Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (του Ε.Σ.Π.Α.) € 3.000.000 επιδιώκει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να εντάξει το μεσαιωνικό Κάστρο τής Νάξου και την αστική περιοχή τού παλαιού οικισμού τής Χώρας Νάξου με στόχο την ανάπτυξη και την ανάδειξή των.

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση τού Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου, αναμένεται να συζητηθεί το κορυφαίας σημασίας αυτό θέμα με τίτλο «Σχέδιο Αστικής Αναπτύξεως Μεσαιωνικού Κάστρου & Παλαιάς Πόλεως Χώρας Νάξου». Η δαπάνη για την υλοποίηση τού εν λόγω έργου (που θα αναμορφώσει την προαναφερθείσα ιστορική περιοχή) αγγίζει τα € 3.000.000 Η «Κ» αποκαλύπτει σήμερα μέρος τού Προσχεδίου Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναπτύξεως, που έχει ήδη εκπονήσει ο ημέτερος Δήμος… Λόγω τού «εκτάκτου» τής συνεδριάσεως, αυτή θα πρέπει να γίνει τα επόμενα 2-3 εικοσιτετράωρα…

Οι 8 δράσεις…
Ως περιοχή παρεμβάσεως προτείνεται το μεσαιωνικό Κάστρο της Νάξου και η αστική περιοχή τού παλαιού οικισμού τής Χώρας Νάξου. Η περιοχή αυτή είναι το ιστορικό κέντρο τής Χώρας Νάξου και αποτελεί τον πόλο έλξεως του συνόλου των επισκεπτών του νησιού.
Το εν λόγω Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναπτύξεως (ΟΣΑΑ) επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο νησάκι των Παλατιών, στην Γρόττα, στην περιοχή «Μπούργος» και στο Κάστρο.
Οι δράσεις, που ο ημέτερος Δήμος προτείνει, είναι:
1) Ηλεκτροφωτισμός της περιοχής για την ανάδειξη του μεσαιωνικού οικισμού και υπογείωση των καλωδίων της ΔΕΗ.
2. Υπόγεια υποδομή τηλεπικοινωνιών που θα περιλαμβάνει ευρυζωνικό δίκτυο και καλωδιακή τηλεόραση.
3. Κατασκευή διαδρομής «Αρχαιολογικού Περιπάτου», που θα ξεκινά απλό την πλακοστρωμένη περιοχή τής Μητροπόλεως και θα καταλήγει στον ναό του Απόλλωνος («Πορτάρα»), κάνοντας έτσι εφικτή την σύνδεση του συνόλου των αρχαιολογικών χώρων τής Χώρας Νάξου.
4. Δημιουργία υποδομών προσπελασιμότητας στο χώρο τού Κάστρου, σε άτομα με κινητικά προβλήματα.
5. Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών με την κατασκευή δημοτικών W.C. σε κτήριο που χρήζει ανακαινίσεως στο χώρο του Κάστρου.
6. Επένδυση σε κοινωνικές υποδομές φροντίδας παιδιών με την συντήρηση και εξωτερική διαρρύθμιση τού κτηρίου των παλαιών σφαγείων για την στέγαση τού Κέντρου Δημιουργικής Απασχολήσεως Παιδιών.
7. Ανακαίνιση κτηρίου κατασκευής 1903, 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου.
8. Απαλλοτριώσεις οικοπέδων, όπου απαιτούνται.
Το σύνολο των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ατομική και κοινωνική ευημερία μέσω αλλαγών στη φύση ή ένταση της χρήσης γης σε αστικές περιοχές και την ρύθμιση αυτών των αλλαγών. Στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων οι παρεμβάσεις έχουν τέσσερις μείζονες στόχους σε αυτό το πεδίο •τις οικονομικές επιπτώσεις με τη μορφή ανάπτυξης θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων •τις κοινωνικές επιπτώσεις •τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη χρήση των φυσικών πόρων •τις αστικές επιπτώσεις με την έννοια της ενεργοποίησης των πολιτών στις διαδικασίες που διαμορφώνουν τη ζωή και το αστικό περιβάλλον τους. Ο σκοπός των παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης είναι συνήθως διπλός: η καλλιέργεια της ανάπτυξης των ενισχυμένων πόλεων και η μείωση των διαφορών μεταξύ των φτωχών και των προνομιούχων περιοχών τους.

Περί Αστικής Αναπτύξεως…
Στη σημερινή Ευρώπη πολλά ουσιαστικά προβλήματα –κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά- εμφανίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα. Το 80% περίπου των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις. Αυτό καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση την πλέον αστικοποιημένη περιοχή του κόσμου. Εκτός από ορισμένες μεγάλες αστικές περιοχές, η Ευρωπαϊκή Επικράτεια αποτελεί ένα πυκνότατο δίκτυο μικρών και μεσαίων πόλεων. Το 20% περίπου του πληθυσμού της Ε.Ε. ζει σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 250.000 κατοίκων, ένα άλλο 20% ζει σε πόλεις μεσαίου μεγέθους 50.000 έως 250.000 κατοίκους και το 40% του πληθυσμού ζει σε μικρότερα αστικά κέντρα με 10.000 έως 50.000 κατοίκους.
Αναφορικά με την Αστική Ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης οι τομείς που συμπεριλαμβάνονται για τη διαμόρφωση πολιτικής είναι:
α) Οικονομική διάσταση
Στη σημερινή πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και τον συνακόλουθο διεθνή ανταγωνισμό, οι πόλεις, κυρίως οι μεγάλες, ανταγωνίζονται στο ίδιο πεδίο: της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, της προσφοράς προσωπικού με υψηλά προσόντα, των αποτελεσματικών υποδομών επικοινωνιών και χώρων εργασίας. Η παγκοσμιοποίηση και η εφαρμογή της ενιαίας αγοράς μέσα στη Ε.Ε. ενίσχυσε την δυναμική των πόλεων να είναι οικονομικά αυτόνομες και να μην είναι τόσο εξαρτημένες στις εξελίξεις των εθνικών οικονομιών. Μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων από την διεθνή αγορά και επενδύσεις εντός της Ε.Ε. συνήθως ρέουν στις μεγάλες πόλεις.
Εν τούτοις, μόνο οι πόλεις που είναι ικανές να προσφέρουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και συγχρόνως έχουν καλές υποδομές μπορούν να επωφεληθούν προσελκύοντας δραστηριότητες οι οποίες είναι μακροχρόνια βιώσιμες και έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία.
Οι πόλεις μέσου μεγέθους, που βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, διαθέτουν αρκετά χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας των πόλεων, χωρίς να έχουν υπερβεί τα όρια του οικολογικού, κοινωνικού και οικονομικού κορεσμού.
Επιπλέον, η ενιαία αγορά και η οικονομική και νομισματική ένωση παρέχουν την οικονομική βάση για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων. Έτσι ο ρόλος των μεγάλων πόλεων ως κέντρων περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας πρέπει να αντιμετωπίζεται σαφέστερα κατά τη χρησιμοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Επίσης οι τοπικές ικανότητες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αστικές περιοχές είναι σημαντικές και πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη κατά τη χάραξη πολιτικών για την απασχόληση.
β) Κοινωνική διάσταση
Μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα διαλύονται οι παλαιές σχέσεις αλληλεγγύης και διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στους «πλούσιους» και τους «φτωχούς». Όπως αναφέρεται σε έρευνες της Ε.Ε. τα προάστια της Λυών και του Μάντσεστερ, για παράδειγμα, φαίνεται να έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία μεταξύ τους απ’ ότι το κέντρο αυτών των δύο πόλεων με την περιφέρειά του. Οι δυσλειτουργίες που συνδέονται με τη φτώχεια είναι ο πολιτισμικός, πολιτικός και κοινωνικός αποκλεισμός, βία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά, φαινόμενα ρατσισμού. Τα προγράμματα της Ένωσης για την κοινωνική επανένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού θέτουν, τις περισσότερες φορές, στο επίκεντρο της προσπάθειας την ένταξη στην αγορά εργασίας. Η απασχόληση θεωρείται ως το καλύτερο μέσο για την έξοδο από τη φτώχεια και τα φαινόμενα που αυτή συνεπάγεται.
γ) Αστικός Χώρος
Οι περισσότερες σημερινές πόλεις είναι διηρημένες σε διάφορους τομείς: σε εμπορικές συνοικίες και περιοχές κατοικιών, ιστορικά κέντρα και προάστια με κατοικίες και χωρίς καμία κοινωνική δραστηριότητα, ζώνες γραφείων που είναι έρημες την νύχτα, εμπορικά κέντρα, πανεπιστημιουπόλεις κλπ. Πολλά περιφερειακά προάστια αποτελούν χώρους πράξεων βανδαλισμού και εγκληματικότητας, λόγω αυτής της μονοσήμαντης αστικής ανάπτυξης που τους στερεί την δυνατότητα απασχόλησης, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής και τα οδηγεί στην απομόνωση. Για να ανακτηθεί ο έλεγχος των αστικών χώρων, επιβάλλονται δύο επιλογές: ένας καλύτερος χωροταξικός σχεδιασμός, ώστε η έννοια της συνοικίας να αποκτήσει ξανά το νόημά της, και η καλή λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς. Καλή λειτουργία της συνοικίας σημαίνει μία ισόρροπη και πολύμορφη ανάπτυξη η οποία επιδιώκει την ανάπτυξη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής δραστηριότητας στο χώρο της και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων αυξάνεται και η απασχολησιμότητα.
δ) Περιβάλλον
Μία πόλη πρέπει να παρέχει στους κατοίκους της ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας, στο οποίο θα μπορεί κανείς να ζει χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Για να τεθεί τέρμα στην ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της πόλης (αέρας, νερό, έδαφος, ηχητικό περιβάλλον, ζωτικός χώρος κλπ.), η διαχείριση της αστικής ανάπτυξης οφείλει σήμερα να εντάσσει τις οικονομικές και οικολογικές απαιτήσεις στη λογική της αειφόρου ανάπτυξης. Η συντήρηση και η βελτίωση του περιβάλλοντος είναι ένας τομέας που παρέχει νέες μορφές απασχόλησης.
ε) Πολιτισμός
Η ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά των πόλεων είναι σημαντικοί παράγοντες για τον τουρισμό και την ευζωία των κατοίκων Τα έργα τέχνης που κληροδότησε η Ιστορία στις πόλεις αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Όμως το μνημεία αυτά απειλούνται: από το χρόνο, από τη ρύπανση και από την άναρχη δόμηση. Συχνά όμως, η σύγχρονη έκφραση του αστικού πολιτισμού μπορεί να παράγει μια νέα οικονομική ή εμπορική ευμάρεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα νέο τρόπο ζωής. Η αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών προσφέρεται για την δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων και νέων θέσεων απασχόλησης.
Οι ολοκληρωμένες ενέργειες αστικής ανάπτυξης μπορούν να συνδυάζουν μέτρα που:
α) συμβάλλουν στη διαφοροποίηση και την ευελιξία της τοπικής οικονομίας,
β) στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής απασχόλησης,
γ) στη βελτίωση του αστικού χώρου (περιλαμβανομένων βιώσιμων συστημάτων μεταφορών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ορθής ενεργειακής διαχείρισης, που όλα συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης),
δ) στην ανάπλαση ιστορικών κέντρων και στην
ε) ανάπτυξη αστικών υποδομών και τεχνολογίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου