: 1) την απλό 4283/16-10-2012 ένταξη της πράξης ‘Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης Χώρας Νάξου» με κωδικό MIS 385336. 2) Συμφωνητικό: 04-04-2013 για ποσό €403.210,84 με Φ.Π.Α. 3) Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 03-07-2013 (90 ημέρες). 4) Ανάδοχος: Μαζαράκης Γ. Ηλίας. 5) Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. οικ.8220/25-06-2013, η Υπηρεσία μας διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων αίτημα για έγκριση τροποποίησης της μελέτης και 1ου ΑΠΕ. 6) Την με α.π. 3189/01-07-2013, προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου (1) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αντικείμενο της εισήγησης: Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου κατά 3 μήνες, ίση δηλαδή με την οριακή προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 7 του ν.3669/2008. Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλει αίτηση για παράταση.


Λειψά πεζοδρόμια…
Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: Για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου θεωρείται επιβεβλημένη η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για τους εξής λόγους (όπως αυτοί από τους αρμοδίους του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, διατυπώθηκαν κατά την πρόοδο της συζητήσεως):
α) Κατόπιν του υπ’ αριθμ. Οικ. 7173/04-06-2013 εγγράφου της Υπηρεσίας μας και τη σύμφωνη γνώμη σας (2541/07-06-2013) εγγράφου της Υπηρεσίας μας και τη σύμφωνη γνώμη σας (2541/07-06-2013) αποστάλθηκαν στο περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων τα απαιτούμενα για έγκριση τροποποίησης της αρχικής μελέτης, που αφορά σε εργασίες στον κόμβο Κ5 καθώς και ο 1ος Α.Π.Ε. Για την συνέχιση των εργασιών στην εν λόγω περιοχή είναι απαραίτητη η αποστολή στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της σύμφωνης γνώμης του Π.Σ.Δ.Ε. και η έγκρισή τους από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.3669/2008.
β) Την θερινή περίοδο είναι γνωστή η δυσκολία που δημιουργείται στη μετακίνηση των βυτίων που μεταφέρουν άσφαλτο και παρόμοια υλικά με τα πλοία. Επίσης λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί, είναι αδύνατη η πραγματοποίηση πάσης φύσεως εργασιών από την 1η Αυγούστου 2013 και για 20 μέρες περίπου.
γ) Στην περιοχή από την πλατεία Πρωτοδικείου έως το Α.Τ. Νάξου και την παραλία του Αγίου Γεωργίου, Χώρας Νάξου, διαπιστώθηκε ότι στους δρόμους όπου προβλέπεται από την μελέτη τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης, δεν υπάρχει το απαιτούμενο πλάτος πεζοδρομίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5,4 παρ. 5.4.1 περ. (3) των ΟΜΟΕ – ΚΣΟ. Ως εκ τούτου απαιτείται η στήριξη των πινακίδων επί τοίχου, με την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 4803(4488)/19-042013, βάση στήριξης. Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου στο Α.Τ. 29 «Κατασκευή στήριξης πινακίδας επί τοίχου» προβλέπονται 68 τμχ., τα οποία ήδη έχουν τοποθετηθεί, αλλά δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία των προβλεπομένων από τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με ασφάλεια για τους χρήστες των οδών. Με την υπ’ αριθμ. 190/14-06-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα επιτοίχιων στηρίξεων (220 τεμ) σε εφαρμογή του άρθρου 56 του ν. 3669/2008. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται.
Ύστερα από τα πιο πάνω: Εισηγούμαστε την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου», κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως 03-10-2013, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πιτταράς και Αγγελής είπαν ότι έχουν καταψηφίσει την μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και την απόφαση για την προμήθεια επιπλέον ποσότητας επιτοίχιων στηρίξεων και ως εκ τούτου καταψηφίζουν και την παράταση ολοκλήρωσης του έργου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το Σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το δημοτικό συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 1) Την με α.π. 8555/01-07-13 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων που πήραν το λόγο. 2) Την παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (με 13 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά), μειοψηφούντος των δημοτικών συμβούλων κ. Πιτταρά Ευσταθίου και Αγγελή Ευσταθίου. Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου» για ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 03/10/2013, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου..
Το «παρών» στην ιδιαίτερα σημαντική αυτή έκτακτη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2013, έδωσαν οι: Ανεβλαβής Αργύρης, Ελευθερίου Λευτέρης, Ζούλης Στέλιος, Καραπάτης Δημήτρης, Λιανός Δημήτρης, Μαυρομμάτης Φώτης, Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Μανιός Αντώνης, Μανιός Δημήτρης, Πολυκρέτης Μανώλης, Συμιγδαλά Κατερίνα, Ψαρράς Αποστόλης, Αγγελής Στάθης, Πιτταράς Στάθης, Φρατζέσκος Στέφανος.
Απουσίαζαν, οι : Μάνης Ηλίας, Βλησίδης Νίκος, Καπούνης Δημήτρης, Καραμανής Γιώργος, Μανιός Στέφανος, Μαράκης Νίκος, Σουλής Γιώργος, Ψαρρά Κατερίνα, Ψαρρά Ευδοκία, Κίζη – Χατζηανδρέου Θέκλα, Σιγάλας Μαρίνος και Μαργαρίτης Γιάννης. (Σημείωση: Για παραπάνω απόφαση, πήρε αριθμό 212/2013) 
 
Ο «λόγος», που ακούει στο όνομα «Κοντολέοντος»
Πλην του «λόγου» που παραπάνω αναφέραμε, οι «ρυθμίσεις» πήγαν πίσω, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες και εκτιμήσεις, και/για τον λόγο ότι, σθεναρή εξακολουθεί να είναι ακόμη και σήμερα η αντίσταση – αντίδραση των εμποροεπαγγελματιών της περιοχής της Γρόττας, και δη, αυτών, που δραστηριοποιούνται επί της οδού Κοντολέοντος, που «πάει» για μονοδρόμηση (την θέλει «κάθοδο», η μελέτη Περιμένη). Ανένδοτοι είναι οι εμποροεπαγγελματίες τής Κοντολέοντος. Επιμένουν και απαιτούν «ο (εν λόγω) δρόμος να παραμείνει ως έχει». Και υποστηρίζουν σε όλους τους τόνους ότι, «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση, εδώ…».
Πέρυσι, τέτοια εποχή (Ιούνιος 2012) το Κυκλοφοριακό ήταν στην «δημόσια διαβούλευση». Η εν λόγω κυκλοφοριακή μελέτη, υπενθυμίζουμε, κατά παραγγελία του ημετέρου 27μελούς δημοτικού συμβουλίου (9413/29-07-2011) εκπόνησε το «Μελετητικό (Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) Περιμένη». (με σύμβαση που υπογράφηκε στις 04/10/2011)
Ο ομφαλός της μελέτης αφορά στην Χώρα Νάξου, η οποία (Χώρα) αποτελεί τον ομφαλό των (νέων) κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η μελέτη αφορά στη Χώρα της Νάξου και συγκεκριμένα στο κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Ελευθερίου Βενιζέλου, Κοντολέοντος, Ηρώων Πολυτεχνείου,  Πρωτοπαπαδάκη, Αριάδνης, Αγίου Γεωργίου, Πάροδος Παπαρρηγοπούλου, Ανδρέα Παπανδρέου και Παπαβασιλείου, ενώ περιλαμβάνει και τμήμα του οδικού δικτύου της περιοχής του Δημοτικού Σταδίου. Ειδικότερα για την κεντρική περιοχή της Χώρας, που περικλείεται από τις οδούς: Παπαβασιλείου, Αριάδνης, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Αρσενίου, Παπαρρηγοπούλου και Εξαρχόπουλου, η μελέτη αφορά στο σύνολο των δρόμων.
Στην περιοχή της Χώρας εντάσσεται και το λιμάνι της Νάξου το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο γένεσης μετακινήσεων στο νησί καθώς εξυπηρετεί τόσο τα επιβατηγά όσο και τα εμπορευματικά πλοία. Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης οχημάτων κατά τις περιόδους άφιξης και αναχώρησης των πλοίων σε συνδυασμό με την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, δημιουργούνται έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα τόσο στην περιοχή του λιμανιού όσο και σε άλλα σημεία του δικτύου όπως για παράδειγμα στην οδό Ελ. Βενιζέλου. 


«Όχι», στην μονοδρόμηση
Στη Χώρα στεγάζονται και όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του νησιού και μεταξύ αυτών ο Δήμος, οι τράπεζες, το Λιμεναρχείο, το Νοσοκομείο, το Τελωνείο, ο ΟΤΕ, το Ταχυδρομείο και το ΙΚΑ που αποτελούν, επίσης, σημαντικούς πόλους έλξης.
Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων τουρισμού, εστίασης και αναψυχής στη Χώρα βρίσκονται στο παραλιακό τμήμα που εκτείνεται από το Λιμάνι μέχρι την παραλία του Αγίου Γεωργίου. Με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων από την παραλιακή οδό κατά τις βραδινές ώρες του καλοκαιριού, οι πεζοί απολαμβάνουν ελεύθερη κίνηση ενώ η κυκλοφορία οχημάτων στα όρια της περιοχής αποκλεισμού (δηλαδή) στην περιοχή του Δημαρχείου και του λιμένα) είναι αυξημένη.
Εκτός κυκλοφορίας οχημάτων είναι η παλαιά πόλη που λόγω των στενών δρόμων δεν επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση μηχανοκίνητων μέσων.

ΕΙΝΑΙ μονόδρομος για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον παλαιό περιφερειακό δρόμο της Χώρας Νάξου η μη μονοδρόμηση της κεντρικής, περιφερειακής οδικής αρτηρίας της Κοντολέοντος.
Το κατάστησαν αυτό σαφές, στον δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αυτό, στις 10 του περασμένου Ιουνίου, η ώρα 11:30 το πρωί…
Οι 143 επιχειρηματίες, που εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να λένε «όχι» στην μονοδρόμηση – κάθοδο τής Κοντολέοντος, υπέγραψαν την παρακάτω διαμαρτυρία - ψήφισμα (που κατέθεσαν στο γραφείο του δημάρχου Νάξου)
«Εμείς, οι κάτωθι επαγγελματίες  της περιοχής του Περιφερειακού  Χώρας Νάξου (Κοντολέοντος και Βενιζέλου) διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την αποδοχή από πλευράς του δήμου Νάξου των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή μας. Η αγανάκτησή μας είναι μεγαλύτερη γιατί στην προσπάθεια της προηγούμενης δημοτικής Αρχής να περάσει παρόμοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στελέχη της νυν δημοτικής Αρχής αντέδρασαν έντονα. Μάλιστα τότε, το 2008 αναφερόταν ότι η οδός Κοντολέοντος αν γίνει μονόδρομος (κάθοδος) θα υποβαθμιστεί πλήρως η περιοχή η οποία (τότε) αναπτυσσόταν εμπορικά και θα μετατραπεί σε δρόμο αποθηκών. Σήμερα, με την οικονομική κρίση να πλήττει την επιχειρηματικότητα, παρόμοιες ρυθμίσεις θα φέρουν το τελειωτικό χτύπημα στις επιχειρήσεις μας και θα φέρουν και μεγαλύτερη ανεργία, αφού δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε οικονομικά και θα αναγκαστούμε να απολύσουμε, δυστυχώς, τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μας.
Η κάθοδος της Κοντολέοντος αλλά και η άνοδος στο δρόμο του Ποταμού ενδέχεται να μεταφέρει όλη την κίνηση σε ένα δρόμο-ποτάμι, χωρίς υποδομές (πεζοδρόμια κλπ) που δεν θα αντέξει σε μεγάλη κυκλοφοριακή ροή τροχοφόρων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σχεδόν καθημερινά μποτιλιάρισμα το οποίο θα προκαλέσει δυσφορία στους επισκέπτες αλλά και στους ντόπιους μία κατάσταση που δεν έχουν ξανασυναντήσει. Παράλληλα ο δρόμος της Κοντολέοντος θα ερημώσει με λίγα αυτοκίνητα να τον χρησιμοποιούν και θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο ‘πάρκινγκ’.
Με την ελπίδα ότι  θα εξετάσετε προσεκτικά και με γνώμονα  την σημερινή δύσκολη συγκυρία και  με την ευχή να μην είναι η αιτία  μία απόφασή σας να δημιουργήσει προβλήματα και σε αυτό το κομμάτι  της πόλης αλλά και στην επιχειρηματική δραστηριότητά μας και το οικονομικό μας μέλλον, περιμένουμε μία θετική για την περιοχή μας απόφαση  στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που  είναι προ των θυρών.»
Απρόσκλητοι τον επισκέφθηκαν. Και επισκέφθηκαν τον κ. Μαργαρίτη, δεκατρείς εκπρόσωποί τους και όχι τον αρμόδιο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο Δημήτρη Λιανό. Του εξέφρασαν την αντίθεσή τους, στην επιχειρούμενη εφαρμογή της επίμαχης ρυθμίσεως. «Θα το δούμε… Θα σας απαντήσω άμεσα…», η απρόθυμη απάντηση του δημάρχου… 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου